خطوط ویژه پشتیبانی و راهنمایی خرید : 02156832843

نکات مدنی

  • ۰۹ اردیبهشت، ۱۳۹۷
  • 0
  • 0
    0

نکته1 : منظور از واژه "قانون" در ماده 10 ق.م ، قانون امری است ، زیرا بر خلاف قانون تکمیلی میتوان توافق نمود. 1397/2/9

نکته2 : مطابق با مفاد ماده 7 ق.م و قواعد ملی تعارض قوانین، وصیت از جمله حقوق وابسته به احوال شخصیه است، که تابع قانون متبوع موصی است، لیکن اقدام موصی له برای قبول وصیت ماهیتی متفاوت دارد و تابع قانون محل قبول وصیت میباشد. 1397/2/12

نکته3 :حق ارتفاق گونه ای از حق انتفاع است بگونه ای که تمامی مصادیق حقوق ارتفاقی در قالب حق انتفاع قابل توجیه میباشند بعبارت دیگر حق انتفاع عام است و حق ارتفاق خاص است.1397/2/13

نکته4 : اماره تصرف علی الاصول از جمله امارت جامع است که در صور مختلف مربوط به اموال قابل استفاده است ، بنابر این از این اماره میتوان در اثبات ذیحقی متصرف در مورد اعیان ، حقوق ، و منافع مالی بهره برداری نمود.1397/2/13

نکته5 : در ماده 301 ق.م حکم الزام شخص به برگرداندن مالی که بدون استحقاق دریافت کرده است بیان شده است.آنچه که این الزام را بوجود می آورد اشتباه شخص غیر مستحق نیست بلکه ذیحق نبودن وی در دریافت آن مال می باشد و از این حیث شخص را ضامن قرار می دهد و ملزم به بازگرداندن مال به مالکش.1397/2/14

نکته 6 : حق عینی تبعی حقی است که در آن منافع مال موضوع حق "به دارنده حق" تعلق ندارد.

نکته 7: اتباع مقیم در ایران از حیث احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود به طور مطلق  میباشند  که وقف را شامل نمیشود.یعنی مسیحی ایرانی در وقف اموال خود بر اولادش باید تابع مقررات قانون مدنی ایران را رعایت کند.

نکته 8: کوچه هایی که اخر انها مسدود نیست قابل تملک نمی باشد هر چند که در املاک خصوصی باشند.

نکته 9:حفظ اموات غائب قبل از تعیین امین بر عهده دادستان یا نماینده اوست ."ماده 113 ق .ا. ح

نکته 10:مالکیت و حق انتفاع و حق ارتفاق  از "حقوق عینی اصلی "میباشند.

نکته 11:حق انتفاع (مانند عمری و وقف ) درجه ای ضعیف تر از مالکیت منفعت(مانند حق مستاجر بر مورد اجاره)است.

نکته12: تصرف اماره ایی بر مالکیت متصرف است وجز امارات قانونی است.

نکته 13:در موضوع اختلاف در ماکیت و وقفیت، اصل ملکیت است و مدعی وقف باید دعوا را ثابت کند و عمل به وقف هم به تنهایی دلیل مثبت وقف محسوب نمی شود.

نکته 14:تصرف را در صورتی  اماره بر مالکیت می داند که سابقه ان معلوم نباشد.

نکته 15:انتفاع خارج از حدود متعارف،سوء استفاده است.

نکته 16:پیش از قبض،عقد تمام نیست والزامی برای دو طرف ایجاد نمی کندیعنی قرارداد تشکیل نمیشود.

نکته 17:اگر مالک عین را به منتفع انتقال دهد،یا منتفع حق خود را به مالک بدهد،حق انتفاع زایل می شود.

نکته 18:ماله موقوف خود دارای شخصیت حقوقی می یابد و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد.

نکته 19:در موضوع اختلاف در ملکیت و وقفیت،اصل ملکیت است.

نکته 20: اگر موقوف علیهم غیر محصور باشد یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول با حاکم است.

نکته 21:وقف ملکی  که در اجاره است جایز است.

نکته 22 :وقف منفعت و دین و حق امکان ندارد.

نکته 23:وقف بر نفس باطل است.

نکته 24:مرگ واقف پیش از قبض دادن وقف سبب بطلان ان میشود.

نکته 25:وقف بر حمل صحیح است،مشروط بر این که زنده به دنیا اید.

نکته 26:در وقف خاص اگر مصرف وقف مجهوت ماند وقف باطل است.

نکته 27:در وقف عام،اگر مصرف مجهول باشد، وقف باطل نیست.

نکته 28:متولی وکیل واقف نیست ،مدیر وقف است.