خطوط ویژه پشتیبانی و راهنمایی خرید : 02156832843

نکات مدنی

  • ۰۹ اردیبهشت، ۱۳۹۷
  • 0
  • 0
    0

نکته1 : منظور از واژه "قانون" در ماده 10 ق.م ، قانون امری است ، زیرا بر خلاف قانون تکمیلی میتوان توافق نمود. 1397/2/9

نکته2 : مطابق با مفاد ماده 7 ق.م و قواعد ملی تعارض قوانین، وصیت از جمله حقوق وابسته به احوال شخصیه است، که تابع قانون متبوع موصی است، لیکن اقدام موصی له برای قبول وصیت ماهیتی متفاوت دارد و تابع قانون محل قبول وصیت میباشد. 1397/2/12

نکته3 :حق ارتفاق گونه ای از حق انتفاع است بگونه ای که تمامی مصادیق حقوق ارتفاقی در قالب حق انتفاع قابل توجیه میباشند بعبارت دیگر حق انتفاع عام است و حق ارتفاق خاص است.1397/2/13

نکته4 : اماره تصرف علی الاصول از جمله امارت جامع است که در صور مختلف مربوط به اموال قابل استفاده است ، بنابر این از این اماره میتوان در اثبات ذیحقی متصرف در مورد اعیان ، حقوق ، و منافع مالی بهره برداری نمود.1397/2/13

نکته5 : در ماده 301 ق.م حکم الزام شخص به برگرداندن مالی که بدون استحقاق دریافت کرده است بیان شده است.آنچه که این الزام را بوجود می آورد اشتباه شخص غیر مستحق نیست بلکه ذیحق نبودن وی در دریافت آن مال می باشد و از این حیث شخص را ضامن قرار می دهد و ملزم به بازگرداندن مال به مالکش.1397/2/14