خطوط ویژه پشتیبانی و راهنمایی خرید : 02156832843

نکات تجارت

  • ۰۹ اردیبهشت، ۱۳۹۷
  • 0
  • 0
    0

نکته 1 : شرکای شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شوند مگر آنکه شغل معمول آنها شخصاً اعمال تجاری مصرح در ماده 2 قانون تجارت باشد.انجام اعمال تجاری برای خود شخص و به حساب خود وی انجام می شود.درنتیجه معامله ی وکیل برای موکل یا مدیر شرکت برای شرکت و مواردی از این قبیل موجب تاجر قلمداد شدن شخص محسوب نمی شود. 1397/2/9

نکته2 : قائم مقام تجارتی تاجر محسوب نمی شود. همچنین سرماینه گذاری در شرکت سهامی عام که با خرید سهم (خریدی که لزوماً همراه با قصد فروش نیست) صورت می پذیرد، واجد وصف تجاری نیست. خدمه تاجری که به منظور کسب سود تجارتخانه به خرید و فروش می پردازد چون اصالتاً به این امر مبادرت ننموده است، تاجر محسوب نمی شود. 1397/2/12

نکته 3 : کلیه معاملات تجار؛ تجاری محسوب می شود و این امر اماره ی قانونی است و اثبات خلاف آن با کسی است که ادعای غیرتجاری بودن معامله را دارد.1397/2/14