خطوط ویژه پشتیبانی و راهنمایی خرید : 02156832843

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد

  • ۱۹ دی، ۱۳۹۶
  • 0
  • 0
    0

از سوی آیت الله آملی لاریجانی، آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد ابلاغ شد.

به گزارش آزمون آنلاین ، متن این آیین نامه به شرح زیر است:

در اجرای بند ج ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی و وزارت دادگستری،‌ آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد، به شرح مواد آتی است.

مقدمه
به منظور ارائه خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمهها، مردم و همچنین در جهت تسهیل دسترسی به خدمات و جلوگیری از اطاله امور و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، گروه پزشکی معتمد تحت نظارت سازمان پزشکی قانونی کشور به شرح زیر تشکیل می گردد.


ماده 1- واژهها و عبارات بکار رفته در این آییننامه به شرح زیر است:
الف ـ سازمان: سازمان پزشکی قانونی؛
ب ـ هیأت عامل: هیات عامل سازمان؛
ج ـ پزشک معتمد: پزشکان و دارندگان مدرک PHD مرتبط، اعم از شاغل در سازمان و یا غیرشاغل که بر اساس این آییننامه انتخاب میگردند ؛
د ـ گروه پزشکی معتمد: مجموعه پزشکان معتمد که تحت عنوان یک مؤسسه غیرتجاری طبق ضوابط ثبت شرکتها تأسیس و تحت نظارت سازمان انجام وظیفه مینمایند.

ماده 2 ـ‌ تعیین اموری که در اجرای بند ج ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه به گروه پزشکی معتمد واگذار می شود، با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب رییس قوه قضاییه است.

ماده 3- به منظور تدوین و تصویب سیاستها و خط مشی اجرایی و نظارت بر حسن اجرای بند ج ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، هیأت عامل، به ریاست رییس سازمان یا قائم مقام وی تشکیل می گردد. هیات فوق مرکب از اشخاص زیر است: 
- رییس سازمان و در غیاب ایشان قائم مقام سازمان؛
- نماینده دادستان کل کشور ؛
- نماینده وزیر دادگستری ؛
- معاون سازمان در امور پزشکی و آزمایشگاهی ؛
– معاون سازمان در امور آموزشی و پژوهشی ؛
- معاون سازمان در امور توسعه مدیریت و پشتیبانی؛
- مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان ؛
- مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان ؛
 -  رییس گروه پزشکی معتمد؛
تبصره 1- محل دبیرخانه و تشکیل جلسات هیأت، سازمان میباشد و جلسات با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت داشته و نظر اکثریت اعضاء حاضر معتبر است.
تبصره 2- رییس گروه پزشکی معتمد که از بین پزشکان گروه پزشکی معتمد توسط رئیس سازمان انتخاب میشود، به عنوان دبیر هیأت میباشد.

ماده 4- وظایف هیأت عامل به شرح زیر میباشد:
الف ـ تعیین شرایط احراز، صلاحیت، نحوه انتخاب و تعداد پزشکان معتمد موردنیاز در هر حوزه قضایی؛
ب ـ نظارت بر حسن اجرای این آییننامه و عملکرد گروه پزشکی معتمد؛
ج ـ پیشــنهاد و تدوین دستـورالعملها و شرایـط قراردادهـای موردنیاز که به تصویب رئیس سازمان می‌رسد؛
د ـ پیشنهاد واگذاری امور جدید به گروه پزشکی معتمد در حدود قانون و تعیین شرح وظایف پزشک معتمد؛
هـ ـ پیشنهاد میزان تعرفه خدمات مربوط، جهت تصویب به رییس قوه قضائیه؛
و ـ نظارت و بررسی عملکرد مالی سالانه گروه پزشکی معتمد؛
ماده 5- گروه پزشکی معتمد عهده دار اجرای تصمیمات هیأت عامل و انجام وظایف محوله در اجرای این آیین نامه می باشد. اساسنامه موسسه گروه پزشکی معتمد و تغییرات آن باید به تایید رییس سازمان برسد. 
ماده 6 ـ این آیین نامه مشتمل بر 6 ماده و 2 تبصره در تاریخ 17/ 10/ 96 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.


صادق آملی لاریجانی . رییس قوه قضاییه