خطوط ویژه پشتیبانی و راهنمایی خرید : 02156832843

قانون تجارت

  • ۰۵ دی، ۱۳۹۶
  • 0
  • 0
    0

قانون تجارت
باب اول: تجار و معاملات تجاري
ماده 1- تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.
ماده 2- معاملات تجارتي از قرار ذيل است:
1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.
3- هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل كاري (كميسيون ) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4- تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5- تصدي به عمليات حراجي.
6- تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي.
7- هر قسم عمليات صرافي و بانكي.
8- معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
9- عمليات بيمه بحري و غيربحري.
10- كشتي‌سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آن‌ها.
ماده 3- معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آن‌ها تجارتي محسوب مي‌شود:
1- كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانك‌ها.
2- كليه معاملاتي كه تاجر يا غيرتاجر براي حوائج تجارتي خود مي‌نمايد.
3- كليه معاملاتي كه اجزا يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد.
4- كليه معاملات شركت‌هاي تجارتي.
ماده 4- معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي‌شود.
ماده 5- كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست.
 
 
باب دوم: دفاترتجارتي و دفترثبت تجارتي
فصل اول: دفاترتجارتي
ماده 6- هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاتر قرار مي‌دهد داشته باشد:
1- دفتر روزنامه، 2- دفتر كل، 3- دفتر دارايي، 4- دفتر كپيه.
ماده 7- دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و به طوركلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي‌كند در آن دفتر ثبت نمايد.
ماده 8- دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند.
ماده 9- دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.
ماده 10- دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حساب‌هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.
تبصره- تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حساب‌هاي وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند.
ماده 11- دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناء دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شده باشد به توسط نماينده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود) امضاء خواهد شد. براي دفتركپيه امضاء مزبور لازم نيست. ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديد ساليانه هر دفتر، مقررات اين ماده رعايت خواهد شد. حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال و به علاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد است.
ماده 12- دفتري كه براي امضاء به متصدي امضاء تسليم مي‌شود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو طرف قيطان را با مهر سربي كه وزات عدليه براي اين مقصود تهيه مي‌نمايد، منگنه كند. لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده 13- كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود. تراشيدن و حك كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن  بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا ده سال نگاه دارد.
ماده 14- دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امورتجارتي خود به كار مي‌برند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار، در امور تجارتي سنديت خواهد داشت و غير اين صورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده 15- تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضاي مدعي العموم مي‌تواند حكم بدهد و اجراي آن، مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
 
فصل دوم: دفترثبت تجارتي
ماده 16- در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تأسيس كند، كليه اشخاصي كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ايراني و خارجي به استثناء كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت  تجارتي به ثبت برسانند والّا به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 17- مقررات مربوط به دفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايد به ثبت برسد به موجب نظامنامه معين خواهد كرد.
ماده 18- شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري که مکلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت حساب‌ها و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره به ثبت رسيده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم مي‌شود.
ماده 19- كسبه جزء مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي‌شوند.
«نظامنامه ماده 19 قانون تجارت مصوب 19/11/80»
ماده واحده: افراد حقيقي زير که از مصاديق اشخاص مذکور در ماد 96 ماليات‌هاي مستقيم نباشند با دارا بودن شرايط زير کسبه جزء محسوب مي شوند:
1. کسبه، پيشه وران، توليد کنندگان و نظاير آن‌ها که ميزان فروش سالانه آنان از مبلغ يکصد ميليون ريال تجاوز نکند.
2. ارائه دهندگان خدمات در هر زمينه اي که مبلغ دريافتي آن‌ها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه ميليون ريال تجاوز نکند.
از تاريخ اجراي اين نظامنامه، نظامنامه شماره 7024 مورخ 15/3/1311 وزير عدليه لغو مي شود.
 
 
باب سوم: شركت‌های تجارتي
فصل اول: در اقسام مختلفه شركت‌ها
و قواعد راجعه به آن‌ها
ماده 20- شركت‌هاي تجارتي بر هفت قسم است:
1- شركت سهامي.
2- شركت با مسئوليت محدود.
3- شركت تضامني.
4- شركت مختلط غيرسهامي.
5- شركت مختلط سهامي.
6- شركت نسبي.
7- شركت تعاوني توليد و مصرف.
 
 
 
 
 
 
 
 
مبحث اول: شركت‌هاي سهامي
بخش اول: تعريف و تشكيل شركت سهامي
ماده 1- شرکت سهامي شرکتي است که سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.
ماده 2- شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي‌شود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.
ماده 3- در شركت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفركمتر باشد.
ماده 4- شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي‌شود:
نوع اول- شركتهايي كه مؤسسين آن‌ها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي‌كنند؛ اين گونه شركت‌ها شركت سهامي عام ناميده مي‌شوند.
نوع دوم- شركتهايي كه تمام سرمايه آن‌ها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اين گونه شركت‌ها، شركت سهامي خاص ناميده مي‌شوند.
تبصره- در شركت‌هاي سهامي عام عبارت «شركت سهامي عام» و در شركت‌هاي سهامي خاص عبارت «شركت سهامي خاص» بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود.
ماده 5- در موقع تأسيس، سرمايه شركت‌هاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركت‌هاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد. در صورتي كه سرمايه شركت بعد از تأسيس به هر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود بايد ظرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اقدام به عمل آيد يا شركت به نوع ديگري از انواع شركت‌هاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع مي‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحيت دار درخواست كند. هرگاه قبل از صدور راي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود.
ماده 6- براي تأسيس شركت‌هاي سهامي عام، مؤسسين بايد اقلاً بيست درصد سرمايه شركت را خود تعهد كرده و لااقل سي و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابي به نام شركت در شرف تأسيس نزد يكي از بانك‌ها سپرده، سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاء كليه مؤسسين رسيده باشد در تهران به اداره ثبت شركت‌ها و در شهرستان‌ها به دايره ثبت شركت‌ها و در نقاطي كه دايره ثبت شركت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسليم و رسيد دريافت كنند.
تبصره- هرگاه قسمتي از تعهد مؤسسين به صورت غيرنقد باشد، بايد عين آن يا مدارك مالكيت آن را در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده است توديع وگواهي بانك را به ضميمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم نمايند.
ماده 7- اظهارنامه مذكور در ماده 6 بايد با قيد تاريخ به امضاء كليه مؤسسين رسيده و موضوعات زير مخصوصاً در آن ذكر شده باشد:
1- نام شركت.
2- هويت كامل و اقامتگاه مؤسسين.
3- موضوع شركت.
4- مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك.
5- تعداد سهام با نام و بي نام و مبلغ اسمي آن‌ها و در صورتي كه سهام ممتاز نيز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اين گونه سهام.
6- ميزان تعهد هر يك از مؤسسين و مبلغي كه پرداخت كرده اند با تعيين شماره حساب و نام بانكي كه وجوه پرداختي در آن واريز شده است. در مورد آورده غيرنقد، تعيين اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوي كه بتوان از كم وكيف آورده غيرنقد اطلاع حاصل نمود.
7- مركز اصلي شركت.
8- مدت شركت.
ماده 8- طرح اساسنامه بايد با قيد تاريخ به امضاء مؤسسين رسيده و مشتمل بر مطالب زير باشد:
1- نام شركت.
2- موضوع شركت به طور صريح و منجّز.
3- مدت شركت.
4- مركز اصلي شركت و محل شعب آن اگر تأسيس شعبه مورد نظر باشد.
5- مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك.
6- تعدادسهام بي نام و با نام و مبلغ اسمي آن‌ها و در صورتي كه ايجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اين گونه سهام.
7- تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم و مدتي كه ظرف آن بايد مطالبه شود كه به هرحال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
8- نحوه انتقال سهام با نام.
9- طريقه تبديل سهام با نام به سهام بي نام و بالعكس.
10- درصورت پيش بيني امكان صدور اوراق قرضه، ذكر شرايط و ترتيب آن.
11- شرايط و ترتيب افزايش وكاهش سرمايه شركت.
12- مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي.
13- مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي و ترتيب اداره آن‌ها.
14- طريقه شور و اخذ راي و اكثريت لازم براي معتبر بودن تصميمات مجامع عمومي.
15- تعداد مديران و طرز انتخاب و مدت مأموريت آن‌ها و نحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يا استعفاء مي‌كنند يا محجور يا معزول يا به جهات قانوني ممنوع مي‌گردند.
16- تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران.
17- تعداد سهام تضميني كه مديران بايد به صندوق شركت بسپارند.
18- قيد اينكه شركت يك بازرس خواهد داشت يا بيشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموريت بازرس.
19- تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت و موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم آن به بازرسان و به مجمع عمومي سالانه.
20- نحوه انحلال اختياري شركت و ترتيب تصفيه امور آن.
21- نحوه تغيير اساسنامه.
ماده 9- طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكور در ماده 6 بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
1- نام شركت.
2- موضوع شركت و نوع فعاليت‌هايي كه شركت به منظور آن تشكيل مي‌شود.
3- مركز اصلي شركت و شعب آن در صورتي كه تأسيس شعبه مورد نظر باشد.
4- مدت شركت.
5- هويت كامل و اقامتگاه و شغل مؤسسين، در صورتي كه تمام يا بعضي از مؤسسين در امور مربوط به موضوع شركت يا امور مشابه با آن سوابق يا اطلاعات يا تجاربي داشته باشند ذكر آن به اختصار.
6- مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك و تعداد و نوع سهام در مورد سرمايه غيرنقد شركت تعيين مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوي كه بتوان از كم وكيف سرمايه غيرنقد اطلاع حاصل نمود.
7- درصورتي كه مؤسسين مزايايي براي خود در نظر گرفته اند تعيين چگونگي و موجبات آن مزايا به تفصيل.
8- تعيين مقداري از سرمايه كه مؤسسين تعهد كرده و مبلغي كه پرداخت كرده اند.
9- ذكر هزينه‌هايي كه مؤسسين تا آن موقع جهت تدارك مقدمات تشكيل شركت و مطالعاتي كه انجام گرفته است پرداخت كرده اند و برآورد هزينه‌هاي لازم تا شروع فعاليت‌هاي شركت.
10- در صورتي كه انجام موضوع شركت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصي باشد ذكر مشخصات اجازه نامه يا موافقت اصولي آن مراجع.
11- ذكر حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيره نويسي بايد توسط پذيره‌نويسي تعهد شود و تعيين مبلغي از آنكه بايد مقارن پذيره نويسي نقداً پرداخت گردد.
12- ذكر شماره و مشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام مورد تعهد بايد به آن حساب پرداخت شود و تعيين مهلتي كه طي آن اشخاص ذي علاقه مي‌توانند براي پذيره نويسي و پرداخت مبلغ نقدي به بانك مراجعه كنند.
13- تصريح به اينكه اظهارنامه مؤسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم شده است.
14- ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
15- چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان.
ماده 10- مرجع ثبت شركت‌ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمايم آن و تطبيق مندرجات آن‌ها با قانون، اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي را صادر خواهد نمود.
ماده 11- اعلاميه پذيره نويسي بايد توسط مؤسسين در جرايد آگهي گرديده و نيز در بانكي كه تعهد سهام نزد آن صورت مي‌گيرد در معرض ديد علاقمندان قرار داده شود.
ماده 12- ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است علاقمندان به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغي را كه نقداً بايد پرداخت شود تأديه و رسيد دريافت خواهند كرد.
ماده 13- ورقه تعهد سهم بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
1- نام و موضوع و مركز اصلي و مدت شركت.
2- سرمايه شركت.
3- شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي و مرجع صدور آن.
4- تعداد سهامي كه مورد تعهد واقع مي‌شود و مبلغي اسمي آن و همچنين مبلغي كه از آن بابت نقداً در موقع پذيره نويسي بايد پرداخت شود.
5- نام بانك و شماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيره نويسان بايد به آن حساب پرداخت شود.
6- هويت و نشاني كامل پذيره نويس.
7- قيد اينكه پذيره نويس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد.
ماده 14- ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاء پذيره نويس يا قائم مقام قانوني او رسيده نسخه اول نزد بانك نگاهداري و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاء بانك به پذيره نويس تسليم مي شود.
تبصره- درصورتي كه ورقه تعهد سهم را شخصي براي ديگري امضاء كند، هويت و نشاني كامل و سمت امضاء كننده قيد و مدرك سمت او اخذ و ضميمه خواهد شد.
ماده 15- امضاء ورقه تعهد سهم به خودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي‌باشد.
ماده 16- پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است و يا در صورتي كه مدت تمديد شده باشد بعد از انقضاي مدت تمديده شده مؤسسين حداكثر تا يك ماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي و پس از احراز اينكه تمام  سرمايه شركت صحيحاً تعهد گرديده و اقلاً سي و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هر يك از تعهدكنندگان را تعيين و اعلام و مجمع عمومي مؤسس را دعوت خواهند نمود.
ماده 17- مجمع عمومي مؤسس با رعايت مقررات اين قانون تشكيل مي‌شود و پس از رسيدگي و احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و تاديه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شركت و تصويب آن، اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب مي‌كند. مديران و بازرسان شركت بايد كتباً قبول سمت نمايند. قبول سمت به خودي خود دليل بر اين است كه مدير و بازرس با علم به تكاليف و مسئوليت‌هاي سمت خود عهده دار آن گرديده اند. از اين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي‌شود.
تبصره (اصلاحی 22/11/1353)- هرگونه دعوت و اطلاعيه براي صاحبان سهام تا تشكيل مجمع عمومي سالانه بايد در دو روزنامه كثيرالانتشار منتشر شود. يكي از  اين دو روزنامه به وسيله مجمع عمومي مؤسس و روزنامه ديگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردي تعيين مي‌شود.
ماده 18- اساسنامه اي كه به تصويب مجمع عمومي مؤسس رسيده به ضميمه صورت جلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم خواهد شد.
ماده 19- در صورتي كه شركت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6 اين قانون به ثبت نرسيده باشد به درخواست هر يك از مؤسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركت‌ها که اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي از عدم ثبت شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تأديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال مي‌دارد تا مؤسسين و پذيره نويسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند. در اين صورت هرگونه هزينه اي كه براي تاسيس شركت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهده مؤسسين خواهد بود.
ماده 20- براي تأسيس و ثبت شركت‌هاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركت‌ها كافي خواهد بود:
1- اساسنامه شركت كه بايد به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد.
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد كليه سهام و گواهينامه بانكي حاكي از تاديه قسمت نقدي آن كه نبايد كمتر از سي و پنج درصد كل سهام باشد. اظهارنامه مذكور بايد به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. هرگاه تمام يا قسمتي از سرمايه به صورت غيرنقد باشد بايد تمام آن تأديه گرديده و صورت تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشد و در صورتي كه سهام ممتازه وجود داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه منعكس شده باشد.
3- انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت که بايد در صورت جلسه اي قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.
4- قبول سمت مديريت و بازرسي با رعايت قسمت اخير ماده 17.
5- ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه هرگونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد.
تبصره- ساير قيود و شرايطي كه در اين قانون براي تشكيل و ثبت شركت‌هاي سهامي عام مقرر است در مورد شركت‌هاي سهامي خاص لازم الرعايه نخواهد بود.
ماده 21- شركت‌هاي سهامي خاص نمي‌توانند سهام خود را براي پذيره نويسي يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانك‌ها عرضه نمايند و يا به انتشار آگهي و اطلاعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خود مبادرت كنند مگر اينكه از مقررات مربوط به شركت‌هاي سهامي عام به نحوي كه در اين قانون مذكور است تبعيت نمايند.
ماده 22- استفاده از وجوه تأديه شده به نام شركت‌هاي سهامي در شرف تأسيس ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن شركت و يا در مورد مذكور در ماده 19.
ماده 23- مؤسسين شركت نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه به منظور تأسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام مي‌دهند مسئوليت تضامني دارند.
 
بخش دوم: سهام
ماده 24- سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي‌باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله‌اي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.
تبصره 1- سهم ممكن است بانام و يا بي نام باشد.
تبصره 2- در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون، مزايايي قائل شوند اين‌گونه سهام، سهام ممتاز ناميده مي‌شود.
ماده 25- اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعيين مي‌شوند برسد.
ماده 26- در ورقه سهم نكات زير بايد قيد شود:
1- نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركت‌ها.
2- مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
3- تعيين نوع سهم.
4- مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.
5- تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است.
ماده 27- تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت بايد به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. اين گواهينامه در حكم سهم است ولي در هر حال ظرف مدت يك سال  پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايد ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
ماده 28- تا وقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاء كنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
ماده 29- در شركت‌هاي سهامي عام مبلغ اسمي هر سهم نبايد از ده هزار ريال بيشتر باشد.
ماده 30- مادام كه تمامي مبلغ اسمي هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بي نام يا گواهينامه موقت بي نام ممنوع است. به تعهدكننده اين گونه سهام گواهينامه موقت بانام داده خواهدشد كه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط  به نقل و انتقال سهام بانام است.
ماده 31- در مورد صدور گواهينامه موقت سهم مواد 25 و 26 بايد رعايت شود.
ماده 32- مبلغ اسمي سهام و همچنين قطعات سهام در صورت تجزيه بايد متساوي باشد.
ماده 33- مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايد ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غير اين صورت هيأت مديره شركت بايد مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت  شده سرمايه دعوت كند و تشكيل دهد و گرنه هر ذينفع حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند.
تبصره- مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام يا هر مقدار از آن بايد از کليه‌ي صاحبان سهام و بدون تبعيض به عمل مي آيد.
ماده 34- كسي كه تعهد ابتياع سهمي را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمي آن مي‌باشد و در صورتي كه قبل از تاديه تمام مبلغ اسمي سهم آن را به ديگري انتقال دهد بعد از انتقال سهم، دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهد بود.
ماده 35- در هر موقع كه شركت بخواهد تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه كند بايد مراتب را از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي‌شود به صاحبان فعلي سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبي براي پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضاي چنين مهلتي هر مبلغ كه تأديه نشده باشد نسبت به آن خسارت ديركرد از قرار نرخ رسمي بهره به علاوه چهار درصد در سال به مبلغ تأديه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شركت به صاحب سهم و گذشتن يك ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخير آن تماماً پرداخت نشود شركت اين گونه سهام را درصورتي كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس و گرنه از طريق مزايده به فروش خواهد رسانيد. از حاصل فروش سهم بدواً كليه هزينه‌هاي مترتبه برداشت گرديده و در صورتي كه خالص حاصل فروش از بدهي صاحب سهم ( بابت اصل و هزينه‌ها و خسارت ديركرد) بيشتر باشد مازاد به وي پرداخت مي‌شود.
ماده 36- در مورد ماده 35 آگهي فروش سهم با قيد مشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد منتشر و يك نسخه از آگهي وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال مي‌شود. هرگاه قبل از تاريخي كه براي فروش معين شده است كليه بدهي‌هاي مربوط به سهام اعم از اصل - خسارات- هزينه‌ها به شركت پرداخت شود، شركت از فروش سهام خودداري خواهدكرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شركت حذف و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام با قيد کلمه المثني به نام خريدار صادر و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام قبلي ابطال مي‌شود و مراتب براي اطلاع عموم آگهي مي‌گردد.
ماده 37- دارندگان سهام مذكور در ماده 35 حق حضور و راي در مجامع عمومي صاحبان سهام شركت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشكيل مجامع عمومي تعداد اين گونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد. به علاوه حق  دريافت سود قابل تقسيم و حق رجحان در خريد سهام جديد شركت و همچنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين گونه سهام معلق خواهد ماند.
ماده 38- در مورد ماده 37 هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهي خود را بابت اصل و خسارات و هزينه‌ها به شركت پرداخت كنند مجدداً حق حضور و راي در مجامع عمومي را خواهند داشت و مي‌توانند حقوق مالي وابسته به سهام خود را كه مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه كنند.
ماده 39- سهم بي نام به صورت سند در وجه حامل تنظيم و ملك دارنده آن شناخته مي‌شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اين گونه سهام به قبض و اقباض به عمل مي‌آيد. گواهينامه موقت سهام بي نام در حكم سهام بي نام است و از لحاظ ماليات بر درآمد مشمول مقررات سهام بي نام مي‌باشد.
ماده 40- انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند.
در موردي كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيز در دفتر ثبت سهام شركت قيد و به امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يا نماينده قانوني او رسيده و از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هرگونه تغيير اقامتگاه نيز بايد به همان ترتيب به ثبت رسيده و امضاء شود. هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق به عمل آيد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده 41- در شركت‌هاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نمي‌تواند مشروط به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام بشود.
ماده 42- هر شركت سهامي مي‌تواند به موجب اساسنامه و همچنين تا موقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتيب دهد. امتيازات اين گونه سهام و نحوه استفاده از آن بايد به طور وضوح تعيين گردد. هرگونه تغيير در امتيازات وابسته به سهام ممتاز بايد به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه يك اين گونه سهام انجام گيرد.
 
بخش سوم: تبدیل سهام
ماده 43- هرگاه شركت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه يا بنا به تصميم مجمع عمومي فوق العاده سهامداران خود سهام بي نام شركت را به سهام با نام و يا آنكه سهام با نام را به سهام بي نام تبديل نمايد بايد بر طبق مواد زير عمل كند.
 
 
ماده 44- در مورد تبديل سهام بي نام به سهام بانام بايد مراتب در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشرمي گردد سه نوبت هريك به فاصله پنج روز منتشر و مهلتي كه كمتر از شش ماه از تاريخ اولين آگهي نباشد به صاحبان سهام داده شود تا براي تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه كنند. در آگهي تصريح خواهد شد که پس از انقضاي مهلت مزبور كليه سهام بي نام شركت باطل شده تلقي مي‌گردد.
ماده 45- سهام بي نامي كه ظرف مهلت مذكور در ماده 44 براي تبديل به سهام بانام به مركز شركت تسليم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شركت در صورتي كه سهام شركت در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس و گرنه از طريق حراج فروخته خواهد شد. آگهي حراج حداكثر تا يك ماه پس از انقضاي مهلت شش ماه مذكور فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد منتشر خواهد شد. فاصله بين آگهي و تاريخ حراج حداقل ده روز و حداكثر يك ماه خواهد بود. در صورتي كه در تاريخ تعيين شده تمام يا قسمتي از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرايط مندرج در اين ماده تجديد خواهد شد.
ماده 46- از حاصل فروش سهامي كه بر طبق ماده 45 فروخته مي‌شود بدواً هزينه‌هاي مترتبه از قبيل هزينه آگهي حراج يا حق الزحمه كارگزار بورس كسر و مازاد آن توسط شركت در حساب بانكي بهره دار سپرده مي‌شود. در صورتي كه ظرف ده سال از تاريخ فروش، سهام باطل شده به شركت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شركت از طرف بانك به مالك سهم پرداخت مي‌شود. پس از انقضاي ده سال باقي مانده وجوه در حكم مال بلاصاحب بوده و بايد از طرف بانك و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.
تبصره- در مورد مواد 45 و 46 هرگاه پس از تجديد حراج مقداري از سهام به فروش نرسد، صاحبان سهام بي نام كه به شركت مراجعه مي‌كنند به ترتيب مراجعه به شركت، اختيار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامي كه فروخته شده به نسبت سهامي بي نام كه در دست دارند، وجه نقد دريافت كنند و يا آنكه برابر تعداد سهام بي نام خود سهام بانام تحصيل نمايند و اين ترتيب تا وقتي كه وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختيار شركت قراردارد، رعايت خواهد شد.
ماده 47- براي تبديل سهام بانام به سهام بي نام مراتب فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده مي‌شود تا براي تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت مذكور برابر تعداد سهامي كه تبديل نشده است سهام بي نام صادر و در مركز شركت نگاهداري خواهد شد تا هر موقع كه دارندگان سهام بانام به شركت مراجعه كنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بي نام به آن‌ها داده شود.
ماده 48- پس از تبديل كليه سهام بي نام به سهام بانام و يا تبديل سهام با نام به سهام بي نام و يا حسب مورد پس از گذشتن هر يك از مهلت‌هاي مذكور در مواد 44 و 47 شركت بايد مرجع ثبت شركت‌ها را از تبديل سهام خود كتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسيده و براي اطلاع عموم آگهي شود.
ماده 49- دارندگان سهامي كه بر طبق مواد فوق سهام خود را تعويض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و راي در مجامع عمومي صاحبان سهام را نخواهند داشت.
ماده 50- در مورد تعويض گواهينامه موقت سهام يا اوراق سهام بانام يا بي نام بر طبق مفاد مواد 47 و 49 عمل خواهد شد.
 
بخش چهارم: اوراق قرضه
ماده 51- شركت سهامي عام مي‌تواند تحت شرايط مندرج در اين قانون اوراق قرضه منتشر كند.
ماده 52- ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌اي است كه معرف مبلغي وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاء آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد گردد. براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود. [1]
ماده 53- دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شركت هيچ گونه دخالتي نداشته و فقط بستانكار شركت محسوب مي‌شوند.
ماده 54- پذيره‌نويسي و خريد اوراق قرضه عمل تجاري نمي‌باشد.
ماده 55- انتشار اوراق قرضه ممكن نيست مگر وقتي كه كليه سرمايه ثبت شده شركت تأديه شده و دو سال تمام از تاريخ ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.
ماده 56- هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش بيني نشده باشد، مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مي‌تواند بنا به پيشنهاد هيات مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب و شرايط آن را تعيين كند. اساسنامه و يا مجمع عمومي مي‌تواند به هيات مديره شركت اجازه دهد كه طي مدتي كه از دو سال تجاوز نكند يك يا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نمايد.
تبصره- در هر بار انتشار مبلغ اسمي اوراق قرضه و نيز قطعات اوراق قرضه (درصورت تجزيه) بايد متساوي باشد.
ماده 57- تصميم راجع به فروش اوراق قرضه و شرايط صدور و انتشار آن بايد همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه كتباً به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام شود. مرجع مذكور مفاد تصميم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه به هزينه شركت در روزنامه رسمي آگهي خواهد نمود.
تبصره- قبل از انجام تشريفات مذكور در ماده فوق هرگونه آگهي براي فروش اوراق قرضه ممنوع است.
ماده 58- اطلاعيه انتشار اوراق قرضه بايد مشتمل بر نكات زير بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شركت امضاء شده باشد:
1- نام شركت.
2- موضوع شركت.
3- شماره و تاريخ ثبت شركت.
4- مركز اصلي شركت.
5- مدت شركت.
6- مبلغ سرمايه شركت و تصريح به اينكه كليه آن پرداخت شده است.
7- در صورتي كه شركت سابقاً اوراق قرضه صادر كرده است مبلغ و تعداد و تاريخ صدور آن و تضميناتي كه احتمالاً براي باز پرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنين مبالغ باز پرداخت شده آن و در صورتي كه اوراق قرضه سابق قابل تبديل به سهام شركت بوده باشد مقداري از آن گونه اوراق قرضه كه هنوز تبديل به سهم نشده است.
8- در صورتي كه شركت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه ديگري را تضمين كرده باشد مبلغ و مدت و ساير شرايط تضمين مذكور.
9- مبلغ قرضه و مدت آن و همچنين مبلغ اسمي هر ورقه و نرخ بهره اي كه به قرضه تعلق مي‌گيرد و ترتيب محاسبه آن و ذكر ساير حقوقي كه احتمالاً براي اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنين موعد يا مواعد و شرايط باز پرداخت اصل و پرداخت بهره و غيره و در صورتي كه اوراق قرضه قابل باز خريد باشد، شرايط و ترتيب بازخريد.
10- تضميناتي كه احتمالاً براي اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
11- اگر اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت يا قابل تبديل به سهام شركت باشد مهلت و ساير شرايط تعويض يا تبديل.
12- خلاصه گزارش وضع مالي شركت و خلاصه ترازنامه آخرين سال مالي آنكه تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده است.
ماده 59- پس از انتشار آگهي مذكور در ماده 57 شركت بايد تصميم مجمع عمومي و اطلاعيه انتشار اوراق قرضه را با قيد شماره و تاريخ آگهي منتشر شده در روزنامه رسمي و همچنين شماره و تاريخ روزنامه رسمي كه آگهي در آن منتشر شده است در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد آگهي كند.
ماده 60- ورقه قرضه بايد شامل نكات زير بوده و به همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود:
1- نام شركت.
2- شماره و تاريخ ثبت شركت.
3- مركز اصلي شركت
4- مبلغ سرمايه شركت
5- مدت شركت.
6- مبلغ اسمي و شماره ترتيب و تاريخ صدور ورقه قرضه.
7- تاريخ و شرايط باز پرداخت قرضه و نيز شرايط باز خريد ورقه قرضه (اگر قابل باز خريد باشد).
8- تضميناتي كه احتمالاً براي قرضه در نظر گرفته شده است.
9- در صورت قابليت تعويض اوراق قرضه با سهام شرايط و ترتيباتي كه بايد براي تعويض رعايت شود با ذكر نام اشخاص يا مؤسساتي كه تعهد تعويض اوراق قرضه را كرده اند.
10- در صورت قابليت تبديل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت و شرايط اين تبديل.
ماده 61- اوراق قرضه ممكن است قابل تعويض با سهام شركت باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق العاده بايد بنا به پيشنهاد هيات مديره و گزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزايش سرمايه شركت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصويب كند.
ماده 62- افزايش سرمايه مذكور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه بايد به وسيله يك يا چند بانك و يا مؤسسه مالي معتبر پذيره نويسي شده باشد و قراردادي كه در موضوع اين گونه پذيره نويسي و شرايط آن و تعهد پذيره‌نويسي مبني بر دادن اين گونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و ساير شرايط مربوط به آن بين شركت و اين گونه پذيره نويسان منعقد شده است نيز بايد به تصويب مجمع عمومي مذكور در ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.
تبصره- شوراي پول و اعتبار شرايط بانك‌ها و مؤسسات مالي را كه مي‌توانند افزايش سرمايه شركت‌ها را پذيره نويسي كنند تعيين خواهد نمود.
ماده 63- در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شركت در خريد سهام قابل تعويض با اوراق قرضه خود به خود منتفي خواهد بود.
ماده 64- شرايط و ترتيب تعويض ورقه قرضه با سهم بايد در ورقه قرضه قيد شود. تعويض ورقه قرضه با سهم، تابع ميل و رضايت دارنده ورقه قرضه است. دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سر رسيد ورقه مي‌تواند تحت شرايط و به ترتيبي كه در ورقه قيد شده است آن را با سهم شركت تعويض كند.
ماده 65- از تاريخ تصميم مجمع عمومي مذكور در ماده 61 تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه، شركت نمي‌تواند اوراق قرضه جديد قابل تعويض يا قابل تبديل به سهام منتشر كند يا سرمايه خود را مستهلك سازد يا آنرا از طريق بازخريد سهام كاهش دهد يا اقدام به تقسيم اندوخته كند يا در نحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهد.كاهش سرمايه شركت در نتيجه زيان‌هاي وارده كه منتهي به تقليل مبلغ اسمي سهام و يا تقليل عده سهام بشود شامل سهامي نيز كه دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق خود دريافت مي‌دارند مي‌گردد و چنين تلقي مي‌شود كه اين گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مزبور سهامدار شركت بوده اند.
ماده 66- از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده 61 تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه، صدور سهام جديد در نتيجه انتقال اندوخته به سرمايه و به طور كلي دادن سهام و يا تخصيص يا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناويني  از قبيل جايزه يا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنكه حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعويض مي‌كنند به نسبت سهامي كه در نتيجه معاوضه مالك مي‌شوند حفظ شود. به منظور فوق شركت بايد تدابير لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعويض مي‌كنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرايط حقوق مالي مذكور را استيفا نمايند.
ماده 67- سهامي كه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر مي‌شود با نام بوده و تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه وثيقه تعهد پذيره‌نويسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دائر به تعويض سهام با اوراق مذكور مي‌باشد و نزد شركت نگاهداري خواهد شد. اين گونه سهام تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال اين گونه سهام در دفاتر شركت ثبت نخواهد شد مگر وقتي كه تعويض ورقه قرضه با سهم احراز گردد.
ماده 68- سهامي كه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر مي‌شود مادام كه اين تعويض به عمل نيامده است تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق قرضه قابل تأمين و توقيف نخواهد بود.
ماده 69- اوراق قرضه ممكن است قابل تبديل به سهام شركت باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق العاده اي كه اجازه انتشار اوراق قرضه را مي‌دهد شرايط و مهلتي را كه طي آن دارندگان اين گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شركت تبديل كنند تعيين و اجازه افزايش سرمايه را به هيات مديره خواهد داد.
ماده 70- در مورد ماده 69 هيات مديره شركت براساس تصميم مجمع عمومي مذكور در همان ماده در پايان مهلت مقرر معادل مبلغ باز پرداخت نشده اوراق قرضه اي كه جهت تبديل به سهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت را افزايش  داده و پس از ثبت اين افزايش در مرجع ثبت شركت‌ها سهام جديد صادر و به دارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ باز پرداخت نشده اوراقي كه به شركت تسليم كرده اند سهم خواهد داد.
ماده 71- در مورد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم، مجمع عمومي بايد بنا به پيشنهاد هيات مديره و گزارش خاص بازرسان شركت اتخاذ تصميم نمايد و همچنين مواد 63 و 64 در مورد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم نيز بايد رعايت شود.
 
بخش پنجم: مجامع عمومي
ماده 72- مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم براي تشكيل مجمع عمومي و آراء لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگر در مواردي كه به موجب قانون تكليف خاص براي آن مقرر شده باشد.
ماده 73- مجامع عمومي به ترتيب عبارتند از:
1- مجمع عمومي مؤسس.
2- مجمع عمومي عادي.
3- مجمع عمومي فوق العاده.
ماده 74- وظايف مجمع عمومي مؤسس به قرار زير است:
1- رسيدگي به گزارش مؤسسين و تصويب آن و همچنين احراز پذيره‌نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ لازم.
2- تصويب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصلاح آن.
3- انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت.
4- تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي سهامداران تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد.
تبصره- گزارش مؤسسين بايد حداقل پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي مؤسس در محلي كه در آگهي دعوت مجمع تعيين شده است براي مراجعه پذيره نويسان سهام آماده باشد.
ماده 75- در مجمع عمومي مؤسس حضور عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است. اگر در اولين دعوت، اكثريت مذكور حاصل نشد، مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط مؤسسين دعوت مي‌شوند مشروط بر اينكه لااقل بيست روز قبل از انعقاد آن مجمع، آگهي دعوت آن با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است منتشرگردد. مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت در آن حاضر باشند. در هر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد به اكثريت دو ثلث آراء حاضرين اتخاذ شود. در صورتي كه در مجمع عمومي يک سوم اكثريت لازم حاضر نشد مؤسسين عدم تشكيل شركت را اعلام مي دارند.
تبصره- در مجمع عمومي مؤسس كليه مؤسسين و پذيره نويسان حق حضور دارند و هر سهم داراي يك راي خواهد بود.
ماده 76- هرگاه يك يا چند نفر از مؤسسين آورده غير نقد داشته باشند مؤسسين بايد قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومي مؤسس نظر كتبي كارشناس رسمي وزارت دادگستري را در مورد ارزيابي آورده‌هاي غير نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختيار مجمع عمومي مؤسس بگذارند. در صورتي كه مؤسسين براي خود مزايايي مطالبه كرده باشند بايد توجيه آن به ضميمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقديم شود.
ماده 77- گزارش مربوط به ارزيابي آورده‌هاي غيرنقد و علل و موجبات مزاياي مطالبه شده بايد در مجمع عمومي مؤسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غيرنقد و كساني كه مزاياي خاصي براي خود مطالبه كرده اند در موقعي كه تقويم آورده غيرنقدي كه تعهد كرده اند يا مزاياي آن‌ها موضوع راي است حق راي ندارند و آن قسمت از سرمايه غيرنقد كه موضوع مذاكره و راي است از حيث حد نصاب جزء سرمايه شركت منظور نخواهد شد.
ماده 78- مجمع عمومي نمي‌تواند آورده‌هاي غيرنقد را بيش از آنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده است قبول كند.
ماده 79- هرگاه آورده غيرنقد يا مزايايي كه مطالبه شده است تصويب نگردد، دومين جلسه مجمع به فاصله مدتي كه از يك ماه تجاوز نخواهد كرد تشكيل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصي كه آورده غيرنقد آن‌ها قبول نشده است در صورت تمايل مي‌توانند تعهد غيرنقد خود را به تعهد نقد تبديل و مبالغ لازم را تأديه نمايند و اشخاصي كه مزاياي مورد مطالبه آن‌ها تصويب نشده مي‌توانند با انصراف از آن مزايا در شركت باقي بمانند. در صورتي كه صاحبان آورده غيرنقد و مطالبه كنندگان مزايا به نظر مجمع تسليم نشوند، تعهد آن‌ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب مي‌گردد و ساير پذيره نويسان مي‌توانند به جاي آن‌ها سهام شركت را تعهد و مبالغ لازم را تاديه كنند.
ماده 80- در جلسه دوم مجمع عمومي مؤسس كه بر طبق ماده قبل به منظور رسيدگي به وضع آورده‌هاي غيرنقد و مزاياي مطالبه شده تشكيل مي‌گردد بايد بيش از نصف پذيره نويسان هر مقدار از سهام شركت كه تعهد شده است حاضر باشند. در آگهي دعوت اين جلسه بايد نتيجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قيد گردد.
ماده 81- در صورتي كه در جلسه دوم معلوم گردد كه در اثر خروج دارندگان آورده غيرنقد و يا مطالبه كنندگان مزايا و عدم تعهد و تاديه سهام آنها از طرف ساير پذيره‌نويسان قسمتي از سرمايه شركت تعهد نشده است و به اين ترتيب شركت قابل تشكيل نباشد، مؤسسين بايد ظرف ده روز از تاريخ تشكيل آن مجمع، مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهينامه مذكور در ماده 19 اين قانون را صادر كند.
ماده 82- در شركت‌هاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي مؤسس الزامي نيست ليكن جلب نظر كارشناس مذكور در ماده 76 اين قانون ضروري است و نمي‌توان آورده‌هاي غيرنقد را به مبلغي بيش از ارزيابي كارشناس قبول نمود.
ماده 83- هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي‌باشد.
ماده 84- در مجمع عمومي فوق العاده دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت، حد نصاب مذكور حاصل نشد، مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي  دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
ماده 85- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده همواره به اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي، معتبر خواهد بود.
ماده 86- مجمع عمومي عادي مي‌تواند نسبت به كليه امور شركت به جز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي مؤسس و فوق العاده است تصميم بگيرد.
ماده 87- در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلاً بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند، ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد، مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق  راي دارد رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود. به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
ماده 88- در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضر درجلسه رسمي معتبر خواهد بود. مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود. در مورد انتخاب مديران تعداد آراء  هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي‌شود و حق راي هر راي دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود. راي دهنده مي‌تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند، اساسنامه شركت نمي‌تواند خلاف اين ترتيب را مقرر دارد.
ماده 89- مجمع عمومي عادي بايد سالي يك بار در موقعي كه در اساسنامه پيش بيني شده است براي رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و مطالبات و ديون شركت و صورتحساب دوره عملكرد ساليانه شركت و رسيدگي به گزارش مديران و بازرس يا بازرسان و ساير امور مربوط به حساب‌هاي سال مالي تشكيل شود.
تبصره- بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي معتبر نخواهد بود.
ماده 90- تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود و درصورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.
ماده 91- چنانچه هيات مديره، مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند، بازرس يا بازرسان شركت مكلفند راساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمايند.
ماده 92- هيات مديره و همچنين بازرس يا بازرسان شركت مي‌توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را به طور فوق‌العاده دعوت نمايند. در اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.
ماده 93- در هر موقعي كه مجمع عمومي صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصي از سهام شركت تغيير بدهد تصميم مجمع قطعي نخواهد بود مگر بعد از آنكه دارندگان اين گونه سهام در جلسه خاصي آن تصميم را تصويب كنند و براي آنكه تصميم جلسه خاص مذكور معتبر باشد بايد دارندگان لااقل نصف اينگونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در اين دعوت اين حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً يك سوم اين گونه سهام كافي خواهد بود. تصميمات همواره به اكثريت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.
ماده 94- هيچ مجمع عمومي نمي‌تواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و يا هيچ اكثريتي نمي‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد.
ماده 95- سهامداراني كه اقلاً يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيات مديره خواستار شوند و هيات مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با  رعايت تشريفات مقرره دعوت كند در غير اين صورت درخواست كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مكلف خواهند بود كه با رعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايند و گرنه آن گونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت مجمع اقدام كنند به شرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيات مديره و بازرسان تصريح نمايند.
ماده 96- در مورد ماده 95 دستور مجمع منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هيات رئيسه مجمع از بين صاحبان سهام انتخاب خواهد شد.
ماده 97- در كليه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد، به عمل آيد. هر يك از مجامع عمومي ساليانه بايد روزنامه كثيرالانتشاري را كه هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي سهامداران تا تشكيل مجمع عمومي سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد، تعيين نمايند. اين تصميم بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه تا تاريخ چنين تصميمي جهت نشر دعوت‌نامه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به شركت قبلاً تعيين شده، منتشر گردد.
تبصره- در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست.
ماده 98- فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.
ماده 99- قبل از تشكيل مجمع عمومي هر صاحب سهمي كه مايل به حضور در مجمع عمومي باشد بايد با ارائه ورقه سهم يا تصديق موقت سهم متعلق به خود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت كند. فقط سهامداراني حق  ورود به مجمع را دارندكه ورقه ورودي دريافت كرده باشند.
از حاضرين در مجمع صورتي ترتيب داده خواهد شد كه در آن هويت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر يك از حاضرين قيد و به امضاء آنان خواهد رسيد.
ماده 100- در آگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي، دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل بايد قيد شود.
ماده 101- مجامع عمومي توسط هيات رئيسه‌اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود. در صورتي كه ترتيب ديگري در اساسنامه پيش بيني نشده باشد، رياست مجمع با رئيس هيات مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آن‌ها جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه به اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. ناظران از بين صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.
ماده 102- در كليه مجامع عمومي، حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان شخصيت حقوقي به شرط ارائه مدرك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور خود صاحب سهم است.
ماده 103- در كليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آراء در مجامع عمومي ذكر شده است، مراد اكثريت آراء حاضرين در جلسه است.
ماده 104- هرگاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصميم واقع نشود، هيات رئيسه مجمع با تصويب مجمع مي‌تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين كند، تمديد جلسه محتاج به دعوت و آگهي مجدد نيست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسميت خواهد داشت.
ماده 105- از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي توسط منشي ترتيب داده مي‌شود كه به امضاء هيات رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شد.
ماده 106- در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد، يك نسخه از صورت جلسه مجمع بايد جهت ثبت به مرجع ثبت شركت‌ها ارسال گردد:
1- انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان.
2- تصويب ترازنامه.
3- كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه.
4- انحلال شركت و نحوه تصفيه آن.
 
بخش ششم: هیات مديره
ماده 107- شركت سهامي به وسيله هيات مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده و كلاً يا بعضاً قابل عزل مي‌باشند، اداره خواهد شد. عده اعضاي هيات مديره در شركت‌هاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد.
ماده 108- مديران شركت توسط مجمع عمومي مؤسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي‌شوند.
ماده 109- مدت مديريت مديران در اساسنامه معين مي‌شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد. انتخاب مجدد مديران بلا مانع است.
ماده 110- اشخاص حقوقي را مي‌توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت‌هاي مدني شخص حقيقي عضو هيات مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد.
چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت‌هاي مدني و جزايي عضو هيات مديره بوده از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت. شخص حقوقي عضو هيات مديره مي‌تواند نماينده خود را عزل كند به شرط آنكه در همان موقع جانشين او را كتباً به شركت معرفي نمايد وگرنه غايب محسوب مي‌شود.
ماده 111- اشخاص ذيل نمي‌توانند به مديريت شركت انتخاب شوند:
1- محجورين وكساني كه حكم ورشكستگي آن‌ها صادر شده است.
2- كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه‌هاي ذيل به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلاً يا بعضاً محروم شده باشند، در مدت محروميت: سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جنحه‌هايي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است، اختلاس، تدليس، تصرف غير قانوني در اموال عمومي.
تبصره- دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع حكم عزل هر مديري را كه بر خلاف مفاد اين ماده انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول مفاد  اين ماده گردد صادر خواهد كرد و حكم دادگاه مزبور قطعي خواهد بود.
ماده 112- در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران، تعداد اعضاء هيات مديره از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود، اعضاء علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه، والّا به ترتيب مقرر  توسط مجمع عمومي، جاي آنان را خواهند گرفت و در صورتي كه عضو علي البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاء علي البدل كافي براي تصدي محل‌هاي خالي در هيات مديره نباشد، مديران باقي مانده بايد بلافاصله مجمع عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاء هيات مديره دعوت نمايند.
ماده 113- در مورد ماده 112 هرگاه هيات مديره حسب مورد از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت او بلا متصدي مانده خودداري كند هر ذينفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد كه به دعوت مجمع عمومي عادي  جهت تكميل عده مديران با رعايت تشريفات لازم اقدام كنند و بازرس يا بازرسان مكلف به انجام چنين درخواستي مي‌باشند.
ماده 114- مديران بايد تعداد سهامي را كه اساسنامه شركت مقرركرده است دارا باشند. اين تعداد سهام نبايد از تعداد سهامي كه به موجب اساسنامه جهت دادن راي در مجامع عمومي لازم است كمتر باشد. اين سهام براي تضمين خساراتي است  كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً بر شركت وارد شود. سهام مذكور با اسم بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت نداشته است سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند.
ماده 115- در صورتي كه مديري در هنگام انتخاب، مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه نباشد و همچنين در صورت انتقال قهري سهام مورد وثيقه و يا افزايش يافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه، مدير بايد ظرف مدت يك ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه را تهيه و به صندوق شركت بسپارد وگرنه مستعفي محسوب خواهد شد.
ماده 116- تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت به منزله مفاصا حساب مديران براي همان دوره مالي مي‌باشد و پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يا به هر نحو ديگري از آنان سلب سمت شده است، سهام مورد وثيقه اين گونه مديران خود بخود از قيد وثيقه آزاد خواهد شد.
ماده 117- بازرس يا بازرسان شركت مكلفند هرگونه تخلفي از مقررات قانوني و اساسنامه شركت در مورد سهام وثيقه مشاهده كنند، به مجمع عمومي عادي گزارش دهند.
ماده 118- جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي‌باشند مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آن‌ها در حدود موضوع شركت باشد. محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موحب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وكان لم يكن است.
ماده 119- هيات مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيات مديره تعيين مي‌نمايد. مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس هيات مديره بيش از مدت عضويت آن‌ها در هيات مديره نخواهد بود. هيات مديره در هر موقع مي‌تواند رئيس و نايب رئيس هيات مديره را از سمت‌هاي مذكور عزل كند. هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كان لم يكن خواهد بود.
تبصره 1- از نظر اجراي مفاد اين ماده، شخص حقيقي كه به عنوان نماينده شخص حقوقي عضو هيات مديره معرفي شده باشند در حكم عضو هيات مديره تلقي خواهد شد.
تبصره 2- هرگاه رئيس هيات مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد، وظايف او را نايب رئيس هيات مديره انجام خواهد داد.
ماده 120- رئيس هيات مديره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هيات مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيات مديره مكلف به دعوت آن‌ها مي‌باشد، دعوت نمايد.
ماده 121- براي تشكيل جلسات هيات مديره حضور بيش از نصف اعضاء هيات مديره لازم است. تصميمات بايد به اكثريت آراء حاضرين اتخاذ گردد مگر آنكه در اساسنامه اكثريت بيشتري مقرر شده باشد.
ماده 122- ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيات مديره را اساسنامه تعيين خواهد كرد. ولي در هر حال عده اي از مديران كه اقلاً يك سوم اعضاء هيات مديره را تشكيل دهند مي‌توانند در صورتي كه از تاريخ تشكيل آخرين جلسه هيات مديره حداقل يك ماه گذشته باشد با ذكر دستور جلسه هيات مديره را دعوت نمايند.
ماده 123- براي هر يك از جلسات هيات مديره بايد صورت جلسه اي تنظيم و لااقل به امضاء اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هيات مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب مي‌باشند و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذ در جلسه با قيد تاريخ در آن ذكر مي‌گردد. هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد نظر او بايد در صورت جلسه قيد شود.
ماده 124- هيات مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كند در صورتي كه مديرعامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت  او در هيات مديره بيشتر نخواهد بود. مديرعامل شركت نمي‌تواند در عين حال رئيس هيات مديره همان شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي.
تبصره- هيات مديره در هر موقع مي‌تواند مديرعامل را عزل نمايد.
ماده 125- مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيات مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد.
ماده 126- اشخاص مذكور در ماده 111 نمي‌توانند به مديريت عامل شركت انتخاب شوند و همچنين هيچ كس نمي‌تواند در عين حال مديريت عامل بيش از يك شركت را داشته باشد. تصميمات و اقدامات مدير عاملي كه بر خلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئوليت‌هاي سمت مديريت عامل شامل حال او خواهد شد.
ماده 127- هركس برخلاف ماده 126 به مديريت عامل انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور گردد، دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع، حكم عزل او را صادر خواهد كرد و چنين حكمي قطعي خواهد بود.
ماده 128- نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيأت مديره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.
ماده 129- اعضاء هيات مديره و مديرعامل شركت و همچنين مؤسسات و شركت‌هايي كه اعضاي هيات مديره و يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيات مديره يا مديرعامل آن‌ها باشند نمي‌توانند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي‌شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيات مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد وگزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله، نظر خود را درباره چنين معامله اي به همان مجمع تقديم كند. عضو هيات مديره يا مديرعامل ذينفع در معامله در جلسه هيات مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور حق راي نخواهد داشت.
ماده 130- معاملات مذكور در ماده 129 در هرحال ولو آنكه توسط مجمع عادي تصويب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدليس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. در صورتي كه بر اثر انجام معامله به شركت  خسارتي وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هيات مديره و مديرعامل يا مديران ذينفع و مديراني است كه اجازه آن را داده اند كه همگي آن‌ها متضامناً مسئول جبران خسارات وارده به شركت مي‌باشند.
ماده 131- در صورتي كه معاملات مذكور در ماده 129 اين قانون بدون اجازه هيات مديره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومي عادي شركت، آن‌ها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شركت مي‌تواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتي كه معامله مخفيانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند. ليكن در هر حال مسئوليت مدير و مديران و يامدير عامل ذينفع در مقابل شركت باقي خواهد بود. تصميم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است كه پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعايت تشريفات لازم جهت انجام معامله در اين مورد راي خواهد داد. مدير يا مديرعامل ذينفع در معامله حق شركت در راي نخواهد داشت. مجمع عمومي مذكور در اين ماده به دعوت هيات مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهد شد.
ماده 132- مدير عامل شركت و اعضاء هيات مديره به استثناء اشخاص حقوقي، حق ندارند هيچ گونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي‌تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اين گونه عمليات به خودي خود باطل است. در مورد بانك‌ها و شركت‌هاي مالي و اعتباري، معاملات مذكور در اين ماده به شرط آنكه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبرخواهد بود. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي نيز كه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيات مديره در جلسات هيات مديره شركت مي‌كنند و همچنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكوردر اين ماده مي‌باشد.
ماده 133- مديران و مديرعامل نمي‌توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت گردد مسئول جبران آن خواهد بود منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت.
ماده 134- مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي‌تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غير موظف هيات مديره در جلسات هيات مزبور پرداخت مبلغي را به آن‌ها به طور مقطوع بابت حق حضور آن‌ها در جلسات تصويب كند. مجمع عمومي اين مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتي كه هر عضو هيات مديره در جلسات هيات حضور داشته است تعيين خواهد كرد. همچنين در صورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي مي‌تواند تصويب كندكه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضاء هيات مديره تخصيص داده شود. اعضاء غير موظف هيات مديره حق ندارند به جز آنچه در اين ماده پيش بيني شده است در قبال سمت مديريت خود به طور مستمر يا غير مستمر بابت حقوق يا پاداش يا حق الزحمه وجهي از شركت دريافت كنند.
ماده 135- كليه اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمي‌توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آن‌ها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست.
ماده 136- در صورت انقضاء مدت مأموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد، مديران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومي به وظيفه خود عمل نكنند، هر ذينفع مي‌تواند از مرجع ثبت شركت‌ها دعوت مجمع عمومي عادي را براي انتخاب مديران تقاضا نمايد.
ماده 137- هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده به بازرسان بدهد.
ماده 138- هيات مديره موظف است بعد از انقضاي سال مالي شركت، ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش بيني شده است مجمع عمومي ساليانه را براي تصويب عمليات سال مالي قبل و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت دعوت نمايد.
ماده 139- هر صاحب سهم مي‌تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز شركت، به صورت حساب‌ها مراجعه كرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد.
ماده 140- هيات مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد. همين كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع كردن آن اختياري است و در صورتي كه سرمايه شركت افزايش  يابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت تا وقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ گردد.
ماده 141- اگر بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و راي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد. در صورتي كه هيات مديره برخلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت مي‌شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقدگردد، هر ذينفعي مي‌تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.
ماده 142- مديران و مديرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت و يا مصوبات مجمع عمومي برحسب مورد، منفرداً يا مشتركاً مسئول مي‌باشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود.
ماده 143- در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تأديه ديون آن كافي نيست، دادگاه صلاحيتدار مي‌تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران و يا مديرعاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت به نحوي از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً يا متضامناً به تأديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.
 
بخش هفتم: بازرسان
ماده 144- مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي‌كند تا بر طبق قانون به وظايف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است. مجمع عمومي عادي در هر موقع مي‌تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند به شرط آنكه جانشين آنها را نيز انتخاب نمايد.
تبصره- در حوزه‌هايي كه وزارت اقتصاد اعلام مي‌كند وظايف بازرسي شركت‌ها را در شركت‌هاي سهامي عام اشخاصي مي‌توانند ايفا كنند كه نام آن‌ها در فهرست رسمي بازرسان شركت‌ها درج شده باشد. شرايط تنظيم فهرست و احراز صلاحيت بازرسي در شركت‌هاي سهامي عام و درج نام اشخاص صلاحيتدار در فهرست مذكور و مقررات و تشكيلات شغلي بازرسان تابع آيين نامه اي مي‌باشد كه به پيشنهاد وزارت اقتصاد و تصويب كميسيون‌هاي اقتصاد مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
ماده 145- انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركت‌هاي سهامي عام در مجمع عمومي مؤسس و انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركت‌هاي سهامي خاص طبق ماده 20 اين قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 146- مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازرس علي البدل نيز انتخاب كند تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند.
ماده 147- اشخاص زير نمي‌توانند به سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند:
1- اشخاص مذكور در ماده 111 اين قانون.
2- مديران و مديرعامل شركت.
3- اقرباء سببي و نسبي مديران و مديرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
4- هركس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكور در بند 2 موظفاً حقوق دريافت مي‌دارد.
ماده 148- بازرس يا بازرسان علاوه بر وظايفي كه در ساير مواد اين قانون براي آنان مقررشده است مكلفند درباره صحت و درستي صورت دارايي و صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع  عمومي تهيه مي‌كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيارمجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه حقوق صاحبان سهام در حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه مديران اطلاعاتي بر خلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاه سازند.
ماده 149- بازرس يا بازرسان مي توانند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسيدگي قرار دهند. بازرس يا بازرسان مي توانند به مسئوليت  خود در انجام وظايفي که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آنکه آن‌ها را قبلاً به شرکت معرفي کرده باشند. اين کارشناسان در مواردي که بازرس تعيين مي کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت.
ماده 150- بازرس يا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 اين قانون گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند.گزارش بازرسان بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد.
تبصره- در صورتي كه شركت بازرسان متعدد داشته باشد، هر يك مي‌تواند به تنهايي وظايف خود را انجام دهد ليكن كليه بازرسان بايد گزارش واحدي تهيه كنند. در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان، موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش قيد خواهد شد.
ماده 151- بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه مديران و مديرعامل مشاهده كنند به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورتي كه ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد به مرجع  قضايي صلاحيتدار اعلام نموده و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند.
ماده 152- در صورتي كه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس يا بر اساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده 147 اين قانون به عنوان بازرس تعيين شده‌اند صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را مورد تصويب قرار دهد اين تصويب به هيچ وجه اثر قانوني نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 153- در صورتي كه مجمع عمومي بازرس معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از بازرسان به عللي نتوانند گزارش بدهند يا از دادن گزارش امتناع كنند رئيس دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع، بازرس يا بازرسان را به تعداد  مقرر در اساسنامه شركت انتخاب خواهد كرد تا وظايف مربوطه را تا انتخاب بازرس بوسيله مجمع عمومي انجام دهند. تصميم رئيس دادگاه شهرستان در اين مورد غير قابل شكايت است.
ماده 154- بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
ماده 155- تعيين حق الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است.
ماده 156- بازرس نمي‌تواند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي‌گيرد به طور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شود.
 
بخش هشتم: تغييرات در سرمايه شركت
ماده 157- سرمايه شركت را مي‌توان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش داد.
ماده 158- تأديه مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طرق زير امكان پذير است:
1- پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد.
2- تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت به سهام جديد.
3- انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت.
4- تبديل اوراق قرضه به سهام.
تبصره 1- فقط در شركت سهامي خاص تأديه مبلغ اسمي سهام جديد به غير نقد نيز مجاز است.
تبصره 2- انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است.
ماده 159- افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتي كه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد كند ممكن نخواهد بود مگر آنكه كليه صاحبان سهام با آن موافق باشند.
ماده 160- شركت مي‌تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشد يا اينكه مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خريداران دريافت كند. شركت مي‌تواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد يا نقداً بين صاحبان سهام سابق تقسيم كند يا در ازاء آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق بدهد.
ماده 161- مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد هيات مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مورد افزايش سرمايه شركت اتخاذ تصميم مي‌كند.
تبصره 1- مجمع عمومي فوق العاده كه در مورد افزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي‌كند شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تأديه قيمت آن را تعيين يا اختيارتعيين آن را به هيات مديره واگذار خواهد كرد.
تبصره 2- پيشنهاد هيات مديره راجع به افزايش سرمايه بايد متضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه و نيز شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو سال مالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمع عمومي نسبت به حساب‌هاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد، حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد گزارش بازرس يا بازرسان بايد شامل اظهار نظر درباره پيشنهاد هيات مديره باشد.
ماده 162- مجمع عمومي فوق العاده مي‌تواند به هيات مديره اجازه دهدكه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند، سرمايه شركت را تا ميزان مبلغ معيني به يكي از طرق مذكور در اين قانون افزايش دهد.
ماده 163- هيات مديره در هر حال مكلف است در هر نوبت پس از عملي ساختن افزايش سرمايه، حداكثر ظرف يك ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمايه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام كند تا پس از ثبت، جهت اطلاع عموم آگهي شود.
ماده 164- اساسنامه شركت نمي‌تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيات مديره باشد.
ماده 165- مادام كه سرمايه قبلي شركت تماماً تأديه نشده است، افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنواني مجاز نخواهد بود.
ماده 166- در خريد سهام جديد صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكند، حق تقدم دارند و اين حق قابل نقل و انتقال است. مهلتي كه طي آن سهامداران مي‌توانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند كمتر از شصت روز نخواهد بود. اين مهلت از روزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي‌گردد شروع مي‌شود.
ماده 167- مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب مي‌كند يا اجازه آن را به هيات مديره مي‌دهد، مي‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره نويسي تمام يا قسمتي از سهام جديد از آنان سلب كند به شرط آنكه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيات مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
تبصره- گزارش هيات مديره مذكور در اين ماده بايد مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفي شخص يا اشخاصي كه سهام جديد براي تخصيص به آن‌ها در نظر گرفته شده است و تعداد و قيمت اين گونه سهام و عواملي كه در تعيين قيمت در نظرگرفته شده است باشد.گزارش بازرس يا بازرسان بايد حاكي از تأييد عوامل و جهاتي باشد كه در گزارش هيات مديره ذكر شده است.
ماده 168- در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذيره نويسي سهام جديد از بعضي از صاحبان سهام به نفع بعضي ديگر انجام مي‌گيرد سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آن‌ها در نظر گرفته شده است، حق ندارند در اخذ راي درباره سلب حق تقدم ساير سهامداران شركت كنند. در احتساب حد نصاب رسميت جلسه و اكثريت لازم جهت معتبر بودن تصميمات مجمع عمومي سهام سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آن‌ها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد.
ماده 169- در شركت‌هاي سهامي خاص پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد مراتب از طريق نشرآگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد. در اين آگهي بايد اطلاعات مربوط به مبلغ افزايش سرمايه و مبلغ اسمي سهام جديد و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامي كه هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خريد آن‌ها را دارد و مهلت پذيره نويسي و نحوه پرداخت ذكر شود. در صورتي كه براي سهام جديد شرايط خاصي در نظر گرفته شده باشد، چگونگي اين شرايط در آگهي قيد خواهد شد.
ماده 170- در شركت‌هاي سهامي عام پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد آگهي به نحو مذكور در ماده 169 منتشر و در آن قيد شود كه صاحبان سهام بي نام براي دريافت گواهينامه حق خريد سهامي كه حق تقدم در خريد آن را دارند ظرف مهلت معين كه نبايد كمتر از بيست روز باشد به مراكزي كه از طرف شركت تعيين و در آگهي قيد شده است مراجعه كنند. براي صاحبان سهام با نام گواهينامه‌هاي حق خريد بايد توسط پست سفارشي ارسال گردد.
ماده 171- گواهينامه حق خريد سهم مذكور در ماده فوق بايد مشتمل بر نكات زير باشد
1- نام و شماره ثبت و مركز اصلي شركت.
2- مبلغ سرمايه فعلي و همچنين مبلغ افزايش سرمايه شركت.
3- تعداد و نوع سهامي كه دارنده گواهينامه حق خريد آن را دارد با ذكر مبلغ اسمي سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.
4- نام بانك و مشخصات حساب سپرده اي كه وجوه لازم بايد در آن پرداخته شود.
5- مهلتي كه طي آن دارنده گواهينامه مي‌تواند از حق خريد مندرج در گواهينامه استفاده كند.
6- هر گونه شرايط ديگري كه براي پذيره‌نويسي مقرر شده باشد.
تبصره- گواهينامه حق خريد سهم بايد به همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام شركت مقرر است به امضاء برسد.
ماده 172- در صورتي كه حق تقدم در پذيره نويسي سهام جديد از صاحبان سهام سلب شده باشد يا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نكنند، حسب مورد تمام يا باقيمانده سهام جديد عرضه و به متقاضيان فروخته خواهد شد.
ماده 173- شركت‌هاي سهامي عام بايد قبل از عرضه كردن سهام جديد براي پذيره‌نويسي عمومي ابتدا طرح اعلاميه پذيره‌نويسي سهام جديد را به مرجع ثبت شركتها تسليم و رسيد دريافت كنند.
ماده 174- طرح اعلاميه پذيره‌نويسي مذكور در ماده 173بايد به امضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:
1- نام و شماره ثبت شركت.
2- موضوع شركت و نوع فعاليت‌هاي آن.
3- مركز اصلي شركت و در صورتي كه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن.
4- در صورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن.
5- مبلغ سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه.
6- اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن.
7- هويت كامل اعضاء هيات مديره و مديرعامل شركت.
8- شرايط حضور و حق راي صاحبان سهام در مجامع عمومي.
9- مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته و تقسيم دارايي بعد از تصفيه.
10- مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم كه شركت منتشركرده است و مهلت و شرايط تبديل اوراق قرضه به سهم.
11- مبلغ بازپرداخت نشده انواع ديگر اوراق قرضه اي كه شركت منتشر كرده است و تضمينات مربوط به آن.
12- مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.
13- مبلغ افزايش سرمايه.
14- تعداد و نوع سهام جديدي كه صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهدكرده اند.
15- تاريخ شروع و خاتمه مهلت پذيره نويسي.
16- مبلغ اسمي و نوع سهامي كه بايد تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.
17- حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيره نويسي بايد تعهد شود.
18- نام بانك و مشخصات حساب سپرده اي كه وجوه لازم بايد در آن پرداخته شود.
19- ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت در آن نشر مي‌شود.
ماده 175- آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است بايد به ضميمه طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم گردد و در صورتي كه شركت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زيان تنظيم نكرده باشد اين نكته بايد در طرح اعلاميه پذيره نويسي قيد شود.
ماده 176- مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول طرح اعلاميه پذيره نويسي و ضمايم آن و تطبيق مندرجات آن‌ها با مقررات قانوني اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي سهام جديد را صادر خواهد نمود.
ماده 177- اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد بايد علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي شركت در آن نشر مي‌گردد اقلاً در دو روزنامه كثيرالانتشار ديگر آگهي شود و نيز در بانكي كه تعهد سهام در نزد آن به عمل مي‌آيد در معرض ديد علاقمندان قرارداده شود. در اعلاميه پذيره نويسي بايد قيد شود كه آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است در نزد مرجع ثبت شركت‌ها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده است.
ماده 178- خريداران ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد معين شده است و نبايد از دو ماه كمتر باشد، به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء كرده و مبلغي را كه بايد پرداخته شود تأديه و رسيد دريافت خواهند كرد.
ماده 179- پذيره نويسي سهام جديد به موجب ورقه تعهد خريد سهم كه بايد شامل نكات زير باشد به عمل خواهد آمد:
1- نام و موضوع و مركز اصلي و شماره ثبت شركت.
2- سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه.
3- مبلغ افزايش سرمايه.
4- شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد و مرجع صدور آن.
5- تعداد و نوع سهامي كه مورد تعهد واقع مي‌شود و مبلغ اسمي آن.
6- نام بانك و شماره حسابي كه بهاي سهم در آن پرداخته مي‌شود.
7- هويت و نشاني كامل پذيره نويس.
ماده 180- مقررات مواد 14و15 اين قانون در مورد تعهد خريد سهم جديد نيز حاكم است.
ماده 181- پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است و در صورت تمديد، بعد از انقضاي مدت تمديد شده، هيات مديره حداكثر تا يك ماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي كرده و تعداد سهام هر يك از تعهد كنندگان  را تعيين و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهي به مرجع ثبت شركت‌ها اطلاع خواهد داد. هرگاه پس از رسيدگي به اوراق پذيره نويسي، مقدار سهام خريداري شده بيش از ميزان افزايش سرمايه باشد، هيات مديره مكلف است ضمن تعيين تعداد سهام هر خريدار، دستور استرداد وجه سهام اضافه خريداري شده را به بانك مربوط بدهد.
ماده 182- هرگاه افزايش سرمايه شركت تا نه ماه از تاريخ تسليم طرح اعلاميه پذيره‌نويسي مذكور در ماده 174 به مرجع ثبت شركت‌ها به ثبت نرسد به درخواست هر يك از پذيره نويسان سهام جديد، مرجع ثبت شركت كه طرح اعلاميه پذيره‌نويسي به آن تسليم شده است، گواهينامه‌اي حاكي از عدم ثبت افزايش سرمايه شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تأديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال مي‌دارد تا اشخاصي كه سهام جديد را پذيره نويسي كرده اند به بانك مراجعه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند. در اين صورت هر گونه هزينه اي كه براي افزايش سرمايه شركت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهده شركت قرار مي‌گيرد.
ماده 183- براي ثبت افزايش سرمايه شركت‌هاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركت‌ها كافي خواهد بود:
1- صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه را تصويب نموده و يا اجازه آن را به هيات مديره داده است و در صورت اخير صورت جلسه هيات مديره كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.
2- يك نسخه از روزنامه اي كه آگهي مذكور در ماده 169 اين قانون در آن نشر گرديده است.
3- اظهارنامه مشعر بر فروش كليه سهام جديد و در صورتي كه سهام جديد امتيازاتي داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه قيد شود.
4- در صورتي كه قسمتي از افزايش سرمايه به صورت غيرنقد باشد بايد تمام قسمت غيرنقد تحويل گرديده و با رعايت ماده 82 اين قانون به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده باشد. مجمع عمومي فوق العاده در اين مورد با حضور صاحبان سهام شركت و پذيره نويسان سهام جديد تشكيل شده و رعايت مقررات مواد 77 لغايت 81 اين قانون در آن قسمت كه به آورده غيرنقد مربوط مي‌شود، الزامي خواهد بود و يك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده بايد به اظهارنامه مذكور در اين ماده ضميمه شود.
تبصره- اظهارنامه‌هاي مذكور در اين ماده بايد به امضاء كليه اعضاء هيات مديره رسيده باشد.
ماده 184- وجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تأديه مي‌شود بايد در حساب سپرده مخصوصي نگاهداري شود.تأمين و توقيف و انتقال وجوه مزبور به حساب‌هاي شركت ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه شركت.
ماده 185- در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام، افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده‌ اشخاص از شركت تصويب كرده باشد، سهام جديدي كه در نتيجه اين گونه افزايش سرمايه صادر خواهد شد با امضاءِ ورقه‌خريد سهم توسط طلبكاراني كه مايل به پذيره نويسي سهام جديد باشند انجام مي‌گيرد.
ماده 186- در ورقه خريد سهمِ مذكور در ماده 185 نكات مندرج در بندهاي 1 و 2 و3 و5 و7 و8 ماده 179 بايد قيد شود.
ماده 187- در مورد ماده 185 پس از انجام پذيره نويسي بايد در موقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركت‌ها، صورت كاملي از مطالبات نقدي حال شده بستانكاران پذيره نويس را كه به سهام شركت تبديل شده است به ضميمه رونوشت اسناد و مدارك حاكي از تصفيه آن گونه مطالبات كه بازرسان شركت صحت آن را تأييد كرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده و اظهارنامه‌ هيات مديره مشعر بر اينكه كليه اين سهام خريداري شده و بهاي آن دريافت شده است، به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم شود.
ماده 188- در موردي كه افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت مي‌گيرد، كليه‌ي افزايش سرمايه بايد نقداً پرداخت شود و نيز سهام جديدي كه در قبالِ افزايش سرمايه صادر مي‌شود بايد هنگام پذيره نويسي بر حسب مورد كلاً پرداخته يا تهاتر شود.
ماده 189- علاوه بر كاهش اجباري سرمايه‌ مذكور در ماده 141، مجمع عمومي فوق العاده‌ شركت مي‌تواند به پيشنهاد هيات مديره در مورد كاهش سرمايه شركت به طور اختياري اتخاذ تصميم كند مشروط بر آنكه بر اثر كاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه اي وارد نشود و سرمايه شركت از حداقل مقرر در ماده 5 اين قانون كمتر نگردد.
تبصره- كاهش اجباري سرمايه از طريق كاهش تعداد يا مبلغ اسمي سهام صورت مي‌گيرد و كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي سهام به نسبت متساوي و ردّ مبلغ كاهش يافته هر سهم به صاحب آن انجام مي‌گيرد.
ماده 190- پيشنهاد هيات مديره راجع به كاهش سرمايه بايد حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق العاده به بازرس يا بازرسان شركت تسليم گردد.
پيشنهاد مزبور بايد متضمن توجيه لزوم كاهش سرمايه و همچنين شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو سال مالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمع عمومي نسبت به حساب‌هاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد.
ماده 191- بازرس يا بازرسان شركت پيشنهاد هيات مديره را مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را طي گزارشي به مجمع عمومي فوق العاده تسليم خواهد نمود و مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس تصميم خواهد گرفت.
ماده 192- هيات مديره قبل از اقدام به كاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي را درباره كاهش، حداكثر ظرف يك ماه در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد آگهي كند.
ماده 193- در مورد كاهش اختياري سرما‌يه شركت، هر يك از دارندگان اوراق قرضه و يا بستانكاراني كه منشاء طلب آن‌ها قبل از تاريخ نشر آخرين آگهي مذكور در ماده 192 باشد مي‌توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي، اعتراض خود را نسبت به كاهش سرمايه شركت به دادگاه تقديم كنند.
ماده 194- در صورتي كه به نظر دادگاه اعتراض نسبت به كاهش سرمايه وارد تشخيص شود و شركت جهت تامين پرداخت طلب معترض، وثيقه اي كه به نظر دادگاه كافي باشد نسپارد در اين صورت آن دين حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.
ماده 195- در مهلت دو ماه مذكور در ماده 193 و همچنين در صورتي كه اعتراضي شده باشد تا خاتمه اجراي حكم قطعي دادگاه، شركت از كاهش سرمايه ممنوع است.
ماده 196- براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و ردّ مبلغ كاهش يافته‌ي هر سهم، هيات مديره شركت بايد مراتب را طي اطلاعيه اي به اطلاع كليه صاحبان سهم برساند. اطلاعيه شركت بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد منتشر شود و براي صاحبان سهام بانام توسط پست سفارشي ارسال گردد.
ماده 197- اطلاعيه مذكور در ماده 196 بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
1- نام و نشاني مركز اصلي شركت.
2- مبلغ سرمايه شركت قبل از اتخاذ تصميم در مورد كاهش سرمايه.
3- مبلغي كه هر سهم به آن ميزان كاهش مي‌يابد يا بهاي اسمي هر سهم پس از كاهش.
4- نحوه پرداخت و مهلتي كه براي بازپرداخت مبلغ كاهش يافته‌ي هر سهم در نظر گرفته شده و محلي كه در آن اين بازپرداخت انجام مي‌گيرد.
ماده 198- خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است.
 
بخش نهم: انحلال وتصفيه
ماده 199- شركت سهامي در موارد زير منحل مي‌شود:
1- وقتي كه شركت موضوعي را كه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد.
2- درصورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقضي شده باشد مگر اينكه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد.
3- در صورت ورشكستگي.
4- در هر موقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام به هر علتي راي به انحلال شركت بدهد.
5- در صورت صدور حكم قطعي دادگاه.
ماده 200- انحلال شركت در صورت ورشكستگي تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است.
ماده 201- در موارد زير هر ذي نفع مي تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:
1- در صورتي كه تا يك سال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نيز در صورتي كه فعاليت‌هاي شركت در مدت بيش از يك سال متوقف شده باشد.
2- درصورتي كه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حساب‌هاي هر يك از سالهاي مالي تا ده ماه از تاريخي كه اساسنامه معين كرده است تشكيل نشده باشد.
3- در صورتي كه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيات مديره و همچنين سمت مديرعامل شركت طي مدتي زايد بر شش ماه بلامتصدي مانده باشد.
4- در مورد بندهاي يك و دو ماده 199 در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شركت تشكيل نشود و يا راي به انحلال شركت ندهد.
ماده 202- در مورد بندهاي يك و دو و سه ماده 201 دادگاه بلافاصله برحسب مورد به مراجعي كه طبق اساسنامه و اين قانون صلاحيت اقدام دارند مهلت متناسبي كه حداكثر از شش ماه تجاوز نكند، مي‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمايند. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حكم به انحلال شركت مي‌دهد.
ماده 203- تصفيه امور شركت سهامي با رعايت مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگي مي‌باشد.
ماده 204- امر تصفيه با مديران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت يا مجمع عمومي فوق‌العاده‌اي که رأي به انحلال مي دهد ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.
ماده 205- در صورتي كه به هر علت مدير تصفيه تعيين نشده باشد يا تعيين شده ولي به وظايف خود عمل نكند هر ذينفع حق دارد تعيين مدير تصفيه را از دادگاه بخواهد. در مواردي نيز كه انحلال شركت به موجب حكم دادگاه صورت مي‌گيرد مدير تصفيه را دادگاه ضمن صدور حكم انحلال شركت تعيين خواهد نمود.
ماده 206- شركت به محض انحلال در حال تصفيه محسوب مي‌شود و بايد در دنبال نام شركت همه جا عبارت «در حال تصفيه» ذكر شود و نام مدير يا مديران تصفيه دركليه اوراق و آگهي‌هاي مربوط به شركت قيد گردد.
ماده 207- نشاني مدير يا مديران تصفيه همان نشاني مركز اصلي شركت خواهد بود مگر آنكه به موجب تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده يا حكم دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد.
ماده 208- تا خاتمه‌ امر تصفيه، شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي شركت مي‌باشند و هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.
ماده 209- تصميم راجع به انحلال و اسامي مدير يا مديران تصفيه و نشاني آن‌ها با رعايت ماده 207 اين قانون، بايد ظرف پنج روز از طرف مديران تصفيه به مرجع ثبت شركت اعلام شود تا پس از ثبت براي اطلاع عموم در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد آگهي شود. در مدت تصفيه منظور از روزنامه كثيرالانتشار روزنامه كثيرالانتشاري است كه توسط آخرين مجمع عمومي عادي قبل از انحلال تعيين شده است.
ماده 210- انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسيده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است.
ماده 211- از تاريخ تعيين مدير يا مديران تصفيه، اختيارات مديران شركت خاتمه يافته و تصفيه شركت شروع مي‌شود. مديران تصفيه بايد كليه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شركت را تحويل گرفته بلافاصله امر تصفيه شركت را عهده دار شوند.
ماده 212- مديران تصفيه نماينده شركت در حال تصفيه بوده وكليه اختيارات لازم را جهت امر تصفيه حتي از طريق طرح دعوي و ارجاع به داوري و حق سازش دارا مي‌باشند و مي‌توانند براي طرح دعاوي و دفاع از دعاوي وكيل تعيين نمايند .محدود كردن اختيارات مديران تصفيه باطل و كان لم يكن است.
ماده 213- انتقال دارايي شركت در حال تصفيه كلاً يا بعضاً به مدير يا مديران تصفيه و يا به اقارب آن‌ها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است. هر نقل و انتقالي كه بر خلاف مفاد اين ماده انجام گيرد باطل خواهد بود.
ماده 214- مدت مأموريت مدير يا مديران تصفيه نبايد از دو سال تجاوز كند. اگر تا پايان مأموريت مديران تصفيه، امر تصفيه خاتمه نيافته باشد، مدير يا مديران تصفيه بايد با ذكر علل و جهات خاتمه نيافتن تصفيه امور شركت مهلت  اضافي را كه براي خاتمه دادن به امر تصفيه لازم مي‌دانند و تدابيري را كه جهت پايان دادن به امر تصفيه در نظر گرفته اند به اطلاع مجمع عمومي صاحبان سهام رسانيده، تمديد مدت مأموريت خود را خواستار شوند.
ماده 215- هرگاه مدير يا مديران تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشند، تمديد مدت مأموريت آنان با رعايت شرايط مندرج در ماده 214 با دادگاه خواهد بود.
ماده 216- مدير يا مديران تصفيه توسط همان مرجعي كه آنان را انتخاب كرده است، قابل عزل مي‌باشند.
ماده 217- مادام كه امر تصفيه خاتمه نيافته است مديران تصفيه بايد همه ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را با رعايت و تشريفاتي كه در قانون و اساسنامه پيش بيني شده است دعوت كرده، صورت دارايي منقول و غيرمنقول  و ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات خود را به ضميمه گزارشي حاكي از اعمالي كه تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومي مذكور تسليم كنند.
ماده 218- در صورتي كه به موجب اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي صاحبان سهام براي دوره تصفيه يك يا چند ناظر معين شده باشد ناظر بايد به عمليات مديران تصفيه رسيدگي كرده گزارش خود را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تسليم كند.
ماده 219- در مدت تصفيه دعوت مجمع عمومي در كليه موارد به عهده مديران تصفيه است. هرگاه مديران تصفيه به اين تكليف عمل نكنند، ناظر مكلف به دعوت مجمع عمومي خواهد بود و در صورتي كه ناظر نيز به تكليف خود عمل نكند  يا ناظر پيش بيني يا معين نشده باشد، دادگاه به تقاضاي هر ذينفع حكم به تشكيل مجمع عمومي خواهد داد.
ماده 220- صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شركت از عمليات و حساب‌ها در مدت تصفيه كسب اطلاع كنند.
ماده 221- در مدت تصفيه مقررات راجع به دعوت و تشكيل مجامع عمومي و شرايط حدنصاب و اكثريت مجامع مانند زمان قبل از انحلال بايد رعايت شود و هرگونه دعوتنامه و اطلاعيه اي كه مديران تصفيه براي صاحبان سهام منتشر مي‌كنند بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن درج مي‌گردد منتشر شود.
ماده 222- در مواردي كه به موجب اين قانون مديران تصفيه مكلف به دعوت مجامع عمومي و تسليم گزارش كارهاي خود مي‌باشند هرگاه مجمع عمومي مورد نظر دو مرتبه با رعايت تشريفات مقرر در اين قانون دعوت شده ولي تشكيل نگردد و يا اينكه تشكيل شده و نتواند تصميم بگيرد، مديران تصفيه بايد گزارش خود و صورت حساب‌هاي مقرر در ماده 217 اين قانون را در روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن درج مي‌گردد براي اطلاع عموم سهامداران منتشر كنند.
ماده 223- آن قسمت از دارايي نقدي شركت كه در مدت تصفيه مورد احتياج نيست بين صاحبان سهام به نسبت سهام تقسيم مي‌شود به شرط آنكه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل ديوني كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است موضوع شده باشد.
ماده 224- پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و تأديه كليه ديون، دارايي شركت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران خواهد رسيد و مازاد به ترتيب مقرر در اساسنامه شركت و در صورتي كه اساسنامه ساكت باشد  به نسبت سهام بين سهامداران تقسيم خواهد شد.
ماده 225- تقسيم دارايي شركت بين صاحبان سهام خواه در مدت تصفيه و خواه پس از آن ممكن نيست مگر آنكه شروع تصفيه و دعوت بستانكاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله يك ماه در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن درج مي‌گردد، آگهي شده و لااقل شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي گذشته باشد.
ماده 226- تخلف از ماده 225 مديران تصفيه را مسئول خسارت بستانكاراني قرار خواهد داد كه طلب خود را دريافت نكرده‌اند.
ماده 227- مديران تصفيه مكلفند ظرف يك ماه پس از ختم تصفيه مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام دارند تا به ثبت رسيده و در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط به شركت در آن درج مي‌گردد آگهي شود و نام شركت از دفتر ثبت شركت‌ها و دفتر ثبت تجارتي حذف گردد.
ماده 228- پس از اعلام ختم تصفيه مديران تصفيه بايد وجوهي را كه باقي مانده است در حساب مخصوصي نزد يكي از بانك‌هاي ايران توديع و صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده اند نيز به آن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي مذكور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذينفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود به بانك مراجعه كنند. پس از انقضاء ده سال از تاريخ انتشارآگهي ختم تصفيه هر مبلغ از وجوه كه در بانك باقيمانده باشد در حكم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانك با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.
ماده 229- دفاتر و ساير اسناد و مدارك شركت تصفيه شده بايد تا ده سال از تاريخ اعلام ختم تصفيه محفوظ بماند. به اين منظور مديران تصفيه بايد مقارن اعلام ختم تصفيه به مرجع ثبت شركت‌ها دفاتر و اسناد و مدارك مذكور را نيز به مرجع ثبت شركت‌ها تحويل دهند تا نگهداري و براي مراجعه اشخاص ذينفع آماده باشد.
ماده 230- در صورتي كه مدير تصفيه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد بايد مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت اعلام استعفاي خود و تعيين جانشين دعوت نمايد. در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند  مدير تصفيه جديدي را انتخاب كند و نيز هرگاه مدير تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير تصفيه مكلف است كه قصد استعفاي خود را به دادگاه اعلام كند و تعيين مدير تصفيه جديد را از دادگاه بخواهد. در هر حال استعفاي مدير تصفيه تا هنگامي كه جانشين او به ترتيب مذكور در اين ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 اين قانون ثبت و آگهي نشده باشد كان لم يكن است.
ماده 231- در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه اگر مديران تصفيه متعدد باشند و مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقي مانده بايد مجمع عمومي عادي  شركت را جهت انتخاب جانشين مديرتصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته دعوت نمايند و در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته را انتخاب كند يا در صورتي كه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقي مانده مكلفند تعيين جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته را ازدادگاه بخواهند. اگر امر تصفيه منحصراً به عهده يك نفر باشد در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه در صورتي كه مدير تصفيه توسط مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد هر ذينفع مي‌تواند از مرجع ثبت شركت‌ها بخواهد كه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت تعيين جانشين مدير تصفيه مذكور دعوت نمايد و در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نگردد يا نتواند جانشين مدير تصفيه را انتخاب نمايد يا در صورتي كه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد هر ذينفع مي‌تواند تعيين جانشين را از دادگاه بخواهد.
 
بخش دهم: حساب‌های شركت
ماده 232- هيات مديره شركت بايد پس از انقضاي سال مالي صورت دارايي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال  مالي مزبور تنظيم كند. اسناد مذكور در اين ماده بايد اقلاً بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرسان گذاشته شود.
ماده 233- در تنظيم حساب عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه شركت بايد همان شكل و روش‌هاي ارزيابي كه در سال مالي قبل از آن به كار رفته است، رعايت شود، با وجود اين در صورتي كه تغييري در شكل و روش‌هاي ارزيابي سال قبل از آن مورد نظر باشد بايد اسناد مذكور به هر دو شكل و هر دو روش ارزيابي تنظيم گردد تا مجمع عمومي با ملاحظه آن‌ها و با توجه به گزارش هيات مديره و بازرسان نسبت به تغييرات پيشنهادي تصميم بگيرد.
ماده 234- در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته‌هاي لازم در نظر گرفته شود؛ وَلو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته‌ها، سود قابل تقسيم باقي نماند يا كافي نباشد.
پايين آمدن ارزش دارايي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه به علل ديگر بايد در استهلاكات منظور گردد. براي جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارايي و زيان‌ها و هزينه‌هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.
ماده 235- تعهداتي كه شركت آن را تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.
ماده 236- هزينه‌هاي تأسيس شركت بايد قبل از تقسيم هرگونه سود، مستهلك شود. هزينه‌هاي افزايش سرمايه بايد حداكثر تا پنج سال از تاريخي كه اين گونه هزينه‌ها به عمل آمده مستهلك شود. در صورتي كه سهام جديدي كه در نتيجه افزايش سرمايه صادر مي‌شود به قيمتي بيش از مبلغ اسمي فروخته شده باشد، هزينه‌هاي افزايش سرمايه را مي‌توان از محل اضافه ارزش مستهلك نمود.
ماده 237- سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه‌ هزينه‌ها و استهلاكات و ذخيره‌ها.
ماده 238- از سود خالص شركت پس از وضع زيان‌هاي وارده در سال‌هاي قبل بايد معادل يك بيستم آن بر طبق ماده 140 به عنوان اندوخته قانوني موضوع شود. هر تصميم برخلاف اين ماده باطل است.
ماده 239- سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيان‌هاي سال‌هاي مالي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده 238 و ساير اندوخته‌هاي اختياري به علاوه سود قابل تقسيم سال‌هاي قبل كه تقسيم نشده است.
ماده 240- مجمع عمومي پس از تصويب حساب‌هاي سال مالي و احراز اينكه سود قابل تقسيم وجود دارد، مبلغي از آن را كه بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود تعيين خواهد نمود. علاوه بر اين، مجمع عمومي مي‌تواند تصميم بگيرد كه مبالغي از اندوخته‌هايي كه شركت در اختيار دارد بين صاحبان سهام تقسيم شود در اين صورت در تصميم مجمع عمومي بايد صريحاً قيد شود كه مبالغ مورد نظر از كدام يك از اندوخته‌ها بايد برداشت و تقسيم گردد. هر سودي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شود منافع موهوم تلقي خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسيم توسط مجمع عمومي تعيين مي‌شود و اگر مجمع عمومي در خصوص نحوه پرداخت تصميمي نگرفته باشد هيات مديره نحوه پرداخت را تعيين خواهد نمود ولي در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.
ماده 241- با رعايت شرايط مقرر در ماده 134 نسبت معيني از سود خالص سال مالي شركت كه ممكن است جهت پاداش هيات مديره در نظر گرفته شود به هيچ وجه نبايد در شركت‌هاي سهامي عام از پنج درصد سودي كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي‌شود و در شركت‌هاي سهامي خاص از ده درصد سودي كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي‌شود تجاوز كند. مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي كه مخالف با مفاد اين ماده باشد باطل و بلااثر است.
ماده 242- در شركت‌هاي سهامي عام هيات مديره مكلف است كه به حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه كند. حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌هاي شركت گواهي نمايند که كليه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌هاي شركت و توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته و حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هيات مديره وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد.
تبصره- منظور از حسابداران رسمي مذكور در اين ماده، حسابداران موضوع فصل هفتم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند سال 1345مي باشد و در صورتي كه به موجب قانون شرايط و نحوه انتخاب حسابداران رسمي تغيير كند و يا عنوان ديگري براي آنان در نظرگرفته شود شامل حسابداران مذكور در اين ماده نيز خواهد بود.
 
بخش یازدهم: مقررات جزائی
ماده 243- اشخاص زير به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات  محكوم خواهند شد:
1- هركس كه عالماً و برخلاف واقع پذيره نويسي سهام را تصديق كند و يا برخلاف مقررات اين قانون، اعلاميه پذيره‌نويسي منتشر نمايد و يا مدارك خلاف واقع حاكي از تشكيل شركت به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم كند و يا در تعيين ارزش آورده غيرنقد تقلب اعمال كند.
2- هركس در ورقه سهمِ با نام يا گواهينامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بيش از آنچه كه واقعاً پرداخت شده است قيدكند.
3- هركس از اعلام مطالبي كه طبق مقررات اين قانون بايد به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام كند، بعضاً يا كلاً خودداري نمايد و يا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.
4- هركس سهام يا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسيدن شركت و يا در صورتي كه ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشد، صادركند.
5- هركس سهام يا قطعات سهام را بدون پذيره نويسي كليه سرمايه و تأديه حداقل سي و پنج درصد آن و نيز تحويل كليه سرمايه غيرنقد صادركند.
6- هركس قبل از پرداخت كليه مبلغ اسمي سهم، سهام بي‌نام يا گواهينامه موقت بي‌نام صادركند.
ماده 244- اشخاص زير به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از پنجاه هزار ريال تا پانصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1- هركس عالماً سهام يا گواهينامه موقت سهام بدون ذكرمبلغ اسمي صادر كند يا بفروشد يا به معرض فروش گذارد.
2- هركس سهام بي نام را قبل از آنكه تمام مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد بفروشد يا به معرض فروش گذارد.
3- هركس سهام بانام را قبل از آنكه اقلاً سي و پنج درصد مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد، صادر كند يا بفروشد يا به معرض فروش گذارد.
ماده 245- هركس عالماً در هر يك از عمليات مذكور در ماده 244 شركت كند يا انجام آن عمليات را تسهيل نمايد بر حسب مورد به مجازات شريك يا معاون محكوم خواهد شد.
ماده 246- رئيس و اعضاء هيات مديره هر شركت سهامي در صورت ارتكاب هر يك از جرائم زير به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه يا به  جزاي نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1- در صورتي كه ظرف مهلت مقرر در اين قانون، قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام شركت را مطالبه نكنند و يا دو ماه قبل از پايان مهلت مذكور، مجمع فوق العاده را جهت تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمايند.
2- درصورتي كه قبل از پرداخت كليه سرمايه شركت، به صدور اوراق قرضه مبادرت كرده يا صدور آن را اجازه دهند.
ماده 247- در مورد بند يك ماده 246 در صورتي كه هريك از اعضاء هيات مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيات مزبور صريحاً اعلام كند كه بايد به تكليف قانوني  براي سلب مسئوليت جزايي عمل شود و به اين اعلام از طرف ساير اعضاء هيات مديره توجه نشود و جرم تحقق پيداكند، عضو هيات مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئوليت جزايي از عضو هيات مديره منوط به اين است كه عضو هيات مديره علاوه بر اعلام تكليف قانوني در جلسه هيات مزبور، مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي به هر يك از اعضاء هيات مديره اعلام نمايد. در صورتي كه جلسات هيات مديره به هر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزايي از عضو هيات مديره، كافي است.
ماده 248- هر كس اعلاميه پذيره نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه شركت سهامي را بدون امضاهاي مجاز و نام و نشاني مؤسسين يا مديران شركت منتشر كند، به جزاي نقدي از ده هزار تا سي هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده 249- هر کس با سوءنيت براي تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شرکت سهامي به صدور اعلاميه پذيره‌نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست يا ناقص باشد مبادرت نمايد و يا از روي سوءنيت جهت تهيه اعلاميه يا اطلاعيه مزبور اطلاعات نادرست يا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداري محکوم خواهد شد و هر گاه اثري بر اين اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 250- رئيس و اعضاء هيات مديره هر شركت سهامي عام كه قبل از تأديه كليه سرمايه ثبت شده شركت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاريخ ثبت شركت و تصويب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومي مبادرت به صدور اوراق قرضه  نمايند، به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 251- رئيس و اعضاء هيات مديره هر شركت سهامي عام كه بدون رعايت مقررات ماده 56 اين قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمايند به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال و جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 252- رئيس و اعضاء هيات مديره و مديرعامل هر شركت سهامي عمومي كه نكات مندرج در ماده 60 اين قانون را در اوراق قرضه قيد ننمايند به جزاي نقدي بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 253- اشخاص زير به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال [يا به هر دو مجازات] محكوم  خواهند شد:
1- هركس عامداً مانع حضور دارنده سهم شركت در جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام بشود.
2- هركس با خدعه و نيرنگ، خود را دارنده سهم يا قطعات سهم معرفي كند و به اين طريق در اخذ راي در مجمع عمومي صاحبان سهام شركت نمايد اعم از آنكه اين كار را شخصاً يا توسط ديگري انجام دهد.
ماده 254- رئيس و اعضاءِ هيات مديره شركت سهامي كه حداكثر تا 6 ماه پس از پايان هر سال مالي، مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را دعوت نكنند يا مدارك مقرر در ماده 232 را به موقع تنظيم و تسليم ننمايند به حبس از دو تا  شش ماه يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
ماده 255- رئيس و اعضاء هيات مديره هر شركت سهامي كه صورت حاضرين در مجمع را مطابق ماده 99 تنظيم نكنند به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 256- هيات رئيسه هر مجمع عمومي كه صورت جلسه مذكور در ماده 105 را تنظيم نكند، به مجازات مذكور در ماده قبل محكوم خواهد شد.
ماده 257- رئيس و اعضاء هيات رئيسه هر مجمع عمومي كه مقررات راجع به حق راي صاحبان سهام را رعايت نكرده باشند به مجازات مذكور در ماده 255 محكوم خواهند شد.
ماده 258- اشخاص زير به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهند شد:
1- رئيس و اعضاء هيات مديره و مدير عامل شركت كه بدون صورت دارايي و ترازنامه يا به استناد صورت دارايي و ترازنامه مزور، منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم كرده باشند.
2- رئيس و اعضاء هيأت مديره و مديرعامل شركت كه ترازنامه غير واقع به منظور پنهان داشتن وضعيت واقعي شركت به صاحبان سهام ارائه يا منتشر كرده باشند.
3- رئيس و اعضاء هيات مديره و مدير عامل شركت كه اموال يا اعتبارات شركت را برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا مؤسسه ديگري كه خود به طور مستقيم يا غيرمستقيم در آن ذينفع مي‌باشند مورد استفاده قرار دهند.
4- رئيس و اعضاء هيات مديره و مديرعامل شركت كه با سوءنيت، از اختيارات خود برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا به خاطر شركت يا مؤسسه ديگري كه خود به طور مستقيم يا غيرمستقيم در آن ذينفع مي‌باشند، استفاده كنند.
ماده 259- رئيس و اعضاي هيات مديره شركت كه متعمداً مجمع عمومي صاحبان سهام را در هر موقع كه انتخاب بازرسان شركت بايد انجام پذيرد، به اين منظور دعوت ننمايند و يا بازرسان شركت را به مجامع عمومي صاحبان سهام دعوت نكنند،  به حبس از دو تا شش ماه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
ماده 260- رئيس و اعضاء هيات مديره و مديرعامل كه عامداً مانع يا مخل انجام وظايف بازرسان شركت بشوند يا اسناد و مداركي را كه براي انجام وظايف آن‌ها لازم است در اختيار بازرسان قرار ندهند، به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
ماده 261- رئيس و اعضاء هيات مديره و مديرعامل هر شركت سهامي كه قبل از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه يا در صورتي كه ثبت افزايش سرمايه مزورانه يا بدون رعايت تشريفات لازم انجام گرفته باشد، سهام يا قطعات سهام جديد صادر  و منتشر كنند، به جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهند شد. و در صورتي كه قبل از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهام، مبادرت به صدور و انتشار سهام جديد يا قطعات سهام جديد بنمايند، به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه و به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 262- رئيس و اعضاء هيات مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير بشوند به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال  محكوم خواهند شد:
1- در صورتي كه در موقع افزايش سرمايه شركت به استثناي مواردي كه در اين قانون پيش بيني شده است، حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره نويسي و خريد سهام جديد رعايت نكنند و يا مهلتي را كه جهت پذيره نويسي سهام جديد بايد در نظر گرفته شود، به صاحبان سهام ندهند.
2- درصورتي كه شركت قبلاً اوراق قرضه قابل تعويض با سهم منتشر كرده باشد، حقوق دارندگان اين گونه اوراق قرضه را نسبت به تعويض اوراق آن‌ها با سهام شركت در نظر نگرفته يا قبل از انقضاء مدتي كه طي آن اين قبيل اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت است، اوراق قرضه جديد قابل تعويض يا قابل تبديل به سهام منتشر كنند يا قبل از تبديل يا تعويض اوراق قرضه يا بازپرداخت مبلغ آن‌ها، سرمايه شركت را مستهلك سازند يا آن را از طريق باز خريد سهام كاهش دهند يا اقدام به تقسيم اندوخته كنند يا در نحوه تقسيم منافع، تغييراتي بدهند.
ماده 263- رئيس و اعضاء هيات مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه عالماً براي سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذيره نويسي سهام جديد، به مجمع عمومي اطلاعات نادرست بدهند يا اطلاعات نادرست را تصديق كنند، به حبس از شش ماه تا سه سال يا به جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
ماده 264- رئيس و اعضاء هيات مديره هر شركت سهامي كه در مورد كاهش سرمايه، عالماً مقررات زير را رعايت نكنند به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد:
1- در صورت عدم رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام.
2- در صورتي كه پيشنهاد راجع به كاهش سرمايه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق العاده به بازرس شركت تسليم نشده باشد.
3- در صورتي كه تصميم مجمع عمومي دائر بر تصويب كاهش سرمايه و مهلت و شرايط آن در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اعلانات مربوط به شركت در آن نشر مي‌گردد، آگهي نشده باشد.
ماده 265- رئيس و اعضاء هيات مديره هر شركت سهامي كه در صورت از ميان رفتن بيش از نصف سرمايه شركت بر اثر زيان‌هاي وارده حداكثر تا دو ماه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمايند تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و راي واقع شود و حداكثر تا يك ماه نسبت به ثبت و آگهي تصميم مجمع مذكور اقدام ننمايند به حبس از دو ماه تا شش ماه يا به جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
ماده 266- هر کس با وجود منع قانوني عالماً سمت بازرسي را در شرکت سهامي بپذيرد و به آن عمل کند به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا يکصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محکوم خواهد  شد.
ماده 267- هر كس در سمت بازرسي شركت سهامي که عالماً راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومي در گزارش‌هاي خود اطلاعات خلاف حقيقت بدهد و يا اين گونه اطلاعات را تصديق كند، به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 268- مدير يا مديران تصفيه هر شركت سهامي كه عالماً مرتكب جرائم زير بشوند به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه يابه جزاي نقدي  از بيست هزار تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
 1- در صورتي كه ظرف يك ماه پس از انتخاب، تصميم راجع به انحلال شركت و نام و نشاني خود را به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام نكنند.
2- در صورتي كه تا شش ماه پس از شروع به امر تصفيه، مجمع عمومي عادي صاحبان شركت را دعوت نكرده وضعيت اموال و مطالبات و قروض شركت و نحوه تصفيه امور شركت و مدتي را كه جهت پايان دادن به امر تصفيه لازم مي‌داند به اطلاع مجمع عمومي نرسانند.
3- در صورتي كه قبل از خاتمه امر تصفيه همه ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را با رعايت شرايط و تشريفاتي كه در اين قانون اساسنامه شركت پيش بيني شده است دعوت نكرده، صورت دارايي منقول و غير منقول و ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات خود را به ضميمه گزارشي حاكي از اعمالي كه تا آن موقع انجام داده اند، به مجمع مذكورتسليم نكنند.
4- در صورتي كه در خاتمه دوره تصدي خود بدون آنكه تمديد مدت ماموريت خود را خواستار شوند، به عمليات خود ادامه دهند.
5- در صورتي كه ظرف يك ماه پس از ختم تصفيه، مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام ننمايند.
6- در صورتي كه پس از اعلام ختم تصفيه، وجوهي را كه باقي مانده است در حساب مخصوصي در يكي از بانك‌هاي ايراني توديع ننمايند و صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده‌اند به آن بانك تسليم نكرده، مراتب را طي آگهي ختم تصفيه به اطلاع اشخاص ذي نفع نرسانند.
ماده 269- مدير تصفيه يا مديران هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير شوند به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهندشد:
1- در صورتي كه اموال يا اعتبارات شركت در حال تصفيه را بر خلاف منافع شركت يا براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا مؤسسه ديگري كه خود به طور مستقيم يا غيرمستقيم در آن ذي‌نفع مي‌باشند، مورد استفاده قرار دهند.
2- در صورتي كه بر خلاف ماده 213، به انتقال دارايي شركت مبادرت كنند يا بدون رعايت حقوق بستانكاران و موضوع كردن قروضي كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده، دارايي شركت را بين صاحبان سهام تقسيم نمايند.
 
بخش دوازدهم: مقررات مختلف مربوط به
شرکت‌های سهامی
ماده 270- هرگاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ مي‌گردد رعايت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذينفع، بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور به حكم دادگاه اعلان خواهد شد. ليكن مؤسسين و مديران و بازرسان و صاحبان سهام شركت نمي‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند.
ماده 271- در صورتي كه قبل از صدور حكم بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات آن در مرحله بدوي، موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعواي بطلان را صادر خواهد كرد.
ماده 272- دادگاهي كه دعواي بطلان نزد آن اقامه شده است مي‌تواند بنا به درخواست خوانده مهلتي كه از شش ماه بيشتر نباشد براي رفع موجبات بطلان تعيين نمايد. ابتداي مهلت مذكور تاريخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد، دادگاه حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 273- در صورت صدور حكم قطعي بر بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات شركت، كساني كه مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتي خواهند بود كه از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.
ماده 274- دادگاهي كه حكم بطلان شركت را صادر مي‌نمايد بايد ضمن حكم خود يك يا چند نفر را به عنوان مدير تصفيه تعيين كند تا بر طبق مقررات اين قانون انجام وظيفه نمايند.
ماده 275- در هر مورد كه بر اثر انحلال يا بطلان شركت مدير تصفيه بايد از طرف دادگاه تعيين شود و مدير يا مديران تصفيه اي كه توسط دادگاه تعيين شده‌اند حاضر به قبول سمت مديريت تصفيه نباشند، دادگاه امر تصفيه را به اداره تصفيه امور ورشكستگي حوزه خود ارجاع مي‌نمايد.
تبصره- تعيين حق الزحمه مدير يا مديران تصفيه اي كه توسط دادگاه تعيين مي‌شود به عهده دادگاه است.
ماده 276- شخص يا اشخاصي كه مجموع سهام آن‌ها حداقل يك پنجم مجموع سهام شركت باشد مي‌توانند در صورت تخلف يا تقصير رئيس و اعضاء هيات مديره و يا مديرعامل، به نام و از طرف شركت و به هزينه خود عليه رئيس يا تمام يا بعضي از اعضاء هيات مديره و مديرعامل اقامه دعوي نمايند و جبران كليه خسارات وارده به شركت را از آن‌ها مطالبه كنند.
در صورت محكوميت رئيس يا هر يك از اعضاء هيات مديره يا مديرعامل به جبران خسارات شركت و پرداخت هزينه دادرسي حكم به نفع شركت اجرا و هزينه اي كه از طرف اقامه كننده دعوي پرداخت شده از مبلغ محكوم به وي مسترد خواهد شد. در صورت محکوميت اقامه کنندگان دعوي، پرداخت کليه هزينه‌ها و خسارات به عهده آنان است.
ماده 277- مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي نبايد به نحوي از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعواي مسئوليت عليه مديران شركت محدود نمايد.
ماده 278- شركت سهامي خاص در صورتي مي‌تواند به شركت سهامي عام تبديل شود كه: اولاً موضوع به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي خاص رسيده باشد. ثانياً سرمايه آن حداقل به ميزاني باشد كه براي شركت‌هاي سهامي عام مقرر شده است و يا شركت سرمايه خود را به ميزان مذكور افزايش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاريخ تأسيس و ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعايت مقررات اين قانون در مورد شركت‌هاي سهامي عام تنظيم يا اصلاح شده باشد.
ماده 279- شركت سهامي خاص بايد ظرف يك ماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبانِ سهام تبديل شركت را تصويب كرده است، صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده را به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم كند:
1- اساسنامه‌اي كه براي شركت سهامي عام و به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق العاده رسيده است.
2- دو ترازنامه و حساب سود و زيان مذكور در ماده 278 كه به تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.
3- صورت دارايي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركت‌ها كه متضمن تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول شركت بوده و به تاييد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.
4- اعلاميه تبديل شركت كه بايد به امضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:
الف- نام و شماره ثبت شركت.
ب- موضوع شركت و نوع فعاليت‌هاي آن.
ج- مركز اصلي شركت و در صورتي كه شركت شعبي داشته باشد، نشاني شعب آن.
د- در صورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد، تاريخ انقضاي مدت آن.
ﻫ- سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن.
و- اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد، تعداد و امتيازات آن.
ز- هويت كامل رئيس و اعضاء هيات مديره و مديرعامل شركت.
ح- شرايط حضور و حق راي صاحبان سهام در مجامع عمومي.
ط- مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته.
ي- مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.
ك- ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت در آن درج مي‌گردد.
ماده 280- مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول مدارك مذكور در ماده 279 و تطبيق مندرجات آن‌ها با اين قانون، تبديل شركت را ثبت و مراتب را به هزينه شركت، آگهي خواهد نمود.
ماده 281- در آگهي تبديل شركت بايد كليه مندرجات اعلاميه تبديل شركت ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه شركت و دو ترازنامه و حساب سود و زيان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصميم نسبت به تبديل شركت و همچنين صورت دارايي شركت و اموال منقول و غيرمنقول آن در مرجع ثبت شركت‌ها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده مي‌باشند. آگهي تبديل شركت بايد علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي شركت در آن درج مي‌گردد اقلاً در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.
ماده 282- شركت سهامي خاص كه بخواهد با افزايش سرمايه به شركت سهامي عام تبديل شود بايد سهام جديد خود را كه در نتيجه افزايش سرمايه بوجود مي‌آيد با رعايت مواد 173 لغايت 182و ماده 184 اين قانون براي پذيره‌نويسي عمومي عرضه نمايد. مرجع ثبت شركت‌ها در اين مورد پس از وصول تقاضا و مدارك مربوط به تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام و تطبيق آنها با مقررات قانون در صورتي كه شركت بتواند با افزايش سرمايه از طريق پذيره‌نويسي عمومي به شركت سهامي عام تبديل شود، اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي سهام را صادر خواهد نمود. در اعلاميه پذيره‌نويسي بايد شماره و تاريخ اجازه‌نامه مزبور قيد گردد.
ماده 283- در صورتي كه سهام جديدي كه به ترتيب مذكور در ماده قبل عرضه شده است، تماماً تأديه نشود شركت نمي‌تواند به شركت سهامي عام تبديل گردد.
ماده 284- شرکت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بايد ظرف 4 سال [2] از تاريخ اجراي اين قانون به صورت شركت سهامي خاص يا شركت سهامي عام درآيند و وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند يا به نوع ديگري از انواع شركت‌هاي تجارتي مذكور در قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه 1311 تبديل شوند والّا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 خواهند بود.
تا هنگامي كه شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون ظرف 4 سال [3] وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق نداده اند تابع مقررات مربوط به شركتهاي سهامي مذكور در قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 و مقررات اساسنامه خود خواهند بود.
تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون وقتي محقق مي‌شود كه مرجع ثبت شركتها پس از احراز صحت تطبيق مراتب را ثبت و به هزينه شركت آگهي كرده باشد. به استثناي هزينه آگهي اجراي اين ماده در صورت عدم افزايش سرمايه شركت مستلزم پرداخت هيچ‌گونه هزينه ديگري نيست و در صورت افزايش سرمايه، هزينه‌هاي مربوط فقط شامل ميزان افزايش سرمايه مي‌شود.
ماده 285- تغيير اساسنامه هر يك از شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون به منظور تطبيق وضع آنها با مقررات اين قانون، استثنائا ممكن است به موجب تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت صورت گيرد مگر در مورد افزايش سرمايه كه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد. ترتيب دعوت تشكيل و حد نصاب و اكثريت لازم براي مجامع عادي و فوق العاده به منظور تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون تابع مقررات تجارت مصوب ارديبهشت 1311در مورد شركت‌هاي سهامي و همچنين اساسنامه معتبر شركت‌هاي موجود در تاريخ تصويب اين قانون مي‌باشد.
ماده 286- براي آنكه شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند به صورت شركت سهامي خاص در آيند بايد اولاً سرمايه آن‌ها حداقل به ميزاني باشد كه براي شركت‌هاي سهامي خاص مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت مقررات اين قانون در مورد افزايش سرمايه شركت سهامي خاص، به آن ميزان افزايش دهند. ثانياً اساسنامه خود را به منظور تطبيق با مقررات اين قانون اصلاح كرده مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام نمايند. مرجع ثبت شركت‌ها پس از احراز صحت تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون مراتب را ثبت و به هزينه شركت آگهي خواهد نمود.
ماده 287- براي آنكه شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند به صورت شركت سهامي عام در آيند بايد اولاً سرمايه آن‌ها به ميزاني باشدكه براي شركت‌هاي سهامي عام مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت مقررات اين قانون در مورد افزايش سرمايه شركت سهامي عام، به آن ميزان افزايش دهند. ثانياً در تاريخ تبديل شركت به شركت سهامي عام، يك سال از ثبت شركت گذشته و يك ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي عادي رسيده باشد. ثالثاً اساسنامه خود را با مقررات اين قانون وفق دهند.
ماده 288- در صورتي كه شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بخواهند براي تطبيق وضع خود با مقررات اين قانون به افزايش سرمايه مبادرت كنند، در صورتي كه تمامي مبلغ اسمي سهام قبلي آن‌ها تأديه نشده باشد، نسبت مبلغ پرداخت شده قبلي نسبت به هر سهم در مورد سهام جديد نيز لازم الرعايه است و در هر حال اين نسبت نمي‌تواند از سي و پنج درصد مبلغ اسمي سهام كمتر باشد. در موارد مذكور در اين ماده رعايت ماده 165 اين قانون در مورد تأديه تمامي سرمايه قبلي شركت الزامي نيست.
ماده 289- شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند از طريق افزايش سرمايه به شركت سهامي عام تبديل شوند، بايد سهام جديد خود را که در نتيجه افزايش سرمايه به وجود مي‌آيد، با رعايت مقررات اين قانون براي پذيره نويسي عمومي عرضه نمايند.
در صورتي كه سهام جديدي كه به ترتيب فوق عرضه شده است، تماماً تعهد نشود و مبلغي كه بايد بر طبق مقررات اين قانون تأديه گردد، تأديه نشود، شركت نمي‌تواند به شركت سهامي عام تبديل گردد.
ماده 290- شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند به شركت سهامي عام تبديل شوند و به اين منظور به افزايش سرمايه مبادرت كنند بايد مدارك زير را به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم نمايند.
1- اساسنامه اي كه براي شركت سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق العاده رسيده است.
2- صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.
3- صورت دارايي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركت‌ها. صورت مزبور بايد متضمن تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول شركت بوده، به تأييد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.
4- طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديدكه بايد به ترتيب مقرر در ماده 174 اين قانون تنظيم شده باشد.
5- آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بايد به تصويب مجمع عمومي و تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.
ماده 291- مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آن‌ها با قانون، اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد را صادر خواهد نمود.
ماده 292- كليه مقررات مذكور در مواد 177 لغايت 181 اين قانون براي تحقق افزايش سرمايه و تبديل شركت سهامي به شركت سهامي عام لازم الرعايه است، در آگهي مربوط، ضمن ذكر افزايش سرمايه، موضوع تبديل نيز قيد خواهد شد.
ماده 293- در صورت عدم تحقق افزايش سرمايه، بر طبق ماده 182 اين قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شركت بايد در مهلت مذكور در ماده 284، وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهد.
ماده 294- شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه سرمايه آن‌ها حداقل به ميزان سرمايه شركت‌هاي سهامي عام مذكور در اين قانون باشد و بخواهند به شركت سهامي عام تبديل شوند بايد مدارك زير را به مرجع ثبت شركت‌ها تسليم كنند:
1- اساسنامه اي كه براي شركت سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق العاده رسيده است.
2- صورت دارايي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركت‌ها كه بايد متضمن تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول شركت بوده و به تأييد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.
3- آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت که بايد به تصويب مجمع عمومي و تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.
4- اعلاميه تبديل شركت سهامي به شركت سهامي عام كه بايد به امضاءدارندگان امضاء مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:
الف- نام و شماره ثبت شركت.
ب- موضوع شركت و نوع فعاليت‌هاي آن.
ج- مركز اصلي شركت و در صورتي كه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن.
د- در صورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاي مدت آن.
ﻫ- سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن.
و- اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن.
ز- هويت كامل رئيس و اعضاء هيات مديره و مديرعامل شركت.
ح- شرايط حضور و حق راي صاحبان سهام در مجامع عمومي.
ط- مقررات اساسنامه جديد راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته.
ي- مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.
ك- ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت در آن منتشر مي‌شود.
ماده 295- مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آن‌ها با مقررات اين قانون تبديل شركت سهامي را به شركت سهامي عام ثبت و مراتب را به هزينه شركت، آگهي خواهد نمود.
ماده 296- در آگهي تبديل شركت‌هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون به شركت سهامي عام بايد كليه مندرجات اعلاميه تبديل شركت ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه شركت و صورت دارايي شركت و اموال منقول و غيرمنقول و آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان آن در مرجع ثبت شركت‌ها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده مي‌باشد. آگهي تبديل شركت بايد علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي شركت در آن درج مي‌گردد، اقلاً در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.
ماده 297- در مواردي كه براي تطبيق وضع يك شركت سهامي با مقررات اين قانون يا تبديل آن به نوع ديگري از انواع شركت‌هاي تجاري مذكور در قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق العاده صاحبان سهام شركت يا تسليم اسناد و مدارك خاصي به مرجع ثبت شركت‌ها لازم باشد و رئيس و اعضاء هيات مديره آن شرکت به دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق العاده يا تسليم آن اسناد و مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام ننمايد به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محکوم خواهند شد و علاوه بر اين، متضامناً مسئول جبران خساراتي مي باشند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد مي شود.
ماده 298- در مورد ماده 297 در صورتي که هر يک از اعضاي هيات مديره قبل از انقضاي مهلت مقرر در جلسه هيات مزبور، صريحاً اعلام کند که بايد به تکليف قانوني عمل شود و به اين اعلام از طرف ساير اعضاي هيات مديره  توجه نشود، عضو هيات مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است، مسئوليت جزايي و مدني نخواهد داشت. سلب مسئوليت جزايي و مدني از عضو هيات مديره منوط به اين است كه عضو هيات مديره علاوه بر اعلام تكليف قانوني در جلسه هيات مديره مزبور، مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي به هريك از اعضاء هيات مديره اعلام نمايد. درصورتي كه جلسات هيات مديره به هر علت تشكيل نگردد، اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزايي و مدني از عضو هيات مديره كافي است.
ماده 299- آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 مربوط به شركت‌هاي سهامي كه ناظر بر ساير انواع شركت‌هاي تجارتي مي‌باشد، نسبت به آن شركت‌ها به قوت خود باقي است.
ماده 300- شركت‌هاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامه‌هاي خود مي‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه‌هاي آن‌ها ذكر نشده تابع مقررات اين قانون مي‌شوند.
 
مبحث دوم: شركت با مسئوليت محدود
ماده 94- شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض  و تعهدات شركت است.
ماده 95- در اسم شركت بايد عبارت (با مسئوليت محدود) قيد شود، والّا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچ يك از شركاء باشد وَالّا شريكي كه اسم  او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در شركت تضامني را خواهد داشت.
ماده 96- شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل مي‌شود كه تمام سرمايه نقدي تاديه و سهم الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.
ماده 97- در شركتنامه بايد صراحتاً قيد شده باشد كه سهم الشركه‌هاي غيرنقدي هركدام به چه ميزان تقويم شده است.
ماده 98- شركاء نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل شركت براي سهم الشركه‌هاي غيرنقدي معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند.
ماده 99- مرورزمان دعاوي ناشي از مقررات فوق ده سال از تاريخ تشكيل شركت است.
ماده 100- هر شركت با مسئوليت محدود كه برخلاف مواد 96و97 تشكيل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است؛ ليكن شركاء در مقابل اشخاص ثالث، حق استناد به اين بطلان را ندارند.
ماده 101- اگر حكم بطلان شركت به استناد ماده قبل صادر شود، شركايي كه بطلان مستند به عمل آنها است و هيات نظار و مديرهايي كه در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سركار بوده و انجام وظيفه نكرده، در مقابل  شركاء ديگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشيه از اين بطلان، متضامناً مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاريخ حدوث موجب بطلان است.
ماده 102- سهم الشركه شركا نمي‌تواند به شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با اسم و يا بي اسم و غيره درآيد. سهم الشركه را نمي‌توان منتقل به غير نمود مگر با رضايت عده از شركا كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آن‌ها بوده و اكثريت عددي نيز داشته باشند.
ماده 103- انتقال سهم الشركه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمي.
ماده 104- شركت با مسئوليت محدود به وسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه از بين شركاء يا از خارج براي مدت محدود يا نا محدودي معين مي‌شوند اداره مي‌گردد.
ماده 105- مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به  آن نشده، در مقابل اشخاص ثالث باطل وكان لم يكن است.
ماده 106- تصميمات راجعه به شركت بايد به اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود. اگر در دفعه اولي، اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام شركا مجددا دعوت شوند در اين صورت تصميمات به اكثريت عددي شركاء اتخاذ مي‌شود اگر چه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشد. اساسنامه شركت مي‌تواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
ماده 107- هر يك از شركاء به نسبت سهمي كه در شركت دارد داراي راي خواهد بود مگر اينكه اساسنامه به ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.
ماده 108- روابط بين شركا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر مقررات خاصي نباشد تقسيم مزبور به نسبت سرمايه شركا به عمل خواهد آمد.
ماده 109- هر شركت با مسئوليت محدود كه عدّه شركاء آن بيش از دوازده نفر باشد بايد داراي هيات نظار بوده و هيات مزبور لااقل سالي يك مرتبه مجمع عمومي شركا را تشكيل دهد. هيأت نظار بايد بلافاصله بعد از انتخاب شدن  تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه دستور مواد 96 و97 رعايت شده است. هيات نظار مي‌تواند شركا را براي انعقاد مجمع عمومي فوق العاده دعوت نمايد. مقررات مواد 165-167- 168- 170 در مورد شركت‌هاي با مسئوليت محدود نيز رعايت خواهد شد.
ماده 110- شركاء نمي‌توانند تبعيت شركت را تغيير دهند مگر به اتفاق آرا.
ماده 111- هر تغيير ديگري راجع به اساسنامه بايد به اكثريت عددي شركا كه لااقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند به عمل آيد مگر اينكه در اساسنامه اكثريت ديگري مقرر شده باشد.
ماده 112- در هيچ مورد، اكثريت شركا نمي‌تواند شريكي را مجبور به ازدياد سهم الشركه خود كند.
ماده 113- مفاد ماده 78 اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركت‌هاي با مسئوليت محدود نيز لازم الرعايه است.
ماده 114- شركت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل مي‌شود:
الف- در مورد فقرات 1-2-3 ماده 93.
ب- در صورت تصميم عده‌ از شركا كه سهم الشركه آن‌ها بيش از نصف سرمايه شركت باشد.
ج- در صورتي كه به واسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاء تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلايل او را موجه ديده و ساير شركاء حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحلال به او تعلّق مي‌گيرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند.
د- در مورد فوت يكي از شركاء اگر به موجب اساسنامه پيش بيني شده باشد.
ماده 115- اشخاص ذيل كلاهبردار محسوب مي‌شوند:
الف- مؤسسين و مديراني كه بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.
ب- كساني كه به وسيله‌ي متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.
ج- مديراني كه با نبودن صورت دارايي يا با استناد صورت دارايي مزور منافع موهومي را بين شركاء تقسيم كنند.
 
مبحث سوم: شركت تضامني
ماده 116- شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي‌شود. اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد، هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است.
هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، كان لم يكن خواهد بود.
ماده 117- در اسم شركت تضامني بايد عبارت (شركت تضامني) و لااقل اسم يك نفر از شركاء ذكر شود. در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده است عبارتي از قبيل (و  شركاء) يا (و برادران) قيد شود.
ماده 118- شركت تضامني وقتي تشكيل مي‌شود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.
ماده 119- در شركت تضامني منافع به نسبت سهم الشركه بين شركا تقسيم مي‌شود مگر آنكه شركتنامه غير از اين ترتيب را مقرر داشته باشد.
ماده 120- در شركت تضامني شركاء بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا از خارج به سمت مديري معين نمايند.
ماده 121- حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده 51 مقرر شده.
ماده 122- در شركت‌هاي تضامني اگر سهم الشركه يك يا چند نفر غير نقدي باشد بايد سهم الشركه مزبور قبلاً به تراضي تمام شركا تقويم شود.
ماده 123- در شركت تضامني هيچ يك از شركا نمي‌تواند سهم خود را به ديگري منتقل كند مگر به رضايت تمام شركا.
ماده 124- مادام كه شركت تضامني منحل نشده، مطالبه قروض آن بايد از خود شركت به عمل آيد و پس از انحلال، طلبكاران شركت مي‌توانند براي وصول مطالبات خود به هريك از شركا كه بخواهند و يا به تمام آن‌ها رجوع كنند. در هرحال هيچ يك از شركاء نمي‌تواند به استناد اينكه ميزان قروض شركت از ميزان سهم او در شركت تجاوز مي‌نمايد از تأديه قروض شركت امتناع ورزد. فقط در روابط بين شركاء مسئوليت هر يك از آن‌ها در تأديه قروض شركت به نسبت سرمايه خواهد بود كه در شركت گذاشته است آن هم در صورتي كه در شركتنامه ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشد.
ماده 125- هركس به عنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناً با ساير شركاء مسئول قروضي هم خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد. هر قراري  كه بين شركا برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.
ماده 126- هرگاه شركت تضامني منحل شود مادام كه قروض شركت از دارايي آن تأديه نشده هيچ يك از طلبكاران شخصي شركاء حقي در آن دارايي نخواهد داشت. اگر دارايي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارند  بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاء ضامن مطالبه كنند ولي در اين مورد طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم نخواهند داشت.
ماده 127- به ورشكستگي شركت تضامني بعد از انحلال نيز مي‌توان حكم داد مشروط به اينكه دارايي شركت تقسيم نشده باشد.
ماده 128- ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء و ورشكستگي بعضي از شركاء ملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد.
ماده 129- طلبكاران شخصي شركا حق ندارند طلب خود را از دارايي شركت تأمين يا وصول كنند ولي مي‌توانند نسبت به سهميه مديون خود از منافع شركت يا سهمي كه در صورت انحلال شركت ممكن است به مديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام قانوني كه مقتضي باشد به عمل آورند.
طلبكاران شخصي شركا درصورتي كه نتوانسته باشند طلب خود را از دارايي شخصي مديون خود وصول كنند و سهم مديون از منافع شركت كافي براي تأديه طلب آن‌ها نباشد، مي‌توانند انحلال شركت را تقاضا نمايند (اعم از اينكه شركت براي مدت محدود يا غيرمحدود تشكيل شده باشد) مشروط بر اينكه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسيله اظهارنامه‌ رسمي به اطلاع شركت رسانيده باشند در اين صورت شركت يا بعضي از شركا مي‌توانند مادام كه حكم نهايي انحلال صادر نشده با تأديه طلب دائنين مزبورتا حد دارايي مديون در شركت يا با جلب رضايت آنان به طريق ديگر از انحلال شركت جلوگيري كنند.
ماده 130- نه مديون شركت مي‌تواند در مقابل طلبي كه ممكن است از يكي از شركا داشته باشد استناد به تهاتر كند نه خود شريك مي‌تواند در مقابل قرضي که ممکن است طلبكار او به شركت داشته باشد به تهاتر استناد نمايد. معذالك كسي كه طلبكار شركت و مديون به يكي از شركا بوده و پس از انحلال شركت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شركت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
ماده131- در صورت ورشكستگي يكي از شركاء و همچنين درصورتي كه يكي از طلبكاران شخصي يكي از شركاء به موجب ماده 129، انحلال شركت را تقاضا كرده، ساير شركا مي‌توانند سهمي آن شريك را از دارايي شركت نقداً تأديه كرده و او را از شركت خارج كنند.
ماده 132- اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه كم شود، مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر نوع منفعت به شركا ممنوع است.
ماده 133- جز در مورد فوق هيچ يك از شركاء را شركت نمي‌تواند به تكميل سرمايه كه به علت ضررهاي وارده كم شده است، ملزم كرده و يا او را مجبور نمايد بيش از آنچه كه در شركتنامه مقررشده است، به شركت سرمايه دهد.
ماده 134- هيچ شريكي نمي‌تواند بدون رضايت ساير شركا (به حساب شخص خود يا به حساب شخص ثالث) تجارتي از نوع تجارت شركت نموده و يا به عنوان شريك ضامن يا شريك با مسئوليت محدود در شركت ديگري كه نظير آن تجارت را دارد داخل شود.
ماده 135- هر شركت تضامني مي‌تواند با تصويب تمام شركا به شركت سهامي مبدل گردد. در اين صورت رعايت تمام مقررات راجعه به شركت سهامي حتمي است.
ماده 136- شركت تضامني در موارد ذيل منحل مي‌شود:
الف- در مورد فقرات 1-2-3 ماده 199. [4]
ب- در صورت تراضي تمام شركا.
ج- در صورتي كه يكي از شركا به دلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نمايد و محكمه آن دلائل را موجه دانسته حكم به انحلال بدهد.
د- در صورت فسخ يكي از شركا مطابق ماده 137.
ﻫ- در صورت ورشكستگي يكي از شركا مطابق ماده 138.
و- در صورت فوت يا محجوريت يكي ازشركا مطابق مواد 139و140.
تبصره- در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط به شريك يا شركا معيني باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي ساير شركا به جاي انحلال، حكم اخراج آن شريك يا شركاي معين را بدهد.
ماده 137- فسخ شركت در صورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق از شركا سلب نشده و ناشي از قصد اضرار نباشد. تقاضاي فسخ بايد شش ماه قبل از فسخ كتباً به شركا اعلام شود.
اگر موافق اساسنامه بايد سال به سال به حساب شركت رسيدگي شود، فسخ در موقع ختم محاسبه ساليانه به عمل مي‌آيد.
ماده 138- در مورد ورشكستگي يكي از شركا انحلال وقتي صورت مي‌گيرد كه مدير تصفيه كتباً تقاضاي انحلال شركت را نموده و از تقاضاي مزبور شش ماه گذشته و شركت مدير تصفيه را از تقاضاي انحلال منصرف نكرده باشد.
ماده 139- در صورت فوت يكي از شركا بقاي شركت موقوف به رضايت ساير شركا و قائم مقام متوفي خواهد بود.
اگر ساير شركا به بقاء شركت تصميم نموده باشند، قائم مقام متوفي بايد در مدت يك ماه از تاريخ فوت، رضايت يا عدم رضايت خود را راجع به بقاء شركت كتباً اعلام نمايد. در صورتي كه قائم مقام متوفي رضايت خود را اعلام نمود، نسبت به اعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر شريك خواهد بود، ولي در صورت اعلام عدم رضايت، در منافع حاصله در مدت مذكور شريك بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهيم نخواهد بود. سكوت تا انقضاي يك ماه درحكم اعلام رضايت است.
ماده 140- در مورد محجوريت يكي از شركا، مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.
 
مبحث چهارم: در شركت مختلط غيرسهامي
ماده 141- شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي‌شود. شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود. شريك با مسئوليت محدود کسي است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه است كه در شركت گذارده و يا بايستي بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاء ضامن قيد شود.
ماده 142- روابط بين شركا با رعايت مقررات ذيل تابع شركت نامه خواهد بود.
ماده 143- هر يك از شركا با مسئوليت محدود كه اسمش جزء اسم شركت باشد، در مقابل طلبكاران شركت شريك ضامن محسوب خواهد شد. هر قراري كه بر خلاف اين ترتيب بين شركا داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث بي اثر است.
ماده 144- اداره شركت مختلط غيرسهامي به عهده شريك يا شركاي ضامن و حدود اختيارات آن‌ها همان است كه در مورد شركا شركت تضامني مقرر است.
ماده 145- شريك با مسئوليت محدود نه به عنوان شريك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از وظايف او است.
ماده 146- اگر شريك با مسئوليت محدود معامله براي شركت كند در مورد تعهدات ناشيه از آن معامله، در مقابل طرف معامله، حكم شريك ‌ضامن را خواهد داشت، مگر اينكه تصريح كرده باشد معامله را به سمت وكالت از طرف شركت انجام ‏‏مي‌دهد.
ماده 147- هر شريك با مسئوليت محدود حق نظارت در امور شركت داشته و مي‌تواند از روي دفاتر اسناد شركت براي اطلاع شخص خود راجع به وضعيت مالي شركت صورت خلاصه ترتيب دهد. هر قراردادي كه بين شركاء بر خلاف اين ترتيب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 148- هيچ شريك با مسئوليت محدود نمي‌تواند بدون رضايت ساير شركا شخص ثالثي را با انتقال تمام يا قسمتي از سهم الشركه خود به او، داخل در شركت كند.
ماده 149- اگر يك يا چند نفر از شركا با مسئوليت محدود، حق خود را در شرکت بدون اجازه سايرين كلاً يا بعضاً به شخص ثالثي واگذار نمايند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شركت و نه حق تفتيش در امور شركت را خواهد داشت.
ماده 150- در مورد تعهداتي كه شركت مختلط غيرسهامي ممكن است قبل از ثبت شركت كرده باشد، شريك با مسئوليت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهد بود مگر ثابت نمايدكه اشخاص مزبور از محدود بودن مسئوليت او اطلاع داشته اند.
ماده 151- شريك ضامن را وقتي مي‌توان شخصاً براي قروض شركت تعقيب نمود كه شركت منحل شده باشد.
ماده 152- هرگاه شركت به طريقي غير از ورشكستگي منحل شود و شريك با مسئوليت محدود هنوز تمام يا قسمتي از سهم الشركه خود را نپرداخته و يا پس از تأديه مسترد داشته است، طلبكاران شركت حق دارند معادل آنچه كه از بابت سهم  الشركه باقي مانده است، مستقيماً بر عليه شريك با مسئوليت محدود اقامه دعوي نمايند. اگر شركت ورشكست شود حق مزبور را مدير تصفيه خواهد داشت.
ماده 153- اگر در نتيجه قرارداد با شركاء ضامن و يا در اثر برداشت قبلي از سرمايه شركت شريک با مسئوليت محدود از سهم الشركه خود كه به ثبت رسيده است بكاهد، اين تقليل مادام كه به ثبت نرسيده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شركت‌ها منتشر نشده است، در مقابل طلبكاران شركت معتبر نبوده و طلبكاران مزبور مي‌توانند براي تعهداتي كه از طرف شركت قبل از ثبت و انتشار تقليل سرمايه به عمل آمده است، تأديه همان سرمايه اوليه شريك با مسئوليت محدود را مطالبه نمايند.
ماده 154- به شريك با مسئوليت محدود فرع نمي‌توان داد، مگر درصورتي که موجب كسر سرمايه او در شركت نشود اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه شريك با مسئوليت محدود كسر شد، مادام كه اين كمبود جبران نشده تاديه هر ربح يا منفعتي به او ممنوع است.
هرگاه وجهي بر خلاف حكم فوق تأديه گرديد، شريك با مسئوليت محدود تا معادل وجه دريافتي مسئول تعهدات شركت است مگر در موردي كه با حسن نيّت و به اعتبار بيلان مرتبي وجهي گرفته باشد.
ماده 155- هر كس به عنوان شريك با مسئوليت محدود در شركت مختلط غيرسهامي موجودي داخل شود، تا معادل سهم الشركه خود مسئول قروضي خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته، خواه اسم شركت عوض شده يا نشده باشد. هر شرطي كه بر خلاف اين ترتيب باشد، در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.
ماده 156- اگر شركت مختلط غيرسهامي ورشكست شود، دارايي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده و طلبكاران شخصي شركا در آن حقي ندارند، سهم الشركه شركا با مسئوليت محدود نيز جزو دارايي شركت محسوب است.
ماده 157- اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قروض آن كافي نباشد، طلبكاران آن حق دارند بقيه طلب خود را از دارايي شخصي تمام يا هر يك از شركاء ضامن وصول كنند. در اين صورت بين طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركا ضامن تفاوتي نخواهد بود.
ماده 158- در صورت ورشكستگي يكي از شركاء با مسئوليت محدود، خود شركت يا طلبكاران آن با طلبكاران [شخصي] شريك مزبور متساوي الحقوق  خواهند بود.
ماده 159- مقررات مواد 129و130 در شركت‌هاي مختلط غير سهامي نيز لازم الرعايه است.
ماده 160- اگر شريك ضامن بيش از يك نفر باشد، مسئوليت آن‌ها در مقابل طلبكاران و روابط آن‌ها با يكديگر تابع مقررات راجع به شركت‌هاي تضامني است.
ماده 161- مقررات مواد 136 - 137 - 138- 139 و 140 در مورد شركت‌هاي مختلط غيرسهامي نيز جاري است. مرگ يا محجوريت يا ورشكستگي شريك يا شركاء با مسئوليت محدود، موجب انحلال شركت نمي‌شود.
 
مبحث پنجم: شرکت مختلط سهامی
ماده 162- شركت مختلط سهامي، شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي بين عده شركاء سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود.
شركاي سهامي كساني هستند كه سرمايه آن‌ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه در آمده و مسئوليت آن‌ها تا ميزان همان سرمايه‌اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام درنيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود. در صورت تعدد شريك ضامن، مسئوليت آن‌ها در مقابل طلبكاران و روابط آن‌ها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود.
ماده 163- در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاء ضامن قيد شود.
ماده 164- مديريت شركت مختلط سهامي مخصوص به شريك يا شركاء ضامن است.
ماده 165- در هر يك از شركت‌هاي مختلط سهامي، هيات نظاري لااقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار مي‌شود و اين هيات را مجمع عمومي شركاء بلافاصله بعد از تشكيل قطعي شركت و قبل از هر اقدامي در امور شركت معين مي‌كند، انتخاب هيات بر حسب شرايط مقرر در اساسنامه شركت تجديد مي‌شود و در هر صورت اولين هيات نظار براي يك سال انتخاب خواهد شد.
ماده 166- اولين هيات نظار بايد بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقيق کرده و اطمينان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28- 29- 38- 39- 41 و50 اين قانون رعايت شده است.
ماده 167- اعضاي هيات نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند، ليكن هر يك از آن‌ها در انجام مأموريت خود بر طبق قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود مي‌باشند.
ماده 168- اعضاي هيات نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده، همه ساله راپرتي به مجمع عمومي مي‌دهند و هر گاه در تنظيم صورت دارايي بي ترتيبي و خطايي مشاهده نمايند، در راپرت مزبور ذكر نموده و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشند دلائل خود را بيان مي‌كنند.
ماده 169- هيات نظارمي تواند شركا را براي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايد و با موافقت راي مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شركت را منحل كند.
ماده 170- تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي مي‌تواند (خود يا نماينده او) در مركز اصلي شركت حاضر شده از صورت بيلان و صورت دارايي و راپرت هيات نظار اطلاع حاصل كند.
ماده 171- ورشكستگي هيچ يك از شركا ضامن موجب انحلال شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.
ماده 172- حكم مواد 124و134 در مورد شركت مختلط سهامي و شركا ضامن آن جاري است.
ماده 173- هرگاه شركت مختلط سهامي ورشكست شود و شركا سهامي تمام قيمت سهام خود را نپرداخته باشند، مدير تصفيه آنچه را كه بر عهده آن‌ها باقي است، وصول مي‌كند.
ماده 174- اگر شركت به طريقي غير از ورشكستگي منحل شد، هر يك از طلبكاران شركت مي‌تواند به هريك از شركاء سهامي كه از بابت قيمت سهام خود مديون شركت است رجوع كرده درحدود بدهي آن شريك طلب خود را مطالبه نمايد مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي وصول طلب خود حق رجوع به هيچ يك از شركا سهامي ندارند.
ماده 175- اگر شركت مختلط ورشكست شد، تا قروض شركت از دارايي آن تأديه نشده، طلبكاران شخصي شركاء ضامن حقي به دارايي شركت ندارند.
ماده 176- مفاد مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 شامل شركت‌هاي مختلط سهامي است.
ماده 177- هر شركت مختلط سهامي كه برخلاف مواد 28 - 29 - 39 و 50 تشكيل شود، باطل است؛ ليكن شركا نمي‌توانند در مقابل اشخاص خارج به اين بطلان استناد نمايند.
ماده 178- هرگاه شركت برحسب ماده قبل محكوم به بطلان شود، مطابق ماده 101رفتار خواهد شد.
ماده 179- مفاد مواد 84 - 85 - 86 و 87 اين قانون در شركت‌هاي مختلط نيز بايد رعايت شود.
ماده 180- مفاد مواد 89 - 90 - 91 و 92 اين قانون در مورد شركت مختلط نيز لازم الرعايه است.
ماده 181- شركت مختلط در موارد ذيل منحل مي‌شود:
(الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 199 [5]
(ب) بر حسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكور تصريح شده باشد.
(ج) بر حسب تصميم مجمع عمومي و رضايت شركاء ضامن.
(د) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء ضامن مشروط بر اينكه انحلال شركت در اين مورد در اساسنامه تصريح شده باشد. در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده 72 جاري است.
ماده 182- هرگاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم به انحلال معين نشده و بين مجمع عمومي و شركاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محكمه دلائل طرفداران انحلال را موجه بيند حكم به انحلال خواهد داد. همين  حكم در موردي نيز جاري است كه يكي از شركاء ضامن به دلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نموده و محكمه آن دلائل را موجه ببيند.
 
 
 
مبحث ششم: شركت نسبي
ماده 183- شركت نسبي شركتي است كه براي امورتجارتي درتحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء به نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته.
ماده 184- در اسم شركت نسبي عبارت (شركت نسبي) و لااقل اسم يك نفر از شركاء بايد ذكر شود در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده عبارتي از قبيل «و شركاء»، «و برادران»  ضروري است.
ماده 185- دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 -123در مورد شركت نسبي نيز لازم الرعايه است.
ماده 186- اگر دارايي شرکت نسبي براي تأديه تمام قروض شرکت کافي نباشد، هر يک از شرکاء به نسبت سرمايه که در شرکت داشته مسئول تأديه قروض شرکت است.
ماده 187- مادام كه شركت نسبي منحل نشده، مطالبه قروض آن بايد از خود شركت به عمل آيد. فقط پس از انحلال، طلبكاران مي‌توانند با رعايت ماده فوق به فرد فرد شركاء مراجعه كنند.
ماده 188- هركس به عنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شود، به نسبت سرمايه كه در شركت مي‌گذارد مسئول قروضي هم خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد. قرار شركاء بر خلاف اين ترتيب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
ماده 189- مفاد ماده 126 (جز مسئوليت شركاء كه به نسبت سرمايه آن‌ها است) و مواد 127و136 در شركت‌هاي نسبي نيز جاري است.
مبحث هفتم: شركت‌هاي تعاوني توليد و مصرف
ماده 190- شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده از ارباب حرف تشكيل مي‌شود و شركاء مشاغل خود را براي توليد و فروش اشياء يا اجناس به كار مي‌برند.
ماده 191- اگر در شركت توليد يك عده از شركاء در خدمت دائمي شركت نبوده يا از اهل حرفه‌اي كه موضوع عمليات شركت است نباشند، لااقل دوثلث اعضاء اداره كننده شركت بايد از شركايي انتخاب شوند كه حرفه آن‌ها موضوع عمليات شركت است.
ماده 192- شركت تعاوني مصرف، شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي‌شود:
1- فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اينكه اجناس مزبوره را شركاء ايجاد كرده يا خريده باشند.
2- تقسيم نفع و ضرر بين شركاء به نسبت خريد هر يك از آن‌ها.
ماده 193- شركت تعاوني اعم از توليد يا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يا بر طبق مقررات مخصوصي كه با تراضي شركاء ترتيب داده شده باشد، تشكيل بشود، ولي در هر حال مفاد مواد 32 - 333 لازم الرعايه است.
ماده 194- در صورتي كه شركت تعاوني توليد يا مصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل شود، حداقل سهام يا قطعات سهام ده ريال خواهد بود و هيچ يك از شركا نمي‌توانند در مجمع عمومي بيش از يك راي داشته باشد.
 
فصل دوم: در مقررات راجعه به ثبت شركت‌ها
و نشر شركتنامه‌ها
ماده 195- ثبت كليه شركت‌هاي مذكور در اين قانون الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركت‌ها است.
ماده 196- اسناد و نوشتجاتي كه براي به ثبت رسانيدن شركت لازم است در نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود.
ماده 197- در ظرف ماه اول تشكيل هر شركت، خلاصه شركتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهد شد.
ماده 198- اگر به علت عدم رعايت دستور دو ماده فوق بطلان عمليات شركت اعلام شده هيچ يك از شركاء نمي‌توانند اين بطلان را در مقابل اشخاص ثالثي كه با آن‌ها معامله كرده‌اند عذر قرار دهند.
ماده 199- هرگاه شركت در چندين حوزه شعبه داشته باشد، مقررات مواد 195 و 197بايد به قسمي كه در نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.
ماده 200- در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد مدت شركت زائد بر مدت مقرر يا انحلال شركت (حتي درمواردي كه انحلال به واسطه انقضاي مدت شركت صورت مي‌گيرد) و تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تبديل شركا يا خروج بعضي از آن‌ها از شركت يا تغيير اسم شركت اتخاذ شود، مقررات مواد 195و197 لازم‌الرعايه است.
همين ترتيب در موقع هر تصميمي كه نسبت به مورد معين در ماده 79 اين قانون اتخاذ مي‌شود، رعايت خواهد شد.
ماده 201- در هر گونه اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشريات و غيره كه به طور خطي يا چاپي از طرف شركت‌هاي مذكور در اين قانون به استثناي شركت‌هاي تعاوني صادر مي‌شود، سرمايه شركت صريحاً بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه پرداخته نشده، قسمتي كه پرداخته شده نيز بايد صريحاً معين شود شركت متخلف به جزاي نقدي از دويست تا سه هزار ريال محكوم خواهد شد.
تبصره- شركت‌هاي خارجي نيز كه به وسيله شعبه يا نماينده در ايران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشريات خود در ايران مشمول مقررات اين ماده خواهند بود.
 
فصل سوم: در تصفيه امور شركتها
ماده 202- تصفيه امور شركت‌ها پس از انحلال موافق مواد ذيل خواهد بود مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است.
ماده 203- در شركت‌هاي تضامني و نسبي و مختلط سهامي و غيرسهامي امر تصفيه با مدير يا مديران شركت است مگر آنكه شركاء ضامن اشخاص ديگري را از خارج يا از بين خود براي تصفيه معين نمايند.
ماده 204- اگر از طرف يك يا چند شريك ضامن تعيين اشخاص مخصوص براي تصفيه تقاضا شد و ساير شركاء ضامن آن تقاضا را نپذيرفتند، محكمه بدايت، اشخاصي را براي تصفيه معين خواهد كرد.
ماده 205- در هر مورد كه اشخاصي غير از مديران شركت براي تصفيه معين شوند، اسامي آن‌ها بايد در اداره ثبت اسناد، ثبت و اعلان گردد.
ماده 206- در شركت‌هاي مختلط (سهامي و غيرسهامي) شركاء غير ضامن حق دارند يك يا چند نفر براي نظارت در امر تصفيه معين نمايند.
ماده 207- وظيفه متصديان تصفيه، خاتمه دادن به كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي شركت است به ترتيب مقرر در مواد 208- 209- 210- 211 و 212.
ماده 208- اگر براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود، متصديان تصفيه انجام خواهند داد.
ماده 209- متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا به توسط وكيل از طرف شركت محاكمه كنند.
ماده 210- متصدي تصفيه وقتي حق اصلاح و تعيين حكم دارد كه شركاء ضامن به او اجازه داده باشند، مواردي كه به حكم قانون حكميت اجباري است از اين قاعده مستثني است.
ماده 211- آن قسمت از دارايي شركت كه در مدت تصفيه محل احتياج نيست به طور موقت بين شركاء تقسيم مي‌شود ولي متصديان تصفيه بايد معادل قروضي كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است و همچنين معادل مبلغي كه در حساب بين شركاء مورد اختلاف است موضوع نمايند.
ماده 212- متصديان تصفيه حساب شرکا را نسبت به هم و سهم هر يک از شرکا را از نفع و ضرر معين مي‌کنند، رفع اختلاف در تقسيم به محکمه بدايت رجوع مي‌شود.
ماده 213- در شركت‌هاي سهامي و شركت‌هاي با مسئوليت محدود و شركت‌هاي تعاوني، امر تصفيه به عهده مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه يا اكثريت مجمع عمومي شركت ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.
ماده 214- وظيفه و اختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي و شركت‌هاي با مسئوليت محدود و تعاوني به ترتيبي است كه در ماده 207 مقرر شده با اين تفاوت كه حق اصلاح و تعيين حكم براي متصديان تصفيه اين شركت‌ها (به استثناي مورد حكميت اجباري) فقط وقتي خواهد بود كه اساسنامه يا مجمع عمومي اين حق را به آنها داده باشد.
ماده 215- تقسيم دارايي شركت‌هاي مذكور در ماده فوق بين شركاء خواه در ضمن مدت تصفيه و خواه پس از ختم آن ممكن نيست مگر آنكه قبلاً سه مرتبه در مجله رسمي و يكي از جرايد اعلان و يك سال از تاريخ انتشار اولين اعلان در مجله گذشته باشد.
ماده 216- تخلف از ماده قبل متصديان تصفيه را مسئول خسارت طلبكاراني قرار خواهد داد كه به طلب خود نرسيده‌اند.
ماده 217- دفاتر هر شركتي كه منحل شده با نظر مدير ثبت اسناد در محل معيني از تاريخ ختم تصفيه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
ماده 218- هر شركتي مجاز است در اساسنامه خود براي تصفيه ترتيب ديگري مقرر دارد ولي در هر حال آن مقررات نبايد مخالف مواد 207- 208- 209- 210- 215- 216- 217 و قسمت اخير ماده 211 باشد.
 
فصل چهارم: مقررات مختلفه
ماده 219- مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث بر عليه شركاء يا وراث آن‌ها راجع به معاملات شركت (در مواردي كه قانون شركاء يا وراث آن‌ها را مسئول قرارداده) پنج سال است. مبداء مرور زمان روزي است كه انحلال شركت يا كناره گيري شريك يا اخراج او از شركت در اداره ثبت به ثبت رسيده و در مجله رسمي اعلان شده باشد. در صورتي كه طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزي شروع مي‌شود كه طلبكار حق مطالبه پيداكرده.
تبصره- دعوايي كه سنخاً تابع مرور زمان كوتاه تري بوده يا به موجب اين قانون مرور زمان طولاني تري براي آن معين شده از مقررات اين ماده مستثني است.
ماده 220- هر شركت ايراني كه فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يكي از شركت‌هاي مذكور در اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوط به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع به شركت‌هاي تضامني در مورد آن اجرا مي‌گردد. هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شركت‌ها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف به ثبت است، بايد در كليه اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايدكه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده والّا محكوم به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال خواهد شد. اين مجازات علاوه بر مجازاتي است كه در قانون ثبت شركت‌ها براي عدم ثبت مقرر شده.
ماده 221- اگر شركت سهام يا اوراق استقراضي داشته باشدكه مطابق اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي قيمت آن‌ها به طريق قرعه بايد تأديه شود و قبل از تأديه قيمت آن سهام يا اوراق منافعي كه به آن‌ها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت در موقع تأديه اصل قيمت نمي‌تواند منافع تأديه شده را استرداد نمايد.
ماده 222- هر شركت تجارتي مي‌تواند در اساسنامه خود قيد كند كه سرمايه اوليه خود را به وسيله تأديه اقساط بعدي از طرف شركاء يا قبول شريك جديد زياد كرده و يا به واسطه برداشت از سرمايه آن را تقليل دهد. در اساسنامه حداقلي كه تا آن ميزان مي‌توان سرمايه اوليه را تقليل داد صراحتاً معين مي‌شود. كمتر از عشر سرمايه اوليه شركت را حداقل قراردادن ممنوع است.
 
 
باب چهارم: برات، فته طلب، چك
فصل اول: برات
مبحث اول: صورت برات
ماده 223- برات علاوه بر امضاء يا مهر برات دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد:
1- قيد كلمه (برات) در روي ورقه.
2- تاريخ تحرير (روز و ماه و سال).
3- اسم شخصي كه بايد برات را تأديه كند.
4- تعيين مبلغ برات.
5- تاريخ تأديه وجه برات.
6- مكان تأديه وجه برات اعم از اينكه محل اقامت محالٌ عليه باشد يا محل ديگر.
7- اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله كرد او پرداخته مي‌شود.
8- تصريح به اينكه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است.
ماده 224- برات ممكن است به حواله كرد شخص ديگر باشد يا به حواله كرد خود برات دهنده.
ماده 225- تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي‌شود. اگر مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حروف نوشته شده و بين آن‌ها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتباراست. اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بين آن‌ها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
ماده 226- در صورتي كه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتي نخواهد بود.
ماده 227- برات ممكن است به دستور و حساب شخص ديگري صادر شود.
 
مبحث دوم: در قبول و نكول
ماده 228- قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده امضاء يا مهر مي‌شود. در صورتي كه برات به وعده از رؤيت باشد تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد شد. اگر قبولي بدون تاريخ نوشته شد تاريخ برات تاريخ رويت حساب مي‌شود.
ماده 229- هر عبارتي که محال عليه در برات نوشته امضاء يا مهر کند قبولي محسوب است مگر اينکه صريحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول يک جزء از برات باشد بقيه وجه برات قبول شده محسوب است.
در صورتي که محال عليه بدون تحرير هيچ عبارتي برات را امضاء يا مهر نمايد برات قبول شده محسوب مي شود.
ماده 230- قبول كننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأديه نمايد.
ماده 231- قبول كننده حق نكول ندارد.
ماده 232- ممكن است قبولي منحصر به يك قسمت از وجه برات باشد. در اين صورت، دارنده برات بايد براي بقيه اعتراض نمايد.
ماده 233- اگر قبولي مشروط به شرط نوشته شد برات نكول شده محسوب مي‌شود ولي مع هذا قبول كننده به شرط در حدود شرطي كه نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.
ماده 234- در قبولي براتي كه وجه آن درخارج از محل اقامت قبول كننده بايد تأديه شود تصريح به مكان تأديه ضروري است.
ماده 235- برات بايد به محض ارائه يا منتهي در ظرف 24 ساعت از تاريخ ارائه، قبول يا نكول شود.
ماده 236- نكول برات بايد به موجب تصديقنامه كه رسماً تنظيم مي‌شود محقق گردد. تصديقنامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست) نكول.
ماده 237- پس از اعتراض نكول ظهرنويس‌ها و برات دهنده به تقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وجه آن در سر وعده بدهند يا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعي (اگر باشد) فوراً تأديه نمايند.
ماده 238- اگر بر عليه كسي كه براتي قبول كرده ولي وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأديه شود دارنده براتي نيز كه همان شخص قبول كرده ولي هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است مي‌تواند از قبول كننده تقاضا نمايد كه براي پرداخت وجه آن ضامن دهد يا پرداخت آن را به نحو ديگري تضمين كند.
 
مبحث سوم: درقبولي شخص ثالث
ماده 239- هرگاه براتي نكول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثي مي‌تواند آن را به نام برات دهنده يا يكي از ظهرنويس‌ها قبول كند. قبولي شخص ثالث بايد در اعتراض نامه قيد شده به امضاء او برسد.
ماده 240- بعد از قبولي شخص ثالث نيز تا برات تاديه نشده كليه حقوقي كه براي دارنده برات از نكول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنويس‌ها حاصل مي‌شود محفوظ خواهد بود.
 
مبحث چهارم: در وعده برات
ماده 241- برات ممكن است به رؤيت باشد يا به وعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت برات، يا به وعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از تاريخ برات. ممكن است پرداخت به روزمعيني موكول شده باشد.
ماده 242- هرگاه برات بي وعده قبول شد بايد فوراً پرداخته شود.
ماده 243- موعد پرداخت براتي كه يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت وعده دارد به وسيله تاريخ قبولي يا تاريخ اعتراض نامه نكول معين مي‌شود.
ماده 244- اگر موعد پرداخت برات با تعطيل رسمي تصادف كرد بايد روز بعد تعطيل تأديه شود.
تبصره- همين قاعده در مورد ساير اوراق تجارتي نيز رعايت خواهد شد.
 
مبحث پنجم: ظهرنويسي
ماده 245- انتقال برات به وسيله ظهرنويسي به عمل مي‌آيد.
ماده 246- ظهرنويسي بايد به امضاء ظهرنويس برسد. ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم كسي كه برات به او انتقال داده مي‌شود قيد گردد.
ماده 247- ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهرنويس وكالت در وصول را قيد نموده باشد كه در اين صورت انتقال برات واقع نشده ولي دارنده برات حق وصول و لدي الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد  داشت جز در مواردي كه خلاف اين در برات تصريح شده باشد.
ماده 248- هرگاه ظهرنويس در ظهرنويسي تاريخ مقدمي قيد كند، مزور شناخته مي‌شود.
 
مبحث ششم: مسئوليت
ماده 249- برات دهنده، كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويس‌ها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند.
دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي‌تواند به هركدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد.
همين حق را هر يك از ظهرنويسها نسبت به برات دهنده و ظهرنويس‌هاي ما قبل خود دارد.
اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين، موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسئولين برات نيست، اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند. ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.
ماده 250- هر يك از مسئولين تاديه برات مي‌تواند پرداخت را به تسليم برات و اعتراض‌نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانوني كه بايد بپردازد موكول كند.
ماده 251- هرگاه چند نفر از مسئولين برات ورشكست شوند دارنده برات مي‌تواند در هر يك از غرما يا در تمام غرما براي وصول تمام طلب خود (وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني) داخل شود تا اينكه طلب خود را كاملاً وصول نمايد، مدير تصفيه‌ هيچ يك از ورشكستگان نمي‌تواند براي وجهي كه به صاحب چنين طلبي پرداخته مي‌شود به مديرتصفيه ورشكسته ديگر رجوع نمايد مگر درصورتي كه مجموع وجوهي كه از دارايي تمام ورشكستگان به صاحب طلب تخصيص مي‌يابد بيش از ميزان طلب او باشد در اين صورت مازاد بايد به ترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهي كه هركدام پرداخته‌اند، جزء دارايي ورشكستگان محسوب گردد كه به ساير ورشكسته‌ها حق رجوع دارند.
تبصره- مفاد اين ماده در مورد ورشكستگي هر چند نفري نيز كه براي پرداخت يك دين مسئوليت تضامني داشته باشند، مرعي خواهد بود.
 
مبحث هفتم: درپرداخت
ماده 252- پرداخت برات به انواع پولي كه در آن معين شده به عمل مي‌آيد.
ماده 253- اگر دارنده برات به برات دهنده يا كسي كه برات را به او منتقل كرده است، پولي غير از آن نوع كه در برات معين شده است بدهد و آن برات در نتيجه نكول يا امتناع از قبول و يا عدم تاديه اعتراض شود دارنده برات مي‌تواند از دهنده برات يا انتقال دهنده نوع پولي را كه داده يا نوع پولي كه در برات معين شده مطالبه كند ولي از ساير مسئولين وجه برات جز نوع پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه نيست.
ماده 254- برات به وعده بايد روز آخر وعده پرداخته شود.
ماده 255- روز رؤيت در برواتي كه به وعده از رؤيت است و روز صدور برات در برواتي كه به وعده از تاريخ صدور است حساب نخواهد شد.
ماده 256- شخصي كه وجه برات را قبل از موعد تأديه نموده در مقابل اشخاصي كه نسبت به وجه برات حقي دارند مسئول است.
ماده 257- اگر دارنده برات به كسي كه قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد به ظهرنويس‌هاي ما قبل خود و برات دهنده كه به مهلت مزبور رضايت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت.
ماده 258- شخصي كه در سر وعده وجه برات را مي‌پردازد بري الذمه محسوب مي‌شود مگر آنكه وجه برات قانوناً در نزد او توقيف شده باشد.
ماده 259- پرداخت وجه برات ممكن است به موجب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ ، به عمل آيد درصورتي كه در روي آن نسخه قيد شده باشد كه پس از پرداخت وجه به موجب اين نسخه نسخ ديگر از اعتبار ساقط است.
ماده 260- شخصي كه وجه برات را بر حسب نسخه‌اي بپردازد كه در روي آن قبولي نوشته نشده در مقابل شخصي كه نسخه قبولي شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن است.
ماده 261- در صورت گم شدن براتي كه هنوز قبول نشده است صاحب آن مي‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ تقاضاكند.
ماده 262- اگر نسخه مفقود نسخه باشد كه قبولي در روي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت از روي نسخه‌هاي ديگر فقط به موجب امر محكمه پس از دادن ضامن به عمل مي‌آيد.
ماده 263- اگر شخصي كه برات را گم كرده اعم از اين كه قبولي نوشته شده يا نشده باشد مي‌تواند نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ را تحصيل نمايد پس از اثبات اينكه برات متعلق به او است مي‌تواند با دادن ضامن تاديه وجه آن را به موجب امر محكمه مطالبه كند.
ماده 264- اگر با وجود تقاضايي كه در مورد مواد 261- 262 - 263 به عمل آمده است از تاديه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود مي‌تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.
ماده 265- اعتراضنامه مذكور در ماده فوق بايد در ظرف بيست و چهار ساعت از تاريخ وعده برات تنظيم شده و در مواعد و به ترتيبي كه در اين قانون براي ابلاغ اعتراض نامه معين شده است به برات دهنده و ظهرنويس‌ها ابلاغ گردد.
ماده 266- صاحب برات مفقود براي تحصيل نسخه ثاني بايد به ظهرنويسي كه بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نمايد.
ظهرنويس مزبور ملزم است به صاحب برات اختيار مراجعه به ظهرنويس ما قبل خود داده و راهنمايي كند و همچنين هر ظهرنويس بايد اختيار رجوع به ظهرنويس ماقبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد، مخارج اين اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود. ظهر نويس در صورت امتناع از دادن اختيار مسئول تأديه وجه برات و خساراتي است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
ماده 267- در صورتي كه ضامن برات مفقود (رجوع به مواد 262 و 263) مدتي براي ضمانت خود معين نكرده باشد مدت ضمان سه سال است و هرگاه در ظرف اين سه سال رسماً مطالبه يا اقامه دعوي نشده باشد ديگر از اين حيث دعوي بر عليه  او در محكمه مسموع نخواهد بود.
ماده 268- اگر مبلغي از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنويس‌ها بري مي‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي‌تواند اعتراض كند.
ماده 269- محاكم نمي‌توانند بدون رضايت صاحب برات براي تاديه وجه برات مهلتي بدهند.
 
مبحث هشتم: تأديه وجه برات به واسطه شخص ثالث
ماده 270- هر شخص ثالثي مي‌تواند از طرف برات دهنده يا يكي از ظهرنويس‌ها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد، دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بايد در اعتراض نامه يا در ذيل آن قيد شود.
ماده 271- شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته، داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات است.
ماده 272- اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنويس‌ها بري الذمه مي‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف يكي از ظهرنويس‌ها به عمل آيد ظهرنويس‌هاي بعد از او بري الذمه اند.
ماده 273- اگر دو شخص متفقاً هر يك از جانب يكي از مسئولين برات براي پرداخت وجه حاضر شوند پيشنهاد آن كسي پذيرفته است كه تأديه وجه از طرف او عده زيادتري از مسئولين را بري الذمه مي‌كند، اگر خود محال عليه پس از اعتراض براي تأديه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثي ترجيح دارد.
 
مبحث نهم: حقوق و وظايف دارنده برات
ماده 274- نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران به رؤيت يا به وعده از رؤيت تاديه شود اعم از اينكه برات در ايران صادرشده باشد يا در خارجه دارنده برات مكلف است پرداخت يا قبولي آن را در ظرف يك سال از تاريخ برات  مطالبه نمايد والا حق رجوع به ظهرنويس‌ها و همچنين به برات دهنده كه وجه برات را به محال عليه رسانيده است نخواهد داشت.
ماده 275- اگر در برات اعم از اينكه در ايران صادر شده باشد يا در خارجه براي تقاضاي قبولي مدت بيش‌تر يا كمتري مقرر شده باشد دارنده برات بايد در همان مدت قبولي برات را تقاضا نمايد والا حق رجوع به ظهرنويس‌ها و برات دهنده كه وجه برات را به محال عليه رسانيده است نخواهد داشت.
ماده 276- اگر ظهرنويسي براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات بايد در مدت مزبور تقاضاي قبولي نمايد والا در مقابل آن ظهرنويس نمي‌تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده كند.
ماده 277- هرگاه دارنده برات به رؤيت يا به وعده كه در يكي از شهرهاي ايران صادر و بايد در ممالك خارجه تاديه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولي نوشتن يا پرداخت وجه را مطالبه نكرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
ماده 278- مقررات فوق مانع نخواهد بود كه بين دارنده برات و برات دهنده و ظهرنويس‌ها قرارداد ديگري مقرر گردد.
ماده 279- دارنده برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند.
ماده 280- امتناع از تاديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته كه اعتراض عدم تاديه ناميده مي‌شود معلوم گردد.
ماده 281- اگر روز دهم تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
ماده 282- نه فوت محال عليه نه ورشكستگي او نه اعتراض نكولي دارنده برات را از اعتراض عدم تأديه مستغني نخواهد كرد.
ماده 283- در صورتي كه قبول كننده برات قبل از وعده ورشكست شود حق اعتراض براي دارنده برات باقي است.
ماده 284- دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است بايد در ظرف ده روز از تاريخ اعتراض، عدم تأديه را به وسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه به كسي كه برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
ماده 285- هر يك از ظهرنويس‌ها نيز بايد در ظرف ده روز از تاريخ دريافت اطلاع نامه فوق آن را به همان وسيله به ظهرنويس سابق خود اطلاع دهد.
ماده 286- اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تاديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249 براي او مقرر داشته استفاده كند بايد در ظرف يك سال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد. [6]
تبصره- هرگاه محل اقامت مدعي عليه خارج از محلي باشد كه وجه برات بايد در آنجا پرداخت شود براي هر شش فرسخ يك روز اضافه خواهد شد.
ماده 287- در مورد برواتي كه بايد در خارجه تأديه شود اقامه دعوي بر عليه برات دهنده و يا ظهرنويس‌هاي مقيم ايران در ظرف دو سال از تاريخ اعتراض بايد به عمل آيد. [7]
ماده 288- هر يك از ظهرنويسها بخواهد از حقي كه در ماده 249 به او داده شده استفاده نمايد بايد در مواعدي كه به موجب مواد 286 و 287 مقرر است اقامه دعوي كند و نسبت به او موعد از فرداي ابلاغ احضاريه محكمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اينكه بر عليه او اقامه دعوي شده باشد تأديه نمايد از فرداي روز تاديه محسوب خواهد شد.
ماده 289- پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويس‌ها و همچنين دعوي هر يك از ظهرنويسها بر يد سابق خود در محكمه پذيرفته نخواهد شد.
 
ماده 290- پس از انقضاء مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويسهاي برات بر عليه برات دهنده نيز پذيرفته نمي‌شود مشروط بر اينكه برات دهنده ثابت نمايد در سر وعده وجه برات را به محال عليه رسانيده و در اين صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال عليه خواهد داشت.
ماده 291- اگر پس از انقضاي موعدي كه براي اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه يا براي اقامه دعوي مقرر است برات دهنده يا هر يك از ظهرنويس‌ها به طريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهي را كه براي تأديه برات به محال عليه رسانيده بود مسترد دارد دارنده برات بر خلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت كه بر عليه دريافت كننده وجه اقامه دعوي نمايد.
ماده 292- پس از اقامه دعوا، محکمه مکلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي که به علت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي‏عليه به عنوان تأمين توقيف نمايد.
 
مبحث دهم: در اعتراض (پروتست)
ماده 293- اعتراض در موارد ذيل به عمل مي‌آيد:
1- در مورد نكول.
2- در مورد امتناع از قبول يا نكول.
3- در مورد عدم تأديه.
اعتراض نامه بايد در يك نسخه تنظيم و به موجب امر محكمه بدايت به توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود:
1- محال عليه.
2- اشخاصي كه در برات براي تأديه وجه عند الاقتضاء معين شده اند.
3- شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است.
اگر در محلي كه اعتراض به عمل مي‌آيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب به عهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد يا حاكم محل خواهد بود.
ماده 294- اعتراض نامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد:
1- سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره.
2- امر به تاديه وجه برات.
مامور اجراء بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تاديه يا از قبول و همچنين علل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاء را در ذيل اعتراض نامه قيد و امضاء كند.
ماده 294- اعتراض نامه بايد مراتب ذيل رادارا باشد:
1- سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره.
2- امر به تاديه وجه برات.
مامور اجراء بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تاديه يا از قبول و همچنين علل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاء را در ذيل اعتراض نامه قيد و امضاء كند.
ماده 295- هيچ نوشته‌ نمي‌تواند از طرف دارنده برات جايگير اعتراضنامه شود مگر در مواد مندرجه در مواد 261- 262 - 263 راجع به مفقود شدن برات.
ماده 296- مامور اجراء بايد سواد صحيح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذكور در ماده 293 بدهد.
ماده 297- دفتر محكمه يا دفتر مقاماتي كه وظيفه محكمه را انجام مي‌دهند بايد مفاد اعتراض نامه را روز به روز به ترتيب تاريخ و نمره در دفتر مخصوصي كه صفحات آن به توسط رئيس محكمه يا قائم مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمايند، در صورتي كه محل اقامت برات دهنده يا ظهرنويس اولي در روي برات قيد شده باشد دفتر محكمه بايد آنها را توسط كاغذ سفارشي از علل امتناع از تأديه مستحضر سازد.
 
مبحث يازدهم: برات رجوعي
ماده 298- برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده يا يكي از ظهرنويس‌ها صادر مي‌كند.
ماده 299- اگر برات رجوعي به عهده برات دهنده اصلي صادر شود تفاوت بين نرخ مكان تأديه برات اصلي و نرخ مكان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويس‌ها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاوت نرخ مكاني كه برات اصلي را در آن جا معامله يا تسليم كرده است و نرخ مكاني كه برات رجوعي در آنجا صادر شده است برآيد.
ماده 300- به برات رجوعي بايد صورت حسابي (حساب بازگشت) ضميمه شود. درصورتحساب مزبور مراتب ذيل قيد مي‌گردد:
1- اسم شخصي كه برات رجوعي به عهده او صادر شده است.
2- مبلغ اصلي برات اعتراض شده.
3- مخارج اعتراض‌نامه و ساير مخارج معموله از قبيل حق العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غيره.
4- مبلغ تفاوت نرخ‌هاي مذكور در ماده (299).
ماده 301- صورت حساب مذكور در ماده قبل بايد توسط دو نفر تاجر تصديق شود به علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقي از اعتراض نامه به صورت حساب مزبورضميمه گردد.
ماده 302- هرگاه برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويس‌ها صادر شود علاوه بر مراتب مذكور در مواد 300 و 301 بايد تصديق نامه‌اي كه تفاوت بين نرخ مكان تاديه برات اصلي و مكان صدور آن را معين نمايد ضميمه شود.
ماده 303- نسبت به يك برات صورتحساب بازگشت متعدد نمي‌توان ترتيب داد و اگر برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويس‌ها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالياً به توسط ظهرنويس‌ها پرداخته مي‌شود تا به برات دهنده اولي برسد.
تحميلات برات‌هاي رجوعي را نمي‌توان تماماً بر يك نفر وارد ساخت. هر يك از ظهرنويس‌ها و برات دهنده اولي فقط عهده دار يك خرج است.
ماده 304- خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي برات كه به واسطه عدم تاديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير تأديه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب مي‌شود.
 
 
 
مبحث دوازدهم: قوانين خارجي
ماده 305- در مورد برواتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است. هر قسمت از ساير تعهدات براتي (تعهدات ناشي از ظهرنويسي، ضمانت، قبولي وغيره) نيز كه در خارجه به وجودآمده تابع قوانين  مملكتي است كه تعهد درآن جا وجود پيدا كرده است. مع‌ذالك اگر شرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد كساني كه در ايران تعهداتي كرده اند حق استناد به اين ندارند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهدات آنها مطابق با قوانين خارجي نيست.
ماده 306- اعتراض و به طوركلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد به عمل آيد تابع قوانين مملكتي خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشود.
 
فصل دوم: درفته طلب (سفته)
ماده 307- فته طلب سندي است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد.
ماده 308- فته طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد:
1- مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف.
2- گيرنده وجه.
3- تاريخ پرداخت.
ماده 308- فته طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد:
1- مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف.
2- گيرنده وجه.
3- تاريخ پرداخت.
ماده 309- تمام مقررات راجع به بروات تجارتي (ازمبحث چهارم الي آخرفصل اول اين باب) در مورد فته طلب نيز لازم الرعايه است.
 
فصل سوم: چك
ماده 310- چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد.
ماده 311- در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاي صادر كننده برسد. پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.
ماده 312- چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باشد، ممكن است به صرف امضاء در ظهر به ديگري منتقل شود.
ماده 313- وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود.
ماده 314- صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنويس‌ها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود.
ماده 315- اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز  از تاريخ صدور چك مطالبه شود.
اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادر كننده نيز در محكمه مسموع نيست.
ماده 316- كسي كه وجه چك را دريافت مي‌كند بايد ظهر آن را امضاء يا مهر نمايد اگر چه چك در وجه حامل باشد.
ماده 317- مقررات راجعه به چك‌هايي كه در ايران صادر شده است در مورد چك‌هايي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد، ليكن مهلتي كه در ظرف آن دارنده چك مي‌تواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه از تاريخ صدور است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماده 1 (الحاقی 11/8/1372)- انواع چک عبارت است از:
1- چک عادي، چکي است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2- چک تأييد شده، چکي است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانک محال‏عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‏شود.
3- چک تضمين شده، چکي است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين مي‏شود.
4- چک مسافرتي، چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب آن بانک يا توسط نمايندگان و کارگزاران آن پرداخت مي‏گردد.
ماده 2- چک‏هاي صادره عهده بانک‏هايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي‏شوند همچنين شعب آن‏ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‏الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري که منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مي‏تواند طبق قوانين و آيين‏نامه‏هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي‏ وجه چک يا باقيمانده آن را از صادرکننده وصول نمايد. براي صدور اجراييه دارنده چک بايد عين چک و گواهينامه مذکور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.
اجراي ثبت در صورتي اجراييه صادر مي‏کند که مطابقت امضاي چک با نمونه امضاي صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهي شده باشد.
دارنده چک اعم است از کسي که چک در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‏نويسي شده يا حامل چک (در مورد چک‏هاي در وجه حامل) يا قائم‏مقام قانوني آنان.
تبصره (الحاقی10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- دارنده چک مي‏تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه‏هاي وارد شده که مستقيماً و به طور  متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتي که دارنده چک جبران خسارت و هزينه‏هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقديم نمايد.
ماده 3 (اصلاحی 2/6/1382)- صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‏عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار  آن چک صادر کرده به صورتي از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم‏خوردگي در متن چک يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نمايد. هرگاه در متن چک شرطي براي پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مکرر (الحاقی 2/6/1382)- چک فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده 4- هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت يا  علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مُهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد.
در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصديق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور بايد نام و نام‏خانوادگي و نشاني کامل دارنده چک نيز قيد گردد.
ماده 5- در صورتي که موجودي حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضاي دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک، گواهي نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغي که پرداخت شده از بانک دريافت مي‌نمايد. چک مزبور نسبت به مبلغي که پرداخت نگرديده بي‌محل محسوب و گواهي نامه بانک در اين مورد براي دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود.
ماده 6- بانک‏ها مکلفند در روي هر برگ چک نام و نام‏خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده 7 (اصلاحی 2/6/1382)- هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون (000/000/10) ريال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون (000/000/10) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال باشد از شش ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون (000/000/50) ريال بيشتر باشد به حبس از يک‏سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتي که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‏هاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‏ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی 2/6/1382)- اين مجازات‏ها شامل مواردي که ثابت شود چک‏هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره‏ ربوي صادر شده، نمي‏باشد.
ماده 8 (اصلاحی 11/8/1372)- چک‏هايي که در ايران عهده بانک‏هاي واقع در خارج کشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کيفري مشمول مقرّرات اين قانون خواهد بود.
ماده 9- در صورتي که صادرکننده چک قبل از تاريخ شکايت کيفري وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاکي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانک محال‏عليه فراهم نمايد قابل تعقيب کيفري نيست.
در مورد اخير بانک مکلف است تا ميزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چک وجه آن را بپردازد.
ماده 10 (اصلاحی 11/8/1372)- هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل وي در حکم صدور چک بي‏محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق است.
ماده 11- جرايم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست و در صورتي که دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه نکند يا ظرف شش  ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شکايت ننمايد ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در اين ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارايه داده است براي تشخيص اين که چه کسي اولين بار براي وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‏ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هويت کامل و دقيق او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد نمايند.
کسي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده حق شکايت کيفري نخواهد داشت مگر آن‏که انتقال قهري باشد. در صورتي که دارنده چک بخواهد چک را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول کند و حق شکايت کيفري او در صورت بي‏محل بودن چک محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذکور در ظهر چک قيد نمايد و در اين‏صورت بانک اعلاميه مذکور در ماده (4و 5) را به نام صاحب چک صادر مي‏کند و حق شکايت کيفري او محفوظ خواهد بود.
تبصره- هرگاه بعد از شکايت کيفري شاکي چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب کيفري موقوف خواهد شد.
ماده 12 (اصلاحی 2/6/1382)- هرگاه قبل از صدور حکم قطعي شاکي گذشت نمايد و يا اين که متهم وجه چک و خسارات تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاريخ ارايه چک به بانک) را فراهم کند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه کيفري مانع از آن نيست که آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعي شاکي گذشت کند و يا اين که محکومٌ‏عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج درحکم را فراهم نمايد اجراي حکم موقوف مي‏شود و محکومٌ‏عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی 2/6/1382)- ميزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک- مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام- خواهد بود.
ماده 13 (اصلاحی 2/6/1382)- در موارد زير صادرکننده چک قابل تعقيب کيفري نيست:
الف- در صورتي که ثابت شود چک سفيد امضاء داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د- هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ﻫ- در صورتي که ثابت گردد چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.
ماده 14 (اصلاحی 11/8/1372)- صادرکننده چک يا ذينفع يا قائم‏مقام قانوني آنها با تصريح به اين‏که چک مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده مي‏تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد کرد و در صورت ارايه چک بانک گواهي عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‏نمايد. دارنده چک مي‏تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرّر در ماده 7 اين قانون به پرداخت خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره 1 (اصلاحی14/10/1376)- ذينفع در مورد اين ماده کسي است که چک به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چک به او واگذار گرديده باشد (يا چک در وجه حامل به او واگذار گرديده).
در موردي که دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي‏شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعيين تکليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره 2 (الحاقی 11/8/1372)- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود  را به بانک تسليم نمايد در غير اين‏صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.
تبصره 3 (الحاقی 14/10/1376)- پرداخت چک‏هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي‏توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چک راجع به شکايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود.
ماده 15- دارنده چک مي‏تواند وجه چک و ضرر و زيان خود را در دادگاه کيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.
ماده 16- رسيدگي به کليه شکايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 17- وجود چک در دست صادرکننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاکي از شکايات است مگر اين که خلاف اين امر ثابت گردد.
ماده 18 (اصلاحی 2/6/1382)- مرجع رسيدگي کننده جرايم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب 28/6/13788 کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي- حسب مورد يکي از قرارهاي تأمين کفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت‏نامه بانکي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي‏نمايد.
ماده 19- در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه  و حکم ضرر و زيان براساس تضامن عليه هر دو صادر مي‏شود به علاوه امضاءکننده چک طبق مقرّرات اين قانون مسئوليّت کيفري خواهد داشت مگر اين‏که ثابت نمايد که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي او است که در اين‏صورت کسي که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفري مسئول خواهد بود.
ماده 20- مسئوليت مدني پشت ‏نويسان چک طبق قوانين و مقررّات مربوط کماکان به قوت خود باقي است.
ماده 21 (اصلاحی 11/8/1372)- بانک‏ها مکلفند کليه حساب‏هاي جاري اشخاصي را که بيش از يک‏بار چک بي‏محل صادر کرده و تعقيب آن‏ها منتهي به صدور کيفر خواست شده  باشد بسته و تا سه سال به نام آن‏ها حساب جاري ديگري باز ننمايند. مسئولين شعب هر بانکي که به تکليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکي از مجازات‏هاي مقرّر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهند شد.
تبصره 1 (الحاقی 11/8/1372)- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ‏ايران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصي را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‏اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي ‏اين اشخاص را در اجراي مقرّرات اين قانون در اختيار کليه بانک‏هاي کشور قرار دهد.
تبصره 2 (الحاقی 11/2/1372)- ضوابط و مقرّرات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‏ها به موجب آيين‏نامه‏اي خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ‏ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت مي‏رسد.
ماده 22 (اصلاحی 2/6/1382)- در صورتي که به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانک محال‏عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‏آيد.
هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانکي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي‏شود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم به وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.
ماده 23- قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 نسخ مي‏شود. [8]
 
 
فصل چهارم: در مرور زمان
ماده 318- دعاوي راجعه به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور اعتراض نامه و يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين  مدت رسماً اقرار به دين واقع شده باشدكه در اين صورت مبداً مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاء مهلت اعتراض شروع مي‌شود.
تبصره- مفاد اين ماده در مورد بروات و چك و فته طلب‌هايي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303و 12 فروردين و12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.
ماده 319- اگر وجه برات يا فته طلب يا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه كرد دارنده برات يا فته طلب يا چك مي‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد.
تبصره- حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد.
 
 
باب پنجم: اسناد در وجه حامل
ماده 320- دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب مي‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلك اگر مقامات صلاحيتدار قضايي يا پليس تاديه وجه آن سند را منع كند تاديه وجه به حامل، مديون را نسبت به شخص ثالثي كه ممكن است سند متعلق به او باشد بري نخواهد كرد.
ماده 321- جز در موردي كه حكم بطلان سند صادر شده مديون سند در وجه حامل مكلف به تأديه نيست مگر در مقابل اخذ سند.
ماده 322- در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقه‌هاي كوپن يا داراي ضميمه براي تجديد اوراق كوپن باشد و همچنين در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند به دارنده آن حق مي‌دهد ربح يا منفعتي را مرتباً دريافت كند براي اصدار حكم بطلان مطابق مقررات ذيل عمل خواهد شد.
ماده 323- مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است. اگر مدعي فقط اوراق كوپن يا ضميمه مربوط به سند خود را گم كرده باشد ابراز خود سند كافي است.
ماده 324- اگر محكمه ادعاي مدعي را بنابر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد به وسيله اعلان در جرايد به دارنده مجهول سند اخطار كند. هرگاه از تاريخ انتشار اولين اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطلان آن صادر خواهد شد محكمه مي‌تواند لدي الاقتضاء مدتي بيش از سه سال تعيين كند.
ماده 325- به تقاضاي مدعي، محكمه مي‌تواند به مديون قدغن كند كه وجه سند را به كسي نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن يا تأميني كه محكمه تصويب نمايد.
ماده326- در مورد گم شدن اوراق كوپن نسبت به کوپن‌هايي كه در ضمن جريان دعوي لازم التاديه مي‌شود به ترتيب مقرر در مواد 332و333 عمل خواهد شد.
ماده 327- اخطار مذكور در ماده 324 بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود. محكمه مي‌تواند به علاوه اعلان در جرايد ديگر را نيز مقرر دارد.
ماده 328- اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه به مدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هرگاه تا انقضاي مهلت دعوي خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابراز كننده آن مسترد خواهد گرديد.
ماده 329- اگر در ظرف مدتي كه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محكمه حكم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
ماده 330- ابطال سند فوراً به وسيله درج در مجله رسمي و هر وسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد.
ماده 331- پس از صدور حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند به خرج او سند جديد يا لدي الاقتضاء اوراق كوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال شده باشد مدعي حق تقاضاي تأديه خواهد داشت.
ماده 332- هرگاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده 322 نباشد به ترتيب ذيل رفتار خواهد شد
محكمه در صورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف وگم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم مي‌دهد مديون وجه سند را فوراً در صورتي كه حال باشد و پس از انقضاء اجل (در صورت مؤجل بودن)، به صندوق عدليه بسپارد.
ماده 333- اگر قبل از انقضاي مدت مرور زماني كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شد مطابق ماده 328 رفتار و الا وجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده به مدعي داده مي‌شود.
ماده 334- مقررات اين باب شامل اسكناس نيست.
 
 
 
 
 
باب ششم: دلالي
فصل اول: كليات
ماده 335- دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي‌خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي‌كند. اصولاً قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است.
ماده 336- دلال مي‌تواند در رشته‌هاي مختلف دلالي نموده و شخصاً نيز تجارت كند.
ماده 337- دلال بايد در نهايت صحت و از روي صداقت، طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اينكه دلالي را فقط براي يكي از طرفين بكند. دلال در مقابل هر يك از طرفين مسئول تقلب و تقصيرات خود مي‌باشد.
ماده 338- دلال نمي‌تواند عوض يكي از طرفين معامله، قبض وجه يا تاديه دين نمايد و يا آنكه تعهدات آنها را به موقع اجراء گذارد مگر اينكه اجازه نامه مخصوصي داشته باشد.
ماده 339- دلال مسئول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معاملات به او داده شده مگر اينكه ثابت نمايد كه ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.
ماده 340- در موردي كه فروش از روي نمونه باشد دلال بايد نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينكه طرفين معامله او را از اين قيد معاف دارند.
ماده 341- دلال مي‌تواند در زمان واحد براي چند آمر در يك رشته يا رشته‌هاي مختلف دلالي كند ولي در اين صورت بايد آمرين را از اين ترتيب و امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير راي آنها شود مطلع نمايد.
ماده 342- هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط او رد و بدل شود در صورتي كه امضاها راجع به اشخاصي باشد كه به توسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهاي نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده 343- دلال ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي مي‌كند و ضامن اجراي معاملاتي كه به توسط او مي‌شود نيست.
ماده 344- دلال درخصوص ارزش يا جنس مال‌التجاره كه مورد معامله بوده مسئول نيست مگر اينكه ثابت شود تقصير از جانب او بوده.
ماده 345- هرگاه طرفين معامله يا يكي از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
ماده 346- درصورتي كه دلال در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد به طرفي كه اين نكته را نمي‌داند اطلاع دهد والّا مسئول خسارات وارده بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 347- در صورتي كه دلال در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.
 
فصل دوم: اجرت دلال و مخارج
ماده 348- دلال نمي‌تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتي كه معامله به راهنمايي يا وساطت او تمام شده باشد.
ماده 349- اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به كسي كه به او مأموريت داده به نفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتي محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده  نخواهد بود. به علاوه محكوم به مجازات مقرر براي خيانت در امانت خواهد شد.
ماده 350- هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
ماده 351- اگر شرط شده باشد مخارجي كه دلال مي‌كند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگيرد. همين ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.
ماده 352- در صورتي كه معامله به رضايت طرفين يا به واسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي‌شود مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
ماده 353- دلالي معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده 354- حق الزحمه دلال به عهده طرفي است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اينکه قرارداد خصوصي غير اين ترتيب را مقرر بدارد.
ماده 355- حق الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعايت مقتضيات زماني و مکاني و نوع معامله حق الزحمه را معين خواهد کرد. [9]
 
فصل سوم: دفتر
ماده 356- هر دلال بايد دفتري داشته وكليه معاملاتي را كه به دلالي او انجام گرفته به ترتيب ذيل در آن ثبت نمايد:
1- اسم متعاملين
2- مالي كه موضوع معامله است.
3- نوع معامله.
4- شرايط معامله با تشخيص به اينكه تسليم موضوع معامله فوري است يا به وعده است.
5- عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اينكه فوري است يا به وعده است وجه نقد است يا مال التجاره يا برات در صورتي كه برات باشد به رويت است يا به وعده.
6- امضاء طرفين معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدليه.
دفتر دلالي تابع كليه مقررات راجع به دفاتر تجارتي است. [10]
 
 
باب هفتم: حق العمل كاري (كميسيون)
ماده 357- حق العمل كار كسي است كه به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق العملي دريافت مي‌دارد.
ماده 358- جز در مواردي كه به موجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه به وكالت در حق العمل كاري نيز رعايت خواهد شد.
ماده 359- حق العمل كار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام ماموريت اين نكته را به فوريت به او اطلاع دهد.
ماده 360- حق‌العمل كار مكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگر اينكه آمر دستور داده باشد.
ماده 361- اگر مال‌التجاره كه براي فروش نزد حق‌العمل كار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد حق‌العمل كار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع بر عليه متصدي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارات بحري (آواري) به وسايل مقتضيه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده وآمر را از اقدامات خود مستحضر كند و الا مسئول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود.
ماده 362- اگر بيم فساد سريع مال التجاره رود که نزد حق‏العمل کار براي فروش ارسال شده حق‏العمل کار مي‏تواند و حتي در صورتي که منافع آمر ايجاب کند مکلف است مال‏التجاره را با اطلاع مدعي‏العمومي محلي که مال‏التجاره  در آن‏جا است يا نماينده او به فروش برساند.
ماده 363- اگر حق‌العمل كار مال‌التجاره رابه كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معين كرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود، مگر اينكه ثابت نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364- اگر حق العمل كار تقصير كرده باشد بايد از عهده كليه خساراتي نيز كه از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده برآيد.
ماده 365- اگر حق العمل كار مال التجاره را به كمتر از قيمتي كه آمر معين کرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين نموده به فروش برساند حق استفاده از تفاوت نداشته و بايد آن را در حساب آمر محسوب دارد.
ماده 366- اگر حق العمل كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود معذلك اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حق‌العمل كار مأذون به آن محسوب مي‌شود مگر درصورت دستور مخالف آمر.
ماده 367- حق العمل كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه مجاز در معامله به اعتبار نبوده و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده 368- مخارجي كه حق‌العمل كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنين هر مساعده كه به نفع آمر داده باشد بايد اصلاً و منفعتاً به حق‌العمل كار مسترد شود.
حق‌العمل كار مي‌تواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نيز به حساب آمر گذارد.
ماده 369- وقتي حق العمل كار مستحق حق العمل مي‌شود كه معامله اجراء شده و يا عدم اجراي آن مستند به فعل آمر باشد نسبت به اموري كه در نتيجه علل ديگري انجام پذير نشده حق العمل كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود كه عرف و عادت محل معين مي‌نمايد.
ماده 370- اگر حق‌العمل كار نادرستي كرده و مخصوصاً در موردي كه به حساب آمر قيمتي علاوه بر قيمت خريد و يا كمتر از قيمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود. به علاوه در دو صورت اخير آمر مي‌تواند حق العمل كار را خريدار يا فروشنده محسوب كند.
تبصره- دستور فوق مانع از اجراي مجازاتي كه براي خيانت در امانت مقرر است نيست.
ماده 371- حق العمل كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت به قيمتي كه اخذ كرده، حق حبس خواهد داشت.
ماده 372- اگر فروش مال ممكن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال التجاره را بيش از حد متعارف نزد حق العمل كار بگذارد حق العمل كار مي‌تواند آن را با نظارت مدعي العموم بدايت محل يا نماينده او به طريق مزايده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او به عمل خواهد آمد ولي در هر حال قبلاً بايد به او اخطاريه رسمي ارسال گردد مگر اينكه اموال از جمله اموال سريع الفساد باشد.
ماده 373- اگر حق العمل كار مأمور به خريد يا فروش مال التجاره يا اسناد تجارتي و يا ساير اوراق بهاداري باشدكه مظنه بورسي يا بازاري دارد مي‌تواند چيزي را كه مأمور به خريد آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسليم بكند و يا چيزي را كه مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان خريدار نگاه دارد مگر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشد.
ماده 374- در مورد ماده فوق حق العمل كار بايد قيمت را بر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام مي‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت كه هم حق العمل و هم مخارج عاديه حق العمل كار را برداشت كند.
ماده 375- در هر موردي كه حق العمل كار شخصاً مي‌تواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعيين طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده 376- اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق العمل كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر نمي‌تواند شخصاً خريدار يا فروشنده واقع شود.
 
باب هشتم: قرارداد حمل و نقل
ماده 377- متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشياء را به عهده مي‌گيرد.
ماده 378- قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در مواردي كه ذيلاً استثناء شده باشد.
ماده 379- ارسال كننده بايد نكات ذيل را به اطلاع متصدي حمل و نقل برساند: آدرس صحيح مرسل اليه، محل تسليم مال، عده عدل يا بسته و طرز عدل بندي، وزن و محتوي عدل‌ها، مدتي كه مال بايد در آن مدت تسليم شود راهي را كه حمل بايد از آن راه به عمل آيد، قيمت اشيائي كه گرانبها است. خسارات ناشيه از عدم تعيين نكات فوق و يا از تعيين آنها به غلط متوجه ارسال كننده خواهد بود.
ماده 380- ارسال كننده بايد مواظبت نمايدكه مال التجاره به طرز مناسبي عدل بندي شود. خسارات بحري (آواري) ناشي ازعيوب عدل بندي به عهده ارسال كننده است.
ماده 381- اگر عدل بندي عيب ظاهر داشته و متصدي حمل و نقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهد بود.
ماده 382- ارسال كننده مي‌تواند مادام كه مال التجاره در يد متصدي حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجي كه متصدي حمل و نقل كرده و خسارات او پس بگيرد.
ماده 383- در موارد ذيل ارسال كننده نمي‌تواند از حق استرداد مذكور در ماده 382 استفاده كند:
1- درصورتي كه بارنامه توسط ارسال كننده تهيه و به وسيله متصدي حمل و نقل به مرسل اليه تسليم شده باشد.
2- در صورتي كه متصدي حمل و نقل رسيدي به ارسال كننده داده و ارسال كننده نتواند آن را پس دهد.
3- در صورتي كه متصدي حمل و نقل به مرسل اليه اعلام كرده باشد كه مال التجاره به مقصد رسيده و بايد آن را تحويل گيرد.
4- در صورتي كه پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل اليه تسليم آن را تقاضا كرده باشد.
در اين موارد متصدي حمل و نقل بايد مطابق دستور مرسل اليه عمل كند. معذالك اگر متصدي حمل و نقل رسيدي به ارسال كننده داده مادام كه مال التجاره به مقصد نرسيده مكلف به رعايت دستورمرسل اليه نخواهد بود مگر اينكه رسيد به مرسل اليه تسليم شده باشد.
ماده 384- اگر مرسل اليه مال‌التجاره را قبول نكند و يا مخارج و ساير مطالبات متصدي حمل و نقل بابت مال التجاره تأديه نشود و يا به مرسل‌اليه دسترسي نباشد متصدي حمل و نقل بايد مراتب را به اطلاع ارسال كننده رسانيده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته يا نزد ثالثي امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عين به عهده ارسال كننده خواهد بود. اگر ارسال كننده و يا مرسل اليه در مدت مناسبي تكليف مال التجاره را معين نكند متصدي حمل و نقل مي‌تواند مطابق ماده 362 آن را به فروش رساند.
ماده 385- اگر مال‏التجاره در معرض تضييع سريع باشد و يا قيمتي که مي‏توان براي آن فرض کرد با مخارجي که براي آن شده تکافو ننمايد متصدي حمل‏ و‏ نقل بايد فوراً مراتب را به اطلاع مدعي‏العموم بدايت محل يا نماينده  او رسانيده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
حتي‏المقدور ارسال‏کننده و مرسل‏اليه را بايد از اين که مال‏التجاره به فروش خواهد رسيد مسبوق نمود.
ماده 386- اگر مال التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يا مستند به تقصير ارسال كننده و يا مرسل اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده‌اند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نمي‌توانست از آن جلوگيري نمايد. قرارداد طرفين مي‌تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال التجاره معين نمايد.
ماده 387- در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري (آواري) مال التجاره نيز متصدي حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمي‌تواند از خساراتي كه ممكن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حكم به آن شود تجاوز نمايد مگر اينكه قرارداد طرفين خلاف اين ترتيب را مقرر داشته باشد.
ماده 388- متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اينكه خود مباشرت به حمل و نقل كرده و يا حمل و نقل كننده ديگري را مأمور كرده باشد.
بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و نقلي كه از جانب او مأمور شده محفوظ است.
ماده 389- متصدي حمل و نقل بايد به محض وصول مال‌التجاره مرسل اليه را مستحضر نمايد.
ماده 390- اگر مرسل اليه ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه مي‌نمايد قبول نكند حق تقاضاي تسليم مال التجاره را نخواهد داشت، مگر اينكه مبلغ متنازع فيه را تا ختم اختلاف در صندوق عدليه امانت گذارد.
ماده 391- اگر مال التجاره بدون هيچ قيدي قبول و کرايه آن تأديه شود ديگر بر عليه متصدي حمل و نقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد تدليس يا تقصيرعمده. به علاوه متصدي حمل ونقل مسئول آواري غير ظاهر نيز خواهد  بود در صورتي كه مرسل اليه آن آواري را در مدتي كه مطابق اوضاع و احوال رسيدگي به مال التجاره ممكن بود به عمل آيد و يا بايستي بعمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس از مشاهده به متصدي حمل و نقل اطلاع دهد. در هر حال اين اطلاع بايد منتها تا هشت روز بعد از تحويل گرفتن مال التجاره داده شود.
ماده 392- در هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و مرسل‌اليه اختلاف باشد محكمه صلاحيتدار محل مي‌تواند به تقاضاي يكي از طرفين امر دهد مال‌التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لدي الاقتضاء فروخته شود. در صورت اخير فروش بايد پس از تنظيم صورت مجلسي حاكي از آنكه مال التجاره در چه حال بوده به عمل آيد.
به وسيله پرداخت تمام مخارج و وجوهي که بابت مال التجاره ادعا مي شود و يا سپردن آن به صندوق عدليه از فروش مال التجاره مي‌توان جلوگيري کرد.
ماده 393- نسبت به دعوي خسارت برعليه متصدي حمل و نقل مدت مرور زمان يك سال است. مبداء اين مدت در صورت تلف يا گم شدن مال‌التجاره و يا تاخير در تسليم روزي است كه تسليم بايستي در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحري (آواري) روزي كه مال به مرسل اليه تسليم شده.
ماده 394- حمل و نقل به وسيله پست تابع مقررات اين باب نيست.
 
باب نهم: قائم مقام تجارتي و سايرنمايندگان تجارتي
ماده 395- قائم مقام تجارتي كسي است كه رييس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارت خانه يا يكي از شعب آن نايب خود قرار داده و امضاي او براي تجارتخانه الزام آور است. سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً.
ماده 396- تحديد اختيارات قائم مقام تجارتي در مقابل اشخاصي كه از آن اطلاع نداشته اند معتبر نيست.
ماده 397- قائم مقامي تجارتي ممكن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قيد اينكه تا تمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولي در مقابل اشخاص ثالثي كه از اين قيد اطلاع نداشته اند فقط در صورتي مي‌توان از آن استفاده كردكه اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان شده باشد.
ماده 398- قائم مقام تجارتي بدون اذن رييس تجارتخانه نمي‌تواند كسي را در كليه كارهاي تجارت خانه نايب خود قرار دهد.
ماده 399- عزل قائم مقام تجارتي كه وكالت او به ثبت رسيده و اعلان شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثي كه از عزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب مي‌شود.
ماده 400- با فوت يا حجر رييس تجارتخانه قائم مقام تجارتي منعزل نيست با انحلال شركت قائم مقام تجارتي منعزل است.
ماده 401- وکالت ساير کساني که در قسمتي از امور تجارتخانه يا شعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارند تابع مقررات عمومي راجع به وکالت است.
باب دهم: ضمانت
ماده 402- ضامن وقتي حق دارد از مضمون له تقاضا نمايد كه بدواً به مديون اصلي رجوع كرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نمايد كه بين طرفين (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه) اين ترتيب مقرر شده باشد.
ماده 403- در كليه مواردي كه به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكار مي‌تواند به ضامن و مديون اصلي مجتماً رجوع كرده يا پس از رجوع به يكي از آنها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد.
ماده 404- حكم فوق در موردي نيز جاري است كه چند نفر به موجب قرارداد يا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدي باشند.
ماده 405- قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تأديه نيست ولو اين كه به واسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي دين موجل او حال شده باشد.
ماده 406- ضمان حال از قاعده فوق مستثني است.
ماده 407- اگر حق مطالبه دين اصلي مشروط به اخطار قبلي است اين اخطار نسبت به ضامن نيز بايد به عمل آيد.
ماده 408- همين كه دين اصلي به نحوي از انحاء ساقط شده ضامن نيز بري مي‌شود.
ماده 409- همين كه دين حال شد ضامن مي‌تواند مضمون له را به دريافت طلب يا انصراف از ضمان ملزم كند ولو ضمان موجل باشد.
ماده 410- استنكاف مضمون له از دريافت طلب يا امتناع از تسليم وثيقه اگر دين با وثيقه بوده ضامن را فوراً و به خودي خود بري خواهد ساخت.
ماده 411- پس از آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت مضمون له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفيد است به او داده و اگر دين اصلي با وثيقه باشد آن را به ضامن تسليم نمايد. اگر دين اصلي  وثيقه غيرمنقول داشته مضمون عنه مكلف به انجام تشريفاتي است كه براي انتقال وثيقه به ضامن لازم است.
 
باب يازدهم: در ورشكستگي
فصل اول: دركليات
ماده 412- ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي‌شود. حكم ورشكستگي تاجري راكه حين الفوت در حال توقف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي‌توان صادر نمود.
 
فصل دوم: دراعلان ورشكستگي و اثرات آن
ماده 413- تاجر بايد در ظرف 3 روز از تاريخ وقفه كه در تاديه قروض يا سايرتعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارايي وكليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر  محكمه مزبور تسليم نمايد.
ماده 414- صورت حساب مذكور در ماده فوق بايد مورخ بوده و به امضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد
1- تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.
2- صورت كليه قروض و مطالبات.
3- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي.
در صورت توقف شركتهاي تضامني، مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه شركاء ضامن نيز بايد ضميمه شود.
ماده 415- ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلام مي‌شود:
الف- بر حسب اظهار خود تاجر.
ب- به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها.
ج- بر حسب تقاضاي مدعي العموم بدايت.
ماده 416- محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاريخ حکم، تاريخ توقف محسوب است.
ماده 417- حكم ورشكستگي به طور موقت اجرا مي‌شود.
ماده 418- تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او  باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.
ماده 419- از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا به طرفيت او تعقيب كند. كليه اقدامات اجرايي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.
ماده 420- محكمه هر وقت صلاح بداند مي‌تواند ورود تاجر ورشكسته را به عنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد.
ماده 421- همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي‌شود.
ماده 422- هرگاه تاجر ورشكسته فته طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصي كه مسئول تأديه وجه فته طلب يا برات مي‌باشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند يا تأديه آن را در سر وعده تأمين نمايند.
ماده 423- هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود.
1- هر صلح محاباتي يا هبه و به طوركلي هر نقل و انتقال بلا عوض اعم از اين كه راجع به منقول يا غيرمنقول باشد.
2- تأديه هر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد.
3- هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود.
ماده 424- هرگاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مديرتصفيه يا طلبكاري بر اشخاصي كه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم مقام قانوني آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله‌اي نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دو سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي‌شود.
ماده 425- هرگاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نمايد محكوم عليه بايد پس از قطعي شدن حكم مالي را كه موضوع معامله بوده است عيناً به مديرتصفيه تسليم و قيمت حين المعامله آن را قبل از آنكه دارايي تاجر به غرما تقسيم شود دريافت دارد و اگر عين مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد داد.
ماده 426- اگر در محكمه ثابت شود كه معامله بطور صوري يا مسبوق به تباني بوده است آن معامله خود به خود باطل، عين و منافع مالي كه موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبكار شود جزو غرما حصه‌ خواهد برد.
 
فصل سوم: درتعيين عضو ناظر
ماده 427- در حكمي كه به موجب آن ورشكستگي تاجر اعلان مي‌شود محكمه يك نفر را به سمت عضو ناظر معين خواهد كرد.
ماده 428- عضو ناظر مكلف به نظارت در اداره امور راجعه به ورشكستگي و سرعت جريان آن است.
ماده 429- تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي را كه حل آن از صلاحيت محكمه است عضو ناظر به محكمه راپورت خواهد داد.
ماده 430- شكايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده.
ماده 431- مرجع شكايت محكمه اي است كه عضو ناظر رامعين كرده.
ماده 432- محكمه هميشه مي‌تواند عضو ناظر را تبديل و ديگري را به جاي او به گمارد.
 
 
 
فصل چهارم: در اقدام به مهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت به ورشكسته
ماده 433- محكمه در حكم ورشكستگي امر به مهر و موم را نيز مي‌دهد.
ماده 434- مهر و موم بايد فوراً به توسط عضو ناظر به عمل آيد مگر در صورتي كه به عقيده عضو مزبور برداشتن صورت دارايي تاجر در يك  روز ممكن باشد در اين صورت بايد فوراً شروع به برداشتن صورت شود.
ماده 435- اگر تاجر ورشكسته به مفاد ماده 413 - 414 عمل نكرده باشد محكمه در حكم ورشكستگي قرار توقيف تاجر را خواهد داد.
ماده 436- قرار توقيف ورشكسته در مواقعي نيز داده خواهد شد كه معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسويه شدن عمل ورشكستگي مي‌خواهد جلوگيري كند.
ماده 437- در صورتي كه تاجر مقروض فرار كرده يا تمام يا قسمتي از دارايي خود را مخفي نموده باشد، امين صلح مي‌تواند بر حسب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكاران فوراً اقدام به مهر و موم نمايد و بايد بلافاصله اين اقدام خود را به مدعي العموم اطلاع دهد.
ماده 438- انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر بايد مهر و موم شود.
ماده 439- در صورت ورشكستگي شركتهاي تضامني، مختلط يا نسبي اموال شخصي شركاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اينكه حكم ورشكستگي آنها نيز در ضمن حكم ورشكستگي شركت يا به موجب حكم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره- در مورد اين ماده و ماده فوق مستثنيات دين از مهر و موم معاف است.
 
فصل پنجم: در مديرتصفيه
ماده 440- محكمه در ضمن حكم ورشكستگي يا منتهي در ظرف پنج روز پس از صدور حكم يك نفر را به سمت مديريت تصفيه معين مي‌كند.
ماده 441- اقدامات مدير تصفيه براي تهيه صورت طلبكاران و اخطار به آنها و مدتي كه در آن مدت طلبكاران بايد خود را معرفي نمايند و به طور كلي وظايف مدير تصفيه علاوه بر آن قسمتي كه به موجب اين قانون معين شده بر طبق  نظامنامه كه طرف وزارت عدليه تنظيم مي‌شود معين خواهد شد.
ماده 442- ميزان حق الزحمه مدير تصفيه را محكمه در حدود مقررات وزارت عدليه معين خواهد كرد.
 
فصل ششم: در وظايف مديرتصفيه
مبحث اول: دركليات
ماده 443- اگر مهر و موم قبل از تعيين مديرتصفيه به عمل نيامده باشد مدير مزبور تقاضاي انجام آن را خواهد نمود.
ماده 444- عضو ناظر به تقاضاي مدير تصفيه به او اجازه مي‌دهد كه اشياء ذيل را از مهر و موم مستثني كرده و اگر مهر و موم شده است از توقيف خارج نمايد:
1- البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او لازم است.
2- اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع شود يا كسر قيمت حاصل نمايد.
3- اشيايي كه براي به كار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته و استفاده از آن لازم است درصورتي كه توقيف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد. اشياء مذكور در فقره ثانيه و ثالثه بايد فوراً تقويم و صورت آن برداشته شود.
ماده 445- فروش اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع شده يا كسر قيمت حاصل كند و اشيايي كه نگاه داشتن آنها مفيد نيست و همچنين به كار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدير تصفيه به عمل مي‌آيد.
ماده 446- دفتردار محكمه دفاتر تاجر ورشكسته را به اتفاق عضو ناظر يا امين صلحي كه آنها را مهر و موم نموده است از توقيف خارج كرده پس از آنكه ذيل دفاتر را بست آنها را به مدير تصفيه تسليم مي‌نمايد. دفتردار بايد در صورت مجلس كيفيت دفاتر را به طور خلاصه قيد كند، اوراق تجارتي هم كه وعده آنها نزديك است يا بايد قبولي آنها نوشته شود و يا نسبت به آنها بايد اقدامات تأمينيه به عمل آيد از توقيف خارج شده در صورت مجلس ذكر و به مدير تصفيه تحويل مي‌شود تا وجه آن را وصول نمايد و فهرستي كه از مدير تصفيه گرفته مي‌شود به عضو ناظرتسليم مي‌گردد. ساير مطالبات را مدير تصفيه در مقابل قبضي كه مي‌دهد وصول مي‌نمايد. مراسلاتي كه به اسم تاجر ورشكسته مي‌رسد به مدير تصفيه تسليم و به توسط او باز مي‌شود و اگر خود ورشكسته حاضر باشد در باز كردن مراسلات مي‌تواند شركت كند.
ماده 447- تاجر ورشكسته در صورتي كه وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشد مي‌تواند نفقه خود و خانواده اش را از دارايي خود درخواست كند. در اين صورت، عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصويب محكمه معين مي‌نمايد.
ماده 448- مدير تصفيه تاجر ورشكسته را براي بستن دفاتر احضار مي‌نمايد براي حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده مي‌شود در صورتي كه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد. تاجر ورشكسته مي‌تواند در موقع كليه عمليات تأمينيه حاضر باشد.
ماده 449- در صورتي كه تاجر ورشكسته صورت دارايي خود را تسليم ننموده باشد مدير تصفيه آن را فوراً به وسيله دفاتر و اسناد مشاراليه و ساير اطلاعاتي كه تحصيل مي‌نمايد تنظيم مي‌كند.
ماده 450- عضو ناظر مجاز است كه راجع به تنظيم صورت دارايي و نسبت به اوضاع و احوال ورشكستگي از تاجر ورشكسته و شاگردها و مستخدمين او و همچنين از اشخاص ديگر توضيحات بخواهد و بايد از تحقيقات مذكوره صورت مجلس ترتيب دهد.
 
مبحث دوم: در رفع توقيف و ترتيب صورت دارایي
ماده 451- مدير تصفيه پس از تقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارايي نموده و تاجر ورشكسته را هم در اين موقع احضار مي‌كند ولي عدم حضور او مانع از عمل نيست.
ماده 452- مدير تصفيه به تدريجي كه رفع توقيف مي‌شود صورت دارايي را در دو نسخه تهيه مي‌نمايد.
يكي از نسختين به دفتر محكمه تسليم شده و ديگري در نزد او مي‌ماند.
ماده 453- مدير تصفيه مي‌تواند براي تهيه صورت دارايي و تقويم اموال از اشخاصي كه لازم بداند استمداد كند صورت اشيايي كه موافق ماده 444 در تحت توقيف نيامده ولي قبلاً تقويم شده است ضميمه صورت دارايي خواهد شد.
ماده 454- مدير تصفيه بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ مأموريت خود صورت خلاصه‌اي از وضعيت ورشكستگي و همچنين از علل و اوضاعي كه موجب آن شده و نوع ورشكستگي كه ظاهراً به نظر مي‌آيد ترتيب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعي العمومي ابتدايي محل تسليم مي‌نمايد.
ماده 455- صاحب منصبان پاركه مي‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشكسته رفته و در حين برداشتن صورت دارايي حضور به هم رسانند. مأمورين پاركه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوط به ورشكستگي مراجعه كنند. اين مراجعه نبايد باعث تعطيل جريان امر باشد.
 
مبحث سوم: در فروش اموال و وصول مطالبات
ماده 456- پس از تهيه شدن صورت دارايي تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثيه (به غير از مستثنيات دين) و اشياء تاجر ورشكسته به مديرتصفيه تسليم مي‌شود.
ماده 457- مدير تصفيه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت مي‌نمايد و همچنين مي‌تواند با اجازه مدعي العموم و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث البيت و مال التجاره تاجر مباشرت نمايد ليكن قبلاً بايد اظهارات تاجر ورشكسته را استماع يا لااقل مشاراليه را براي دادن توضيحات احضار كند. ترتيب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 458- نسبت به تمام دعاوي كه هيات طلبكارها در آن ذينفع مي‌باشند مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر مي‌تواند دعوي را به صلح خاتمه دهد اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غير منقول باشد و در اين مورد تاجر ورشكسته بايد احضار شده باشد.
ماده 459- اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از پنج هزار ريال باشد صلح لازم الاجرا نخواهد بود مگر اينكه محكمه آن صلح را تصديق نمايد. در موقع تصديق صلحنامه تاجر ورشكسته احضار مي‌شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد كه به صلح اعتراض كند. اعتراض ورشكسته در صورتي كه صلح راجع به اموال غير منقول باشد براي جلوگيري از صلح كافي خواهد بود تا محكمه تكليف صلح را معين نمايد.
ماده 460- وجوهي كه به توسط مدير تصفيه دريافت مي‌شود بايد فوراً به صندوق عدليه محل تسليم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصي براي عمل ورشكسته اعم از عايدات و مخارج باز مي‌كند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمي‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصديق مدير تصفيه.
 
مبحث چهارم: دراقدامات تأمينيه
ماده 461- مدير تصفيه مكلف است از روز شروع به مأموريت، اقدامات تأمينيه براي حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت به مديونين او به عمل آورد.
 
مبحث پنجم: درتشخيص مطالبات طلبكارها
ماده 462- پس از صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند در مدتي كه به موجب اخطار مدير تصفيه در حدود نظامنامه وزارت عدليه معين شده، اسناد طلب خود يا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مي‌نمايد به دفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند.
ماده 463- تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتي كه از طرف عضو ناظر معين مي‌گردد، به ترتيبي كه در نظام نامه معين خواهد شد تعقيب مي‌شود.
ماده 464- هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزء صورت حساب دارايي منظور شده مي‌تواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبكارها حضور به هم رسانيده و نسبت به طلب‌هايي كه سابقاً تشخيص شده يا فعلاً در تحت رسيدگي است اعتراض نمايد، همين حق را خود تاجر ورشكسته هم خواهد داشت.
ماده 465- محل اقامت طلبكارها و وكلاي آنها در صورت مجلس تشخيص مطالبات معين و به علاوه توصيف مختصري از سند داده مي‌شود و تعيين قلم خوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بين السطور نيز بايد در صورت مجلس قيد و اين نكته مسلم شود كه طلب مسلم يا متنازع فيه است.
ماده 466- عضو ناظر مي‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاتر طلبكارها استخراج كرده و نزد او بفرستد.
ماده 467- اگر طلب مسلم و قبول شد مدير تصفيه در روي سند عبارت ذيل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نيز آن را تصديق مي‌كند. «جزو قروض... مبلغ... قبول شد به تاريخ....». هر طلبكار بايد در ظرف مدت و به ترتيبي كه به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود التزام بدهد طلبي را كه اظهار كرده طلب حقيقي و بدون قصد استفاده نامشروع است.
ماده 468- اگر طلب متنازع فيه واقع شده عضو ناظر مي‌تواند حل قضيه را به محكمه رجوع و محكمه بايد فوراً از روي راپرت عضو ناظر رسيدگي نمايد محكمه مي‌تواند امر دهد كه با حضورعضو ناظر تحقيق در امر به عمل آيد و اشخاصي را كه مي‌توانند راجع به اين طلب اطلاعاتي دهند عضو ناظر احضار يا از آنها كسب اطلاع كند.
ماده 469- در موقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي به محكمه رجوع شده و قضيه طوري باشد كه محكمه نتواند در ظرف پانزده روز حكم صادر كند بايد بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هيات طلبكارها براي ترتيب قرارداد ارفاقي  به تأخير افتد و يا اينكه منتظر نتيجه رسيدگي نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
ماده 470- محكمه مي‌تواند در صورت تصميم به انعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازع فيه معادل مبلغي كه محكمه در قرار مزبور معين مي‌كند موقتاً طلبكار شناخته شده و در مذاكرات هيات طلبكارها براي مبلغ مذكور شركت نمايد.
ماده 471- در صورتي كه طلبي مورد تعقيب جزايي واقع شده باشد محكمه مي‌تواند قرار تأخير مجلس را بدهد ولي اگر تصميم به عدم تأخير مجلس نمود نمي‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبكاران قبول نمايد و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را نداده اند طلبكار مزبور نمي‌تواند به هيچ وجه در عمليات راجعه به ورشكستگي شركت كند.
ماده 472- پس از انقضاي مهلت‌هاي معين در مواد 462و467 به ترتيب قرارداد ارفاقي و به ساير عمليات راجعه به ورشكستگي مداومت مي‌شود.
ماده 473- طلبكارهايي كه در مواعد معينه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نكردند نسبت به عمليات و تشخيصات و تصميماتي كه راجع به تقسيم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هيچ گونه اعتراضي ندارند ولي در تقسيماتي  كه ممكن است به عمل آيد جزء غرما حساب مي‌شوند بدون اينكه حق داشته باشند حصه را كه در تقسيمات سابق به آنها تعلق مي‌گرفت از اموالي كه هنوز تقسيم نشده مطالبه نمايند.
ماده 474- اگر اشخاصي نسبت به اموال متصرفي تاجر ورشكسته دعوي خياراتي دارند و صرف نظر از آن نمي‌كنند بايد آن را در حين تصفيه عمل ورشكستگي ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.
ماده 475- حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيز مجري خواهد بود كه تاجر ورشكسته نسبت به اموال متصرفي خود يا ديگران دارد مشروط بر اينكه بر ضرر طلبكارها نباشد.
 
 
فصل هفتم: در قرارداد ارفاقي و
تصفيه حساب تاجر ورشكسته
مبحث اول: در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها
ماده 476- عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاريخ موعدي كه به موجب نظامنامه مذكور در ماده 467 معين شده به توسط دفتردار محكمه كليه طلبكارهابي را كه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در انعقاد  قرارداد ارفاقي دعوت مي‌نمايد. موضوع دعوت مجمع عمومي طلبكارها در رقعه‌هاي دعوت و اعلانات مندرجه در جرايد بايد تصريح شود.
ماده 477- مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه منعقد مي‌شود. طلبکارهايي که طلب آنها تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبكارهايي كه طلب آنها موقتاً قبول گرديده يا وكيل ثابت الوكاله آنها حاضر مي‌شوند تاجر ورشكسته نيز به اين مجمع احضار مي‌شود. مشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط وقتي مي‌تواند اعزام وكيل نمايد كه عذر موجه داشته و صحت آن به تصديق عضو ناظر رسيده باشد.
ماده 478- مدير تصفيه به مجمع طلبكارها راپرتي از وضعيت ورشكستگي و اقداماتي كه به عمل آمده و عملياتي كه با استحضار تاجر ورشكسته شده است مي‌دهد. راپرت مزبور به امضاء مدير تصفيه رسيده به عضو ناظر تقديم مي‌شود و عضو ناظر بايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع طلبكارها صورت مجلسي ترتيب دهد.
 
مبحث دوم: در قرارداد ارفاقي
فقره اول: در ترتيب قرارداد ارفاقي
ماده 479- قرارداد ارفاقي تاجر ورشكسته و طلبكارهاي او منعقد نمي‌شود مگر پس از اجراي مراسمي كه در فوق مقرر شده است.
ماده 480- قرارداد ارفاقي فقط وقتي منعقد مي‌شود كه لااقل نصف به علاوه يك نفر از طلبكارها با داشتن لااقل سه ربع از كليه مطالباتي كه مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شركت نموده باشند و الا بلا اثر خواهد بود.
ماده 481- هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقي اكثريت طلبكارها عدداً حاضر شوند ولي از حيث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات نباشند يا آنكه داراي سه ربع از مطالبات باشند ولي اكثريت عددي را حائز نباشند نتيجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثاني براي يك هفته بعد داده مي‌شود.
ماده 482- طلبكارهايي كه در مجلس اول خود يا وكيل ثابت الوكاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضاء نموده اند مجبور نيستند در مجلس ثاني حاضر شوند مگر آنكه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند ولي اگر حاضر نشدند  تصميمات سابق آنها به اعتبار خود باقي است. اگر در جلسه ثاني اكثريت عددي و مبلغي مطابق ماده 480 تكميل شود قرارداد ارفاقي قطعي خواهد بود.
ماده 483- اگر تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد نمي‌شود در موقعي كه تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب تعقيب مي‌شود لازم است طلبكارها دعوت شوند و معلوم كنندكه آيا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را در امر مشار اليه به زمان حصول نتيجه رسيدگي به تقلب موكول خواهند كرد يا تصميم فوري خواهند گرفت اگر بخواهند تصميم را موكول به زمان بعد نمايند بايد طلبكارهاي حاضر از حيث عده و از حيث مبلغ اكثريت معين در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول نتيجه رسيدگي به تقلب بناي انعقاد قرارداد ارفاقي شود قواعدي كه به موجب مواد قبل مقرر است در اين موقع نيز بايد معمول گردد.
ماده 484- اگر تاجر به عنوان ورشكستگي به تقصير محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است. ليكن در صورتي كه تعقيب تاجر شروع شده باشد طلبكارها مي‌توانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده قبل تصميم در قرارداد را تأخير بيندازند.
ماده 485- كليه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته اند مي‌توانند راجع به قرارداد اعتراض كنند. اعتراض بايد موجه بوده و در ظرف يك هفته از تاريخ قرارداد به مدير تصفيه و خود تاجر ورشكسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مدير تصفيه و تاجر ورشكسته به اولين جلسه محكمه كه به عمل ورشكستگي رسيدگي مي‌كند احضار مي‌شوند.
ماده 486- قرارداد ارفاقي بايد به تصديق محكمه برسد و هر يك از طرفين قرارداد مي‌توانند تصديق آن را از محكمه تقاضا نمايد، محكمه نمي‌تواند قبل از انقضاي مدت يك هفته مذكور در ماده قبل تصميمي راجع به تصديق اتخاذ نمايد هرگاه در ظرف اين مدت از طرف طلبكارهايي كه حق اعتراض دارند اعتراضاتي به عمل آمده باشد محكمه بايد در موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادر كند. اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذينفع بلا اثر مي‌شود.
ماده 487- قبل از آنكه محكمه در باب تصديق قرارداد راي دهد، عضو ناظر بايد راپرتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي و امكان قبول قرارداد باشد به محكمه تقديم نمايد.
ماده 488- درصورت عدم رعايت قواعد مقرره محكمه از تصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهد نمود.
 
فقره دوم: در اثرات قرارداد ارفاقي
ماده 489- همين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهايي كه در اكثريت بوده اند يا در ظرف ده روز از تاريخ تصديق آن را امضاء نموده اند قطعي خواهد بود ولي طلبكارهايي كه جزو اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكرده اند مي‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارايي تاجر به طلبكارها مي‌رسد دريافت نمايند. ليكن حق ندارند در آتيه از دارايي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كساني كه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده اند.
ماده 490- پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطلان نسبت به آن قبول نمي‌شود، مگر اينكه پس از تصديق مكشوف شود كه در ميزان دارايي يا مقدار قروض حيله بكار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است.
ماده 491- همين كه حكم محكمه راجع به تصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورت حساب كاملي با حضور عضو ناظر به تاجر ورشكسته مي‌دهد كه در صورت عدم اختلاف بسته مي‌شود.
مدير تصفيه كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارايي ورشكسته را به استثناي آنچه كه بايد به طلبكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكرده‌اند داده شود، به مشاراليه رد كرده رسيد مي‌گيرد و پس از آنكه قرار تأديه سهم طلبكاران مذكور را داد مأموريت مدير تصفيه ختم مي‌شود. از تمام اين مراتب عضو ناظر صورت مجلسي تهيه مي‌نمايد و مأموريتش خاتمه مي‌يابد. در صورت توليد اختلاف محكمه رسيدگي كرده، حكم مقتضي خواهد داد.
 
فقره سوم: در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي
ماده 492- در موارد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است:
1- در مورد محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب.
2- در مورد ماده 490.
 ماده 493- اگر محكمه حكم بطلان قرارداد ارفاقي را بدهد ضمانت ضامن يا ضامنها (درصورتي كه باشد) به خودي خود ملغي مي‌شود.
ماده 494- اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجراء نكرد ممكن است براي فسخ قرارداد مزبور بر عليه او اقامه دعوي نمود.
ماده 495- در صورتي كه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را يك يا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها مي‌توانند اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ مي‌شود. در صورت تعدد ضامن مسئوليت آنها تضامني است.
ماده 496- اگر تاجر ورشكسته پس از تصديق قرارداد به عنوان ورشكستگي به تقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس درآيد محكمه مي‌تواند هر قسم وسايل تامينيه را كه مقتضي بداند اتخاذ كند ولي به محض صدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه وسايل مزبوره مرتفع مي‌شود.
ماده 497- پس از صدور حكم ورشكستگي به تقلب يا حكم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي محكمه يك عضو ناظر و يك مدير تصفيه معين مي‌كند.
ماده 498- مدير تصفيه مي‌تواند دارايي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد. مدير تصفيه فوراً از روي صورت دارايي سابق اقدام به رسيدگي اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممي براي صورت دارايي ترتيب مي‌دهد. مدير تصفيه بايد فوراً به وسيله اعلان در روزنامه طلبكارهاي جديد را اگر باشند دعوت نمايد كه در ظرف يك ماه اسناد مطالبات خود را براي رسيدگي ابراز كنند. در اعلان مزبور مفاد قرار محكمه كه به موجب آن مدير تصفيه معين شده است بايد درج شود.
ماده 499- بدون فوت وقت به اسنادي كه مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگي مي‌شود. نسبت به مطالباتي كه سابقاً تشخيص يا تصديق شده است رسيدگي جديد به عمل نمي‌آيد. مطالباتي كه تمام يا قسمتي از آنها بعد از تصديق پرداخته شده است موضوع مي‌شود.
ماده 500- معاملاتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمي‌شود مگر در صورتي كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران هم باشد.
ماده 501- در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارايي تاجر بين طلبكاران ارفاقي و اشخاصي كه بعد از قرارداد ارفاقي طلبكارشده‌اند به غرما تقسيم مي‌شود.
ماده 502- اگر طلبكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفته‌اند مأخوذي آنها از وجهي كه به ترتيب غرما به آنها مي‌رسد كسر خواهد شد.
ماده 503- هرگاه تاجري ورشكست و امرش منتهي به قرارداد ارفاقي گرديد و ثانياً بدون اينكه قرارداد مزبور ابطال يا فسخ شود ورشكست شد مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي لازم‌الاجراء است.
 
مبحث سوم: در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي
ماده 504- اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً به عمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهد كرد.
ماده 505- در صورتي كه اكثريت مذكور در ماده (480) موافقت نمايد محكمه مبلغي را براي اعاشه ورشكسته در حدود مقررات ماده (447) معين خواهد كرد.
ماده 506- اگر شركت تضامني، مختلط يا نسبي ورشكست شود طلبكارها مي‌توانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصراً با يك يا چند نفر از شركاء ضامن منعقد نمايند در صورت ثاني دارايي شركت تابع مقررات اين مبحث و به غرما تقسيم مي‌شود ولي دارايي شخصي شركايي كه با آنها قرارداد ارفاقي منعقد شده است به غرما تقسيم نخواهد شد. شريك يا شركاء ضامن كه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نمي‌توانند تعهد حصه نمايند مگر از اموال شخصي خودشان، شريكي كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتي مبري است.
ماده 507- اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند مي‌توانند براي اين امر وكيل يا عامل مخصوصي انتخاب نموده يا به خود مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند.
ماده 508- در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقررمي دارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان وجهي كه وكيل مي‌تواند براي مخارج لازمه پيش خود نگاه دارد معين گردد، تصميم مذكور اتخاذ نمي‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثريت سه ربع از طلبكارها عدداً و مبلغاً. خود تاجر ورشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف (با رعايت ماده 473) مي‌توانند نسبت به اين تصميم در محكمه اعتراض نمايند اين اعتراض اجراي تصميم را به تأخير نمي‌اندازد.
ماده 509- اگر از معاملات وكيل يا عاملي كه تجارت ورشكسته را ادامه مي‌دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارايي تاجر ورشكسته است فقط طلبكارهايي كه آن اجازه را داده اند شخصاً علاوه بر حصه‌اي كه در دارايي مزبور دارند به نسبت طلبشان درحدود اختياراتي كه داده‌اند مسئول تعهدات مذكوره مي‌باشند.
ماده 510- در صورتي كه عمل تاجر ورشكسته منجر به تفريغ حساب شود مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غيرمنقول تاجر ورشكسته را به فروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كند. تمام  اين مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشكسته به عمل مي‌آيد. اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار مدعي‌العموم كافي است. فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.
ماده 511- همين كه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را دعوت مي‌نمايد. در اين جلسه مدير تصفيه حساب خود را خواهد داد.
ماده 512- هرگاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاء اجاره به نحوي كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم مي‌كند. اگر تصميم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستاجره از بابت مال الاجاره كه تا آن تاريخ مستحق شده اند جزء غرما منظور مي‌شوند. اگر تصميم بر ابقاء اجاره بوده و تأميناتي هم سابقاً به موجب اجاره نامه به موجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد و الا تأميناتي كه پس از ورشكستگي داده مي‌شود بايد كافي باشد، در صورتي كه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضي به فسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت.
ماده 513- مدير تصفيه مي‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت به ديگري تفويض نمايد (مشروط بر اينكه به موجب قرارداد كتبي طرفين، اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض به غير بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت مال الاجاره را بنمايد به مالك اموال مستاجره داده وكليه شرايط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا كند.
 
فصل هشتم: در اقسام مختلفه طلبکارها و
حقوق هر یک از آنها
مبحث اول: در طلبكارهایي كه رهينه منقول دارند
ماده 514- طلبكارهايي كه رهينه در دست دارند فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد مي‌شوند.
ماده 515- مدير تصفيه مي‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده وشيء مرهون را از رهن خارج و جزء دارايي تاجر ورشكسته منظور دارد.
ماده 516- اگر وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعي‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد دعوت شود. اگر قيمت فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبكارها باشد مازاد به مدير تصفيه تسليم مي‌شود و اگر قيمت فروش كمتر شد مرتهن براي بقيه طلب خود در جزء طلبكارهاي عادي در غرما منظور خواهد شد.
ماده 517- مدير تصفيه صورت طلبكارهايي را كه ادعاي وثيقه مي‌نمايند به عضو ناظر تقديم مي‌كند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه مي‌دهد طلب آنها از اولين وجوهي كه تهيه مي‌شود پرداخته گردد. در صورتي كه نسبت به حق وثيقه طلبكارها اعتراض داشته باشند به محكمه رجوع مي‌شود.
 
 
مبحث دوم: در طلبكارهایي كه نسبت به اموال غيرمنقول حق تقدم دارند
ماده 518- اگر تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده قبل از تقسيم دارايي منقول يا در همان حين به عمل آمده باشد طلبكارهايي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفايت طلب آنها را  ننموده است نسبت به بقيه طلب خود جزء غرما معمولي منظور و از وجوهي كه براي غرما مزبور مقرر است حصه مي‌برند مشروط بر اين كه طلب آنها به طوري كه قبلاً مذكور شده است تصديق شده باشد.
ماده 519- اگر قبل از تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده وجهي از بابت دارايي منقول تقسيم شود طلبكارهايي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است به ميزان كليه طلب خود  جزو ساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه مي‌برند ولي عندالاقتضا مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از طلب آنها موضوع مي‌شود.
ماده 520- در مورد طلبكارهايي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقوقي دارند ولي به واسطه مقدم بودن ساير طلبكارها نمي‌توانند در حين تقسيم قيمت اموال غير منقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بود: اگر طلبكارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غير منقول از بابت طلب خود وجهي دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصه كه از بابت اموال غيرمنقول به آنها تعلق مي‌گيرد موضوع و به حصه‌اي كه بايد بين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه مي‌گردد و بقيه طلبكارهائي كه در اموال غيرمنقول ذي حق بوده‌اند براي بقيه طلب خود نسبت آن بقيه جزو غرما محسوب شده حصه مي‌برند.
ماده 521- اگر به واسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگر بعضي از طلبكارهايي كه نسبت به اموال غيرمنقول حقي دارند وجهي دريافت نكنند طلب آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معامله كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما مي‌شود با آنها نيز به عمل خواهد آمد.
 
فصل نهم: در تقسيم بين طلبكارها و
فروش اموال منقول
ماده 522- پس از وضع مخارج اداره‌ امور و ورشكستگي و اعانه كه ممكن است به تاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهي كه بايد به صاحبان مطالبات ممتازه تأديه گردد مجموع دارايي منقول بين طلبكارها به نسبت طلب آنها كه قبلاً تشخيص و تصديق شده است [تقسيم] خواهد شد.
ماده 523- مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده فوق ماهي يك مرتبه صورت حساب عمل ورشكستگي را با تعيين وجوه موجوده به عضو ناظر مي‌دهد. عضو مذكور در صورت لزوم امر به تقسيم وجوه مزبور بين طلبكارها داده مبلغ آن را معين و مواظبت مي‌نمايد كه به تمام طلبكارها اطلاع داده شود.
ماده 524- در موقع تقسيم وجه بين طلبكارها حصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه به نسبت طلب آنها كه در صورت دارايي و قروض منظور شده است موضوع مي‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً در صورت دارايي و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر مي‌تواند حصه موضوعي را زياد كند. براي مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي موضوع گردد.
ماده 525- وجوهي كه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنها معين كرده به طور امانت به صندوق عدليه سپرده خواهد شد. اگر طلبكارهاي مذكور مطابق اين قانون مطالبات خود را به تصديق نرسانند مبلغ  مزبور بين طلبكارهايي كه طلب آنها به تصديق رسيده تقسيم مي‌گردد. وجوهي كه براي مطالبات تصديق نشده موضوع گرديده در صورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبكارهايي كه طلب آنها تصديق شده تقسيم مي‌شود.
ماده 526- هيچ طلبي را مدير تصفيه نمي‌پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آن را قبلاً ملاحظه كرده باشد. مدير تصفيه مبلغي را كه پرداخته در روي سند قيد مي‌كند. عضو ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند مي‌تواند اجازه دهد كه به موجب صورت مجلسي كه طلب در آن تصديق شده وجهي پرداخته شود. در هر حال بايد طلبكارها رسيد وجه را در ذيل صورت تقسيم ذكر كنند.
ماده 527- ممكن است هيات طلبكارها با استحضار تاجر ورشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايند كه تمام يا قسمتي از حقوق و مطالبات تاجر ورشكسته را كه هنوز وصول نشده به طوري كه صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در اين صورت مدير تصفيه اقدامات مقتضيه را به عمل خواهد آورد. در اين خصوص هر طلبكاري مي‌تواند به عضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نمايد كه طلبكارهاي ديگر را دعوت نمايد تا تصميم خود را اتخاذ بنمايند.
 
فصل دهم: در دعوي استرداد
ماده 528- اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي اوراق تجارتي به او داده باشد كه وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و يا به مصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تأديه نگشته و اسناد عيناً در حين ورشكستگي  در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آن مي‌توانند عين اسناد را استرداد كنند.
ماده 529- مال التجاره‌هايي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا به مشاراليه داده شده است كه به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام كه عين آنها كلاً يا جزئاً نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور به امانت يا براي فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.
ماده 530- مال التجاره‌هايي كه تاجر ورشكسته به حساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف كسي كه به حساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است.
ماده 531- هرگاه تمام يا قسمتي از مال‌التجاره كه براي فروش به تاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و به هيچ نحوي بين خريدار و تاجر ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر ورشكسته يا خريدار باشد و به طوركلي عين هر مال متعلق به ديگري كه در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است.
ماده 532- اگر مال‌التجاره‌اي كه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت حساب يا بارنامه كه داراي امضاء ارسال كننده است به فروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نمي‌شود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد كننده بايد وجوهي را كه به طور علي الحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت کرايه حمل و حق كميسيون و بيمه و غيره تاديه شده يا از اين بابت‌ها بايد تأديه بشود به طلبكارها بپردازند.
ماده 533- هرگاه كسي مال التجاره‌اي به تاجر ورشكسته فروخته و ليكن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه به كس ديگر كه به حساب او بياورد آن كس مي‌تواند به اندازه اي كه وجه آن را نگرفته از تسليم مال‌التجاره امتناع كند.
ماده 534- در مورد دو ماده قبل مدير تصفيه مي‌تواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال‌التجاره را تقاضا نمايد ولي بايد قيمتي را كه بين فروشنده و تاجر ورشكسته مقرر شده است بپردازد.
ماده 535- مدير تصفيه مي‌تواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختلاف محكمه پس از استماع عقيده عضو ناظر حكم مقتضي را مي‌دهد.
 
فصل يازدهم: در طرق شكايت از احكام
صادره راجع به ورشكستگي
ماده 536- حكم اعلان ورشكستگي و همچنين حكمي كه به موجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعلان ورشكستگي تشخيص شود قابل اعتراض است.
ماده 537- اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذينفع كه در ايران مقيمند در ظرف يك ماه و از طرف آنهايي كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آيد. ابتداي مدت‌هاي مزبور از تاريخي است كه احكام مذكوره اعلان مي‌شود.
ماده 538- پس از انقضاء مهلتي كه براي تشخيص و تصديق مطالبات طلبكارها معين شده است، ديگر هيچ تقاضايي از طرف طلبکارها راجع به تعيين تاريخ توقف به غير آن تاريخي كه به موجب حكم ورشكستگي يا حكم ديگري كه در اين باب صادر شده قبول نخواهد شد. همين كه مهلت‌هاي مزبور منقضي شد تاريخ توقف نسبت به طلبكارها قطعي و غير قابل تغيير خواهد بود.
ماده 539- مهلت استيناف از حكم ورشكستگي ده روز از تاريخ ابلاغ است به اين مدت براي كساني كه محل اقامت آنها از مقر محكمه بيش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ يك روز اضافه مي‌شود.
ماده 540- قرارهاي ذيل قابل اعتراض و استيناف و تميز نيست:
1- قرارهاي راجعه به تعيين يا تغييرعضو ناظر يا مدير تصفيه.
2- قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه به جهت تاجر ورشكسته يا خانواده او.
3- قرارهاي فروش اسباب يا مال‌التجاره‌اي كه متعلق به ورشكسته است.
4- قرارهايي كه قرارداد ارفاقي را موقتاً موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازع فيه را مقرر مي‌دارد.
5- قرارهاي صادره در خصوص شكايت از اوامري كه عضو ناظر در حدود صلاحيت خود صادر كرده است.
باب دوازدهم: در ورشكستگي به
تقصير و ورشكستگي به تقلب
فصل اول: در ورشكستگي به تقصير
ماده 541- تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي‌شود.
1 در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است.
2- در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
3- اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد.
4- اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده 542- در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود:
1- اگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او درحين انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
2- اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتار نكرده باشد.
3- اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي‌ترتيب بوده يا در صورت دارايي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صريح معين نكرده باشد (مشروط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده باشد).
ماده 543- ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأديبي است. [11]
ماده 544- رسيدگي به جرم فوق بر حسب تقاضاي مدير تصفيه يا هر يك از طلبكارها يا تعقيب مدعي‌العموم در محكمه جنحه به عمل مي‌آيد.
ماده 545- در صورتي كه تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير از طرف مدعي‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هيچ وجه نمي‌توان به هيات طلبكارها تحميل نمود. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نمي‌توانند اقدام به وصول اين مخارج كنند مگر پس از انقضاي مدت‌هاي معينه در قرارداد.
ماده 546- مخارج تعقيبي كه از طرف مدير تصفيه به نام طلبكارها مي‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هيات طلبكارها و در صورتي كه محكوم شد به عهده دولت است. ليكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه نمايد.
ماده 547- مدير تصفيه نمي‌تواند تاجر ورشكسته را به عنوان ورشكستگي به تقصير تعقيب كند يا از طرف هيات طلبكارها مدعي خصوصي واقع شود مگر پس از تصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر.
ماده 548- مخارج تعقيبي كه از طرف يكي از طلبكارها به عمل مي‌آيد، در صورت محكوميت تاجر ورشكسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقيب كننده است.
 
فصل دوم: در ورشكستگي به تقلب
ماده 549- هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و هم چنين هر تاجر ورشكسته كه  خود را به وسيله اسناد و يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي‌باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات مي‌شود.
ماده 550- راجع به تقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم‌الرعايه است.
 
فصل سوم: در جنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي‌شوند
ماده 551- در مورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم خواهند شد:
1- اشخاصي كه عالماً به نفع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارايي منقول يا غير منقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاه دارند يا مخفي نمايند.
2- اشخاصي كه به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگري طلب غير مواقعي را قلمداد كرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
ماده 552- اشخاصي كه به اسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتكب شده‌اند به مجازاتي كه براي ورشكسته به تقلب مقرر است محكوم مي‌باشند.
ماده 553- اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاه دارند به مجازاتي كه براي سرقت معين است محكوم خواهند شد.
ماده 554- در موارد معينه در مواد قبل محكمه كه رسيدگي مي‌كند بايد در خصوص مسائل ذيل ولو اينكه متهم تبرئه شده باشد حكم بدهد:
1- راجع به رد كليه اموال و حقوقي كه موضوع جرم بوده است به هيات طلبكارها، اين حكم را محكمه در صورتي كه مدعي خصوصي هم نباشد بايد صادر كند.
2- راجع به ضرر و خساراتي كه ادعا شده است.
ماده 555- اگر مدير تصفيه در حين تصدي به امور تاجر ورشكسته وجهي را حيف و ميل كرده باشد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.
ماده 556- هرگاه مدير تصفيه اعم از اين كه طلبكار باشد يا نباشد در مذاكرات راجعه به ورشكستگي با شخص ورشكسته يا با ديگري تباني نمايد يا قرارداد خصوصي منعقد كند كه آن تباني يا قرارداد به نفع مرتكب و به ضرر طلبكارها  يا بعضي از آنها باشد در محكمه جنحه به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.
ماده 557- كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كس حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است. طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه به موجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذيحق مسترد دارد.
ماده 558- هر حكم محكوميتي كه به موجب اين فصل يا به موجب فصل سابق صادر بشود بايد به خرج محكوم عليه اعلان گردد.
 
فصل چهارم: در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته
در صورت ورشكستگي به تقصير يا به تقلب
ماده 559- در تمام مواردي كه كسي به واسطه ورشكستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محكوم مي‌شود رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي به غير از آنچه در ماده 554 مذكور است از صلاحيت محكمه جزا خارج خواهد بود.
ماده 560- مدير تصفيه مكلف است در صورت تقاضاي مدعي‌العموم بدايت كليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.
 
باب سيزدهم: در اعاده اعتبار
ماده 561- هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار مي‌نمايد.
ماده 562- طلبكارها نمي‌توانند از جهت تأخيري كه در اداء طلب آنها شده است براي بيش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارات نمايند و در هر حال متفرعاتي كه مطالبه مي‌شود در سال نبايد بيش از صدي هفت طلب شد.
ماده 563- براي آنكه شريك ضامن يك شركت ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبارحاصل كند بايد ثابت نمايد كه به ترتيب فوق تمام ديون شركت را پرداخته است و لو اينكه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقي مخصوصي وجود داشته باشد.
ماده 564- در صورتي كه يك يا چند نفر از طلبكارها مفقودالاثر يا غائب بوده يا اين كه از دريافت وجه امتناع نمايند تاجر ورشكسته بايد وجوهي را كه به آنها مديون است به اطلاع مدعي‌العموم در صندوق عدليه بسپارد و همين كه تاجر معلوم كرد اين وجوه را سپرده است بري الذمه محسوب است.
ماده 565- تجار ورشكسته در دو مورد ذيل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاريخ اعلان ورشكستگي مي‌توانند اعتبار خود را اعاده نمايند:
1- تاجر ورشكسته كه تحصيل قرارداد ارفاقي نموده و تمام وجوهي را كه به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد، اين ترتيب در مورد شريك شركت ورشكسته كه شخصاً تحصيل قرارداد ارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت مي‌شود. 2- تاجر ورشکسته‌اي که کليه طلبکاران ذمه او را بري کرده يا به اعاده اعتبار او رضايت داده‌اند.
ماده 566- عرض حال اعاده اعتبار بايد به انضمام اسناد مثبته آن به مدعي‌العموم حوزه ابتدايي داده شود كه اعلان ورشكستگي در آن حوزه واقع شده است.
ماده 567- سواد اين عرضحال در مدت يك ماه در اتاق جلسه محكمه ابتدايي و همچنين در اداره مدعي‌العموم بدايت الصاق و اعلان مي‌شود. به علاوه دفتردار محكمه بايد مفاد عرض حال مزبور را به كليه طلبكارهايي كه مطالبات آنها در حين تصفيه عمل تاجر ورشكسته يا بعد از آن تصديق شده و هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و562 كاملاً دريافت نكرده‌اند به وسيله مكتوب سفارشي اعلام دارد.
ماده 568- هر طلبكاري كه مطابق مقررات مواد 561 و562 طلب خود را كاملاً دريافت نكرده مي‌تواند در مدت يك ماه از تاريخ اعلام مذكور در ماده قبل به عرض حال اعاده اعتبار اعتراض كند.
ماده 569- اعتراض به وسيله اظهارنامه كه به ضميمه اسناد مثبته به دفتر محكمه بدايت داده مي‌شود به عمل مي‌آيد. طلبكار معترض مي‌تواند به موجب عرضحال در حين رسيدگي به دعوي اعاده اعتبار به طور شخص ثالث ورود كند.
ماده 570- پس از انقضاي موعد نتيجه تحقيقاتي كه به توسط مدعي‌العموم به عمل آمده است به انضمام عرايض اعتراض به رئيس محكمه داده مي‌شود رييس مزبور در صورت لزوم مدعي و معترضين را به جلسه خصوصي محكمه احضار مي‌كند.
ماده 571- در مورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك را سنجيده در صورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار مي‌دهد و در مورد ماده 565 محكمه اوضاع و احوال را سنجيده به طوري كه مقتضي عدل و انصاف بداند حكم مي‌دهد و در هر دو صورت حكم بايد در جلسه علني صادر گردد.
ماده 572- مدعي اعاده اعتبار و هم چنين مدعي عمومي و طلبكارهاي معترض مي‌توانند در ظرف ده روز از تاريخ اعلام حكم به وسيله مكتوب سفارشي از حكمي كه در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استيناف بخواهند. محكمه استيناف پس از رسيدگي بر حسب مقررات ماده 571 حكم صادرمي كند.
ماده 573- اگر عرض حال اعاده اعتبار رد بشود تجديد ممكن نيست مگر پس از انقضاي شش ماه.
ماده 574- اگر عرضحال قبول شود حكمي كه صادر مي‌گردد در دفتر مخصوصي كه در محكمه بدايت محل اقامت تاجر براي اين كار مقرر است ثبت خواهد شد. اگر محل اقامت تاجر در حوزه محكمه كه حكم مي‌دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامي ورشكستگان كه در دائره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشكسته با مركب قرمز به حكم مزبور اشاره مي‌شود.
ماده 575- ورشكستگان به تقلب و همچنين اشخاصي كه براي سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت محكوم شده‌اند مادامي كه از جنبه جزايي اعاده حيثيت نكرده‌اند نمي‌توانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كنند.
باب چهاردهم: اسم تجارتي
ماده 576- ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه وزارت عدليه ثبت آن را الزامي كند.
ماده 577- صاحب تجارتخانه كه شريك در تجارتخانه ندارد نمي‌تواند اسمي براي تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهم وجود شريك باشد.
ماده 578- اسم تجارتي ثبت شده را هيچ شخص ديگري در همان محل نمي‌تواند اسم تجارتي خود قرار دهد ولو اين‌كه اسم تجارتي ثبت شده با اسم خانوادگي او يكي باشد.
ماده 579- اسم تجارتي قابل انتقال است.
ماده 580- مدت اعتبار ثبت اسم تجارتي پنج سال است.
ماده 581- در مواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي شده و در موعد مقرر ثبت به عمل نيايد اداره ثبت اقدام به ثبت كرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ خواهد داشت.
ماده 582- وزارت عدليه به موجب نظامنامه ترتيب ثبت اسم تجارتي و اعلان آن و اصول محاكمات در دعاوي مربوطه به اسم تجارتي را معين خواهد كرد.
 
 
 
باب پانزدهم: شخصيت حقوقي
فصل اول: اشخاص حقوقي
ماده 583- كليه شركتهاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.
ماده 584- تشكيلات و مؤسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي‌كنند.
ماده 585- شرايط ثبت مؤسسات و تشكيلات مذكور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. حق الثبت مؤسسات و تشكيلات مطابق نظامنامه از پنج ريال طلا تا پنج پهلوي و به علاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد املاك است.
ماده 586- مؤسسات و تشكيلاتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشروع است نمي‌توان ثبت كرد.
ماده 587- مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند.
 
فصل دوم: حقوق و وظايف و اقامتگاه
و تابعيت شخص حقوقي
ماده 588- شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شودكه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذلك.
ماده 589- تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي‌شود.
ماده 590- اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است.
ماده 591- اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است.
 
باب شانزدهم: مقررات نهایي
ماده 592- در مورد معاملاتي كه سابقاً تجار يا شركتها و مؤسسات تجارتي به اعتبار بيش از يك امضاء كرده اند خواه بعضي از امضاء كنندگان به عنوان ضامن امضاء كرده باشند خواه به عنوان ديگر طلبكار مي‌تواند به امضا كنندگان مجتمعاً يا منفرداً رجوع نمايد.
ماده 593- در مورد ماده فوق مطالبه از هر يك از اشخاصي كه طلبكار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به ديگران نيز هست.
ماده 594- به استثناي شركتهاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي به كليه شركتهاي ايراني موجود كه به امور تجارتي اشتغال دارند تا اول تيرماه 1311 مهلت داده مي‌شود كه خود را با مقررات يكي از شركت‌هاي مذكور در اين قانون وفق داده و تقاضاي ثبت نمايند و الا نسبت به شركت متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.
ماده 595- هرگاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشد ممكن است تا شش ماه ديگر از طرف محكمه صلاحيتدار مهلت اضافي داده شود مشروط بر اين كه در موقع تقاضاي تمديد نصف حق الثبت شركت پرداخته شود.
ماده 596- تاريخ اجراي ماده 15 اين قانون در آن قسمتي كه مربوط به جزاي نقدي است و تاريخ اجراي ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخير ماده 220 اول فروردين 1312خواهد بود.
ماده 597- شركتهاي مختلط سهامي موجود مكلف هستند كه در ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون هيات نظاري مطابق مقررات اين قانون تشكيل دهند و الا هر صاحب سهمي حق دارد انحلال شركت را تقاضا كند.
ماده 598- طلبكاران تاجر متوقفي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقي كه به موجب قانون سابق براي آنها مقرر بوده استفاده خواهند كرد.
ماده 599- نسبت به طلبكاراني كه در امور ورشكستگي‌هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه نكرده‌اند مديرتصفيه هر ورشكسته اعلاني منتشركرده و يك ماه به آنها مهلت خواهد داد كه مطابق ماده 462 اين قانون رفتار كنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.
ماده 600- قوانين ذيل قانون تجارت مصوبه 25 دلو 1303 دوازدهم فروردين و دوازدهم خرداد 1304 قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تاديه مصوب دوم تيرماه 1307 قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 قسمتي از ماده 444 قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تيرماه 1307 از تاريخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و اين قانون از تاريخ مزبور به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مبحث اول: سازمان اداره تصفيه
ماده 1- در هر حوزه دادگاه شهرستان كه وزارت دادگستري مقتضي بداند اداره تصفيه براي رسيدگي به امور ورشكستگي تأسيس مي‌نمايد و در اين موارد عضو ناظر تعيين نخواهد شد.
ماده 2- رييس و كارمندان اداره تصفيه ممكن است از بين خدمتگزاران قضايي يا اداري يا از غير خدمتگزاران دولت انتخاب شود. اداره  تصفيه به قدر لزوم كارمند خواهد داشت.
ماده 3- موارد رد رييس و قائم مقام او و محاسبين اداره تصفيه همان است كه در رد دادرس در اصول محاكمات حقوقي ذكر شده است و در صورتي كه كارمندي اين ايراد را موجه بداند رييس، كارمند ديگري را براي اين كار مأموريت مي‌دهد و چنان‌كه كارمندي ايراد را رد كند قبول يا رد ايراد به نظر رئيس است.
در مواردي كه كارمند خود را مردود مي‌داند از هرگونه اقدامي خودداري كرده و مراتب را به رئيس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا مي‌گذارد.
در صورتي كه رييس مردود شود كارمند مقدم اداره وظايف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئيس ايراد را نسبت به خود قبول ننمايد تعيين تكليف با دادگاه است.
ماده 4- هرگاه كاركنان اداره تصفيه يا كسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارايي ورشكسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقيب انتظامي خواهد شد.
ماده 5- مرجع شكايت از اقدامات اداره تصفيه دادگاهي است كه حكم توقف را صادر كرده است شكايت به هيچ وجه جريان كار را توقيف نمي‌كند مگر در موارد مهم كه عمل مورد شكايت جبران‌ناپذير و ادله شاكي قوي باشد دادگاه مي‌تواند دستور جلوگيري بدهد در اين صورت دادگاه مكلف است معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداري به شكايت رسيدگي كرده تصميم خود را اعلام دارد و در ساير موارد دادگاه در صورت موجه تشخيص دادن شكايت دستور لازم به اداره تصفيه مي‌دهد و به اقتضاي مورد ممكن است عمل اداره تصفيه را باطل نمايد.
ماده 6- استرداد وجوهي كه توسط اداره تصفيه به صندوق دادگستري محل يا صندوق اداره تصفيه تسليم مي‌شود به حواله دو نفر از كاركنان اداره تصفيه كه مجاز از طرف وزارت دادگستري باشند خواهد بود.
ماده 7- كليه عمليات اداره تصفيه و تقاضاها و اعلاماتي كه به آن اداره داده مي‌شود بايد در صورت مجلس نوشته شود.
ماده 8- همين‌كه حكم ورشكستگي قابل اجرا شد رونوشت حكم به اداره تصفيه و اداره ثبت محل فرستاده مي‌شود.
ماده 9- در صورتي كه اموال تاجر ورشكسته واقع در حوزه دادگاه ديگري باشد اداره تصفيه مي‌تواند اقداماتي را كه لازم است از اداره تصفيه محل چنانچه در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل يا مأمور ديگري كه تعيين مي‌كند بخواهد.
ماده 10- اداره تصفيه مي‌تواند از اداره پست و تلگراف و گمرك بخواهد كه در مدت تصفيه كليه برگ‌ها و بسته‌هايي كه به عنوان متوقف فرستاده مي‌شود يا از طرف متوقف ارسال گرديده براي آن اداره بفرستد. متوقف مي‌تواند در موقع باز كردن برگ‌ها و پاكت‌ها و بسته‌ها حضور داشته باشد.
ماده 11- اداره تصفيه در صورت لزوم مي‌تواند براي اقدامات تأمينيه بدوي به اعتبار دارايي موجود ورشكسته استقراض نمايد.
ماده 12- وظايف اداره تصفيه در اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن‌كه وزارت دادگستري تهيه مي‌كند تعيين مي‌شود و در موارد سكوت بر طبق تجارت اقدام خواهد شد.
 
مبحث دوم: اقدامات تأميني اداره تصفيه
ماده 13- همين‌كه حكم ورشكستگي قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفيه رسيد اداره صورتي از اموال ورشكسته برداشته اقدامات لازمه را از قبيل مهر و موم براي حفظ آنها به عمل مي‌آورد.
ماده 14- ورشكسته مكلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفيه معرفي نموده و در تحت اختيار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه  تا شش ماه زندان تأديبي محكوم خواهد شد.
اگر ورشكسته فوت نموده يا فراري باشد ورثه و شركاء و خدمه و متصديان امور و كليه اشخاصي كه به نحوي از انحاء در اموال ورشكسته تصرف و دخالت دارند اين تكليف را خواهند داشت وگرنه به همين مجازات خواهند رسيد.
اداره اشخاص نامبرده را از اين تكليف آگاه كرده و مجازاتي را كه براي خودداري آن‌ها معين شده تذكر مي‌دهد.
ماده 15- اداره تصفيه اقدام به بستن و مهر وموم نمودن انبارها، مغازه‌ها، كالا و كارخانجات مي‌نمايد مگر اينكه بتواند تحت نظارت خود آن‌ها اداره نمايد.
اداره به وسائل مقتضي اقدام به حفاظت پول نقد- برگ‌هاي بهادار- دفاتر تجارتي- دفاتر شخصي و هر چيز قيمتي ديگر مي‌نمايد.
و ساير اموال را تا وقتي كه صورت آن‌ها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهرو موم تا موقعي كه اداره آن را لازم بداند باقي خواهد ماند به علاوه اقدام به حفظ اشيايي كه در خارج از محل اقامت ورشكسته است خواهد نمود.
ماده 16- مستثنيات دين تحت اختيار ورشكسته گذاشته شده ولي جزء صورت اموال قيد خواهد شد.
ماده 17- اشيايي كه متعلق به اشخاص ثالث بوده يا اشخاص ثالث نسبت به آن‌ها اظهار حقي مي‌نمايند در صورت اموال قيد شده مراتب ضمن صورت ذكر خواهد شد.
ماده 18- اداره تصفيه مكلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غيرمنقول ورشكسته كه مستند به اسناد رسمي است معلوم كرده ضمن صورت اموال قيد نمايد.
ماده 19- كليه اشيايي كه در صورت قيد شده بايد ارزيابي شود.
ماده 20- صورتي كه به اين ترتيب تنظيم شده به ورشكسته ارائه و از او سؤال مي‌شود كه آن را صحيح و كامل مي‌داند يا خير- پاسخ ورشكسته در صورت قيد شده و به امضاي او مي‌رسد.
ماده 21- متوقف مكلف است در مدت تصفيه خود را در اختيار اداره بگذارد مگر اينكه صريحاً از اين تكليف معاف شده باشد. در صورت اقتضاء اداره تصفيه مي‌تواند اقدام به جلب او نمايد و چنانچه توقيف او لازم شود قرار توقيف را از دادگاه مي خواهد. رفع توقيف به دستور اداره تصفيه به عمل مي‌آيد. ورشكسته مي‌تواند از دوام توقيف خود در هر ماه يك بار به دادگاه صادركننده قرار توقيف شكايت نموده، رفع آن را بخواهد.
اداره تصفيه مي‌تواند نفقه عادلانه ورشكسته و واجب‌النفقه او را مخصوصاً در موردي كه متوقف را تحت اختيار خود قرار مي‌دهد به او بدهد و نيز تعيين خواهد نمود كه تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش مي‌توانند در خانه‌اي كه بوده‌اند سكني نمايند.
ماده 22- هرگاه ورشكسته اموالي جز مستثنيات دين نداشته باشد مراتب آگهي و قيد مي‌شود كه اگر بستانكاران بعضاً يا كلاً درخواست اجراي اصول ورشكستگي را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزينه آن را نپردازند جريان ورشكستگي خاتمه خواهد پذيرفت.
 
مبحث سوم: دعوت بستانكاران
ماده 23- اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالي كه صورت آن‌ها برداشته شده كافي براي پرداخت هزينه ورشكستگي نباشد اداره اقدام به تصفيه اختصاري مي‌نمايد مگر اينكه يكي از بستانكاران درخواست كند كه كار بر طبق اصول تصفيه عادي جريان پيدا نموده و هزينه آن را قبلاً بدهند.
در مورد تصفيه اختصاري اداره آگهي مي‌كند كه در ظرف چهل روز هركس هرگونه ادعايي دارد بنمايد و سپس به هر ترتيب كه منافع بستانكاران اقتضاء مي‌كند بدون رعايت تشريفاتي اقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را بين آنان تقسيم و ختم عمل تصفيه را اعلام مي‌دارد.
در ساير موارد به طريق عادي بر طبق مواد زير اقدام خواهد شد.
ماده 24- اداره تصفيه آگهي منتشر نموده و نكات زير را در آن قيد مي‌نمايد:
1- تعيين ورشكسته و محل اقامت او و تاريخ توقف (در صورتي كه در حكم دادگاه تعيين شده باشد).
2- اخطار به بستانكاران و كساني كه ادعايي دارند به اين‌كه ادعاي خود را در ظرف دو ماه به اداره اعلام نمايند و مدارك خود را (اصل يا رونوشت گواهي شده) به اداره تسليم دارند.
اداره مي‌تواند اين مدت را براي كساني كه در خارجه اقامت دارند تمديد نمايد.
3- اخطار به بدهكاران متوقف كه در ظرف مدت نامبرده خود را معرفي كنند. متخلفين از اين اخطار به جريمه نقدي معادل صدي بيست و پنج دين به نفع صندوق (ب) مذكور در ماه 54 محكوم خواهند شد. دادگاه مي‌تواند علاوه ‌بر جريمه نقدي به حبس تأديبي از سه تا شش ماه نيز محكوم نمايد.
4- اخطار به كساني كه به هر عنوان اموال ورشكسته در دست آن‌ها است كه آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختيار اداره بگذارند وگرنه هر حقي كه نسبت به آن اموال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.
5- دعوت اولين جلسه هيأت بستانكاران كه منتها در ظرف بيست روز از تاريخ آگهي تشكيل خواهد شد ضمناً قيد شود كساني كه با متوقّف مسئوليت تضامني داشته و يا ضامن او هستند مي‌توانند در جلسه حضور به هم رسانند.
ماده 25- آگهي در مجله رسمي وزارت دادگستري و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار دوبار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد. نسخه‌اي از اين آگهي براي هريك از بستانكاراني كه شناخته شده است فرستاده مي‌شود.
 
مبحث چهارم: اداره اموال
ماده 26- اولين جلسه بستانكاران تحت رياست يك نفر از كارمندان اداره تشكيل مي‌شود و اداره گزارشي راجع به صورت اموال و ساير امور مربوط به متوقف را براي بستانكاران مي‌خواند.
ماده 27- بستانكاران مي‌توانند پيشنهاداتي راجع به ادامه جريان كار بازرگاني يا حرفه مربوط به متوقف بنمايند ولي تصميم با اداره تصفيه است و به طور كلي اداره تصفيه نماينده منافع هيأت بستانكاران مي‌باشد.
ماده 28- اداره تصفيه نسبت به اشيايي كه مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصميم مقتضي اتخاذ نموده و اگر آن‌ها را محق بداند مبادرت به تسليم آن مي‌نمايد وگرنه ده روز به ايشان مهلت مي‌دهد كه در دادگاه صلاحيت‌دار اقامه دعوا نمايند كسي كه در ظرف ده روز به دادگاه صلاحيت‌دار رجوع ننمايد ديگر دعواي او مسموع نخواهد بود.
ماده 29- اداره تصفيه اقدام به وصول مطالبات مي‌نمايد و در صورت ضرورت براي وصول آن اقامه دعوا خواهد كرد. اشيايي كه در معرض تنزل قيمت بوده و يا نگهداري آن‌ها هزينه غيرمتناسبي را ايجاد مي‌نمايد بدون تأخير فروخته خواهد شد.
همچنين اقدام به فروش برگ‌هاي بهادار (بورسي) و يا اشيايي كه در بازار قيمت معيني دارند به عمل خواهد آورد. ساير اموال به ترتيبي كه بعداً ذكر خواهد شد فروخته مي‌شود.
 
مبحث پنجم: رسیدگی به مطالبات
ماده 30- پس از انقضاي موعد مقرر براي ارائه‌ اسناد اداره به مطالبات رسيدگي نموده تصديق يا رد مي‌نمايد و جلب نظر متوقف را در صورتي كه در دسترس او باشد خواهد كرد و اداره مكلف نيست به اظهارات او ترتيب اثر دهد.
ماده 31- اداره براي رسيدگي در صورت لزوم مي‌تواند ابراز دفاتر بستانكار را بخواهد.
ماده 32- مطالباتي كه به موجب سند رسمي وثيقه ملكي دارند بايد منظور شود هرچند از طرف بستانكار اظهار نشده باشد.
ماده 33- پس از انقضاي موعد ابراز اسناد منتهي در ظرف بيست روز اداره صورتي با در نظر گرفتن طلب‌هايي كه حق رهن و يا رجحان دارند تهيه خواهند نمود.
ماده 34- بستانكاراني كه مردود شده‌اند با ذكر دليل رد ضمن اين صورت قيد مي‌شوند.
ماده 35- اين صورت از طريق آگهي به اطلاع بستانكاران خواهد رسيد. و در اختيار كساني كه ادعاي حقي نسبت به متوقف مي‌نمايند گذاشته مي‌شود. به بستانكاران مردود و همچنين به بستانكاراني كه حق رجحان براي خود قائل بوده و اداره به ادعاي آن‌ها ترتيب اثر نداده است مستقيماً مراتب اعلام خواهد شد.
ماده 36- هركس نسبت به اين صورت اعتراض داشته باشد در ظرف بيست روز از انتشار آگهي حق دارد در دادگاه صادركننده حكم توقف اقامه دعوي  كند.
اگر معترض ادعا كند كه طلب او بي‌مورد رد شده يا كسر گرديده و يا حق رهن و يا رجحان او منظور نشده دعوا بر عليه اداره اقامه مي شود و اگر طلب يا حق رجحان کسي که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوي بر عليه بستانکار اقامه خواهد شد.
در صورتي كه دعوي اخير به نتيجه رسيده و حكم به رد طلبي صادر شود سهمي كه تخصيص به آن داده شده در حدود طلب مدعي و هزينه دادرسي به او اختصاص پيدا خواهد كرد و مازاد بين ساير بستانكاران تقسيم خواهد شد.
در مورد اين ماده دادرسي به طريق اختصاري و فوري به عمل خواهد آمد.
ماده 37- اسنادي كه در ارائه آن‌ها تأخير شده در صورتي كه عذر موجهي در بين باشد در مورد اين ماده تا ختم ورشكستگي قبول مي‌شود ولي هزينه‌اي كه در اثر اين تأخير پيش آمده بر عهده مدعي طلب است.
اگر اداره سندي را كه ابراز شده قبول كرد اقدام به تصحيح صورت بستانكاران مي‌نمايد و ساير بستانكاران را نيز به وسيله آگهي مطلع مي‌سازد.
 
مبحث ششم: تصفيه
ماده 38- پس از رسيدگي مطالبات بستانكاراني كه يك قسمت يا تمام طلب آن‌ها مورد قبول واقع شده به وسيله اخطاريه در جلسه دعوت مي‌شوند و اگر درخواست قرارداد ارفاقي هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قيد مي‌شود.
ماده 39- اداره گزارش كاملي نسبت به وضعيت دارايي و مطالبات متوقف داده نظريات متوقف و بستانكاران را استماع نموده در صورت مجلس ذكر مي‌كند ولي تصميم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقي و صرف‌نظر کردن از دعاوي مشكوك.
ماده 40- اموال متوقف به ترتيب مزايده فروخته مي‌شود.
درموارد زير ممكن است به طريق غير مزايده اقدام به فروش اموال كرد:
1- اگر هيأتي از بستانكاران كه داراي شرايط مذكور در ماده 480 قانون تجارت باشند به اين ترتيب رضايت بدهند.
2- وقتي كه مال در بورس و يا در بازار قيمت معيني دارد.
اشياء مورد وثيقه را نمي‌توان به طريق غير مزايده فروخت مگر اينكه رضايت بستانكاراني كه نسبت به آن‌ها حق وثيقه دارند جلب شود.
ماده 41- شرايط فروش لااقل ده روز قبل از مزايده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هركس مي‌تواند اطلاعات لازمه را كسب نمايد.
آگهي فروش شامل مكان، روز و ساعت مزايده خواهد بود و در مورد اموال غيرمنقوله اين آگهي يك ماه قبل از اقدام به فروش به عمل مي‌آيد.
براي بستانكاراني كه حق وثيقه غيرمنقوله دارند يک نسخه از آگهي فرستاده شده و ارزيابي كه به عمل آمده به آن‌ها اعلام خواهد گرديد.
ماده 42- اموال منقول پس از سه مرتبه به صداي بلند حراج‌چي به كسي كه حداكثر را پيشنهاد كرده است واگذار مي‌شود. همين ترتيب نسبت به اموال غيرمنقول رعايت مي‌گردد مشروط بر اين‌كه پيشنهاد به بهاي ارزيابي شده برسد و در صورت نبودن پيشنهاد مکفي فروش متوقف مي ماند و وقت ديگري براي مزايده معين مي شود. در مرتبه دوم که بايد لااقل دو ماه پس از مزايده اول به عمل آيد اموال غير منقول به کسي که بالاترين قيمت را پيشنهاد مي نمايد واگذار خواهد شد.
ماده 43- اشياء سيم و زر نبايد به بهاي كمتر از بهاي فلزي آن‌ها به فروش برسد.
ماده 44- اداره تصفيه مكلف است شرايط فروش را با رعايت عرف و عادت و غبطه بستانكاران و ورشكسته تعيين نمايد.
اداره مي‌تواند پرداخت بها را نقد يا به موعد قرار بدهد. موعد هيچ‌گاه از سه ماه نبايد تجاوز كند. تسليم در مورد مال منقول و انتقال قطعي در مورد مال غيرمنقول نبايد قبل از پرداخت بها صورت بگيرد.
در مورد پرداخت نقدي يك روز مهلت جايز است.
اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگيرد مزايده جديد به عمل آمده در هر حال پيشنهاد دهنده سابق مسئول كسر قيمت و ساير خسارات وارده خواهد بود.
ماده 45- اگر در هيأت بستانكاران شرايط مذكور در ماده 480 قانون تجارت جمع باشد مي‌توانند از دعوايي كه نتيجه آن مشكوك است صرف نظر نمايند.
هر بستانكاري مي‌تواند درخواست كند كه آن دعوا به او واگذار شود. در اين مورد حاصل فروش مالي كه از اين راه به دست مي‌آيد در حدود طلبي كه دارد به درخواست‌كننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به ساير بستانكاران خواهد بود.
 
مبحث هفتم: تقسيم وجوه حاصله از فروش
ماده 46- وقتي كه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانكاران قطعي گرديد اداره صورتي از حاصل دارايي و حساب نهايي  آن تنظيم خواهد نمود.
هزينه توقف كه به موجب آيين‌نامه تعيين مي‌شود و هزينه تصفيه قبلاً موضوع مي‌شود صورت تقسيم و حساب نهايي در مدت ده روز در دسترس بستانكاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسيد به علاوه خلاصه‌اي از صورت مربوط به سهم هريك براي آن‌ها فرستاده خواهد شد.
ماده 47- پس از انقضاي مدت نامبرده اداره مبادرت به پرداخت سهام هريك مي‌نمايد. بستانكاري كه كاملاً‌ به حق خود مي‌رسد بايد سند مربوطه را به اداره تسليم كند در موردي كه قسمتي از طلب پرداخته مي‌شود مراتب در سند قيد مي‌گردد.
در مورد فروش اموال غيرمنقول اقداماتي كه در دفتر املاك لازم است از طرف اداره به عمل مي‌آيد. اگر طلبي معلق باشد و يا به اقساط مي‌بايست تأديه گردد سهميه مربوط به آن در صندوق دادگستري گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهميه اداره به هريك از بستانكاراني كه حقوق آن‌ها كاملاً تأديه نشده است سند عدم كفايت دارايي مي‌دهد بستانكار فقط در مورد ملائت ورشكسته مي‌تواند به موجب اين سند بقيه طلب خود را ادعا نمايد.
ماده 48- تقسيم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذكور در ماه 36 ممكن است به عمل آيد.
به بستانكاراني كه جزء صورت نيامده‌اند سند عدم كفايت دارايي داده خواهد شد.
 
مبحث هشتم: خاتمه ورشكستگي
ماده 49- پس از تقسيم اموال خاتمه ورشكستگي اعلام خواهد شد. هرگاه پس از خاتمه ورشكستگي اموالي متعلق به متوقف كشف شود اداره آن‌ها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هيچ‌گونه تشريفاتي بين بستانكاران تقسيم مي‌كند.
نسبت به سهميه‌هايي كه به مناسبت مشكوك بودن طلب به وديعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آن‌ها مجاز خواهد شد به همين ترتيب اقدام مي‌گردد.
ماده 50- ورشكستگي بايد از تاريخ وصول حكم آن به اداره تصفيه در ظرف هشت ماه تصفيه گردد.
هنگام ضرورت رييس دادگاه استان مي‌تواند اين مدت را تمديد كند.
 
مبحث نهم: مقرّرات مالي
ماده 51- اداره تصفيه داراي دو صندوق است: صندوق (الف) و صندوق (ب).
ماده 52- درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهي است كه به عنوان هزينه امور ورشكستگي دريافت مي‌شود. اين درآمد به موجب آيين‌نامه هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
ماده 53- درآمد صندوق (الف) به مصرف سازمان و برداشت هرگونه هزينه كه اداره تصفيه براي امور ورشكستگي لازم داشته باشد خواهد رسيد.
ماده 54- درآمد صندوق (ب):
1- 25% به حقوقي كه به موجب قانون ثبت شركت‌ها مصوب 2 خرداد 1310 و ماده 11 قانون تجارت براي امضاء دفاتر تجاري تعلق مي‌گيرد اضافه شده و اين اضافه به صندوق (ب) متعلق است.
2- از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه كه به موجب ماده 293 قانون تجارت تنظيم مي‌شود از قرار هر ده ريالي ده دينار گرفته شده كه نصف آن جزو درآمد عمومي كشور منظور و نصف ديگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود.
ماده 55- هريك از دو صندوق نامبرده داراي شخصيت حقوقي بوده و صندوق (الف) مي‌تواند از صندوق (ب) در صورت اقتضاء وام بگيرد. وزارت دادگستري نسبت به آن‌ دو نظارت تام خواهد داشت.
ماده 56- درآمدهاي دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومي كشور منظور نخواهد شد. وصول و مصرف آن مشمول هيچ يك از مقرّرات مالي اعم از قوانين و غير آن نخواهد بود.
ماده 57- ترتيب وصول درآمد و نظارت هزينه اين دو صندوق به موجب آيين‌نامه كه وزارت دادگستري تعيين مي‌كند معين خواهد شد.
 
 
مبحث دهم: مقرّرات مخصوص
ماده 58- بستانكاراني كه داراي وثيقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده مي‌شوند. طلب‌هايي كه داراي وثيقه نيست و همچنين باقيمانده طلب‌هايي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات زير بر يکديگر مقدمند و در تقسيم‌ نامه حاصل از فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت و قيد مي‌شود.
طبقه اول: الف- حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف.
ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف.
ج- دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي‌گيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف.
طبقه دوم: طلب اشخاصي كه مال آن‌ها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حق‌تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال از انقضاي آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم: طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است.
طبقه چهارم: الف- نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني.
ب- مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آن‌كه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء ساير ديون محسوب مي‌شود.
طبقه پنجم: ساير بستانكاران.
ماده 59- رييس و كارمندان اداره تصفيه (اعم از مأمورين زير پايه يا قراردادي يا داراي پايه) در صورتي كه از مقرّرات اين قانون تخلف كنند مطابق آيين‌نامه‌هاي وزارت دادگستري مورد تعقيب و مجازات انتظامي واقع خواهند شد.
ماده 60- وزارت دادگستري آيين‌نامه‌ي مربوط به اين قانون را تهيه مي‌نمايد.
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول: تعاريف و اصطلاحات
ماده 1- اصطلاحات و واژه‌هايي كه در اين قانون به كار رفته است، داراي معاني زير مي‌باشند:
1. شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: شورايي است كه به موجب ماده (3) اين قانون تشكيل مي‌شود، و بعد از اين «شورا» ناميده مي‌شود.
2. سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است كه به موجب ماده (5) اين قانون تشكيل مي‌شود، و بعد از اين «سازمان» ناميده مي‌شود.
3. بورس اوراق بهادار: بازاري متشكل و خودانتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و يا معامله‌گران طبق مقررات اين قانون، مورد دادوستد قرار مي‌گيرد. بورس اوراق بهادار (که از اين پس بورس ناميده مي‌شود) در قالب شركت سهامي عام تأسيس و اداره مي‌شود.
4. هيئت‌داوري: هيئتي است که به موجب ماده (37) اين قانون تشکيل مي‌شود.
5. كانون: كانون‌هاي كارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير مجامع مشابه، تشكل‌هاي خود انتظامي است كه به‌منظور تنظيم روابط بين اشخاصي كه طبق اين قانون به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌هاي مصوب «سازمان» به‌‌صورت مؤسسه غيردولتي، غيرتجاري و غيرانتفاعي به ثبت مي‌رسند.
6. تشكل خودانتظام: تشكلي است كه براي حُسن انجام وظايفي كه به موجب اين قانون بر عهده دارد و همچنين براي تنظيم فعاليت‌هاي حرفه‌اي خود و انتظام‌بخشيدن به روابط بين اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهاي حرفه‌اي و انضباطي را كه لازم مي‌داند، با رعايت اين قانون، وضع و اجرا كند.
7. شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه: شرکتي است که امور مربوط به ثبت، نگهداري، انتقال مالکيت اوراق بهادار و تسويه وجوه را انجام مي‌دهد.
8. بازارهاي خارج از بورس: بازاري است در قالب شبکه ارتباط الکترونيک يا غيرالکترونيک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پايه مذاکره صورت مي‌گيرد.
9. بازار اوليه: بازاري است كه اولين عرضه و پذيره‌نويسي اوراق بهادار جديدالانتشار در آن انجام مي‌شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختيار ناشر قرار مي‌گيرد.
10. بازار ثانويه: بازاري است كه اوراق بهادار، پس از عرضه اوليه، در آن مورد دادوستد قرار مي‌گيرد.
11. بازار مشتقه: بازاري است كه در آن قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني بر اوراق بهادار يا كالا داد و ستد مي‌شود.
12. ناشر: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را به نام خود منتشر مي‌كند.
13. كارگزار: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آن‌ها معامله مي‌كند.
14. كارگزار/ معامله‌گر: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به‌حساب آن‌ها و يا به نام و حساب خود معامله مي‌كند.
15. بازارگردان: كارگزار/ معامله‌گري است كه با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنه‌ نوسان قيمت آن، به دادوستد آن اوراق مي‌پردازد.
16. مشاور سرمايه‌گذاري: شخص حقوقي است که در قالب قراردادي مشخص، درباره خريدوفروش اوراق بهادار، به سرمايه‌گذار مشاوره مي‌دهد.
17. سبدگردان: شخص حقوقي است که در قالب قراردادي مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خريدوفروش اوراق بهادار براي سرمايه‌گذار مي‌پردازد.
18. شرکت تأمين سرمايه: شرکتي است كه به‌عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايه‌گذاران فعاليت مي‌كند، و مي‌تواند فعاليت‌هاي کارگزاري، معامله‌گري، بازارگرداني، مشاوره، سبدگرداني، پذيره‌نويسي، تعهد پذيره‌نويسي و فعاليت‌هاي مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد.
19. صندوق بازنشستگي: صندوق سرمايه‌گذاريي است که با استفاده از طرح‌هاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، مزاياي تکميلي را براي دوران بازنشستگي اعضاي آن فراهم مي‌کند.
20. صندوق سرمايه‌گذاري: نهادي مالي است که فعاليت اصلي آن سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمايه‌گذاري خود، در سود و زيان صندوق شريک‌اند.
21. نهادهاي مالي: منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهاداراند که از آن جمله مي‌توان به «کارگزاران»، «کارگزاران/ معامله‌گران»، «بازارگردانان»، «مشاوران سرمايه‌گذاري»، «مؤسسات رتبه‌بندي»، «صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري»، «شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري»، «شرکت‌هاي پردازش اطلاعات مالي»، «شرکت‌هاي تأمين سرمايه» و «صندوق‌هاي بازنشستگي» اشاره کرد.
22. شركت مادر (هُلدينگ): شركتي كه با سرمايه‌گذاري در شركت سرمايه‌پذير جهت كسب انتفاع، آن‌قدر حق رأي كسب مي‌كند كه براي كنترل عمليات شركت، هيئت‌مديره را انتخاب كند و يا در انتخاب اعضاي هيئت‌مديره مؤثر باشد.
23. ارزش‌ياب: كارشناس مالي‌اي است كه دارايي‌ها و اوراق بهادار موضوع اين قانون را مورد ارزشيابي قرار ‌دهد.
24. اوراق بهادار: هر نوع ورقه يا مستندي است كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك ‌عين و يا منفعت آن باشد. «شورا»، اوراق بهادار قابل‌معامله را تعيين و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالي و اوراق بهادار در متن اين قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
25. انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار براي عرضه‌ عمومي.
26. عرضه عمومي: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
27.  عرضه خصوصي: فروش مستقيم اوراق بهادار توسط «ناشر» به سرمايه‌گذاران نهادي است.
28. پذيره‌نويسي: فرآيند خريد اوراق بهادار از ناشر و يا نماينده قانوني آن و تعهد پرداخت وجه كامل آن طبق قرارداد.
29. تعهد پذيره‌نويسي: تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري كه ظرف مهلت «پذيره‌نويسي» به فروش نرسد.
30. اعلاميه پذيره‌نويسي: اعلاميه‌اي است كه از طريق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذيره‌نويسي در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.
31. بيانيه ثبت: مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، و اسناد و مدارکي است که در مرحله تقاضاي ثبت شرکت، به «سازمان» داده مي‌شود.
32. اطلاعات نهاني: هرگونه اطلاعات افشاء‌نشده براي عموم که به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم به اوراق بهادار، معاملات يا ناشر آن مربوط مي‌شود، و در صورت انتشار، بر قيمت و يا تصميم سرمايه‌گذاران براي معامله اوراق بهادار مربوط تأثير مي‌گذارد.
33. سبد: مجموعه دارايي‌هاي مالي است که از محل وجوه سرمايه‌گذاران خريداري مي‌شود.
 
فصل دوم: اركان بازار اوراق بهادار
ماده 2- در راستاي حمايت از حقوق سرمايه‌‌گذاران و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون، «شورا» و «سازمان» با تركيب، وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون تشكيل مي‌شود.
ماده 3- «شورا» بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياست‌هاي كلان آن بازار را برعهده دارد. اعضاي «شورا» به شرح ذيل مي‌باشد:
1. وزير امور اقتصادي و دارايي
2. وزير بازرگاني
3. رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
4. رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون
5. رييس «سازمان» كه به‌عنوان دبير «شورا» و سخنگوي «سازمان» نيز انجام وظيفه خواهد كرد.
6. دادستان كل كشور يا معاون وي
7. يک نفر نماينده از طرف «کانون»‌ها
8. سه نفر خبره مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشکل‌هاي حرفه‌اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران
9. يك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي‌ربط و تصويب هيئت وزيران براي هر «بورس كالايي»
تبصره 1- رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره 2- مدت مأموريت اعضاي موضوع بندهاي (7)، (8) و (9) پنج‌سال است، و آنان را نمي‌توان از ميان اعضاي هيئت‌مديره و کارکنان «سازمان» انتخاب كرد.
تبصره 3- انتخاب مجدد اعضاي موضوع بندهاي (7)، (8) و (9) اين ماده حداكثر براي دو ‌دوره امكان‌پذير خواهد بود.
تبصره 4- اعضاي موضوع بند (9)، فقط در جلسات مربوط به تصميم‌گيري همان بورس شرکت مي‌کنند.
ماده 4- وظايف «شورا» به شرح زير مي‌باشد:
1. اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون.
2.  تعيين سياست‌ها و خط‌مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياست‌هاي کلي نظام و قوانين و مقررات مربوط.
3. پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيئت وزيران.
4. تصويب ابزارهاي مالي جديد.
5. صدور، تعليق، و لغو مجوز فعاليت «بورس»ها، «بازارهاي خارج از بورس»، «شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه» و «شرکت‌هاي تأمين سرمايه».
6. تصويب بودجه و صورت‌هاي مالي «سازمان».
7. نظارت بر فعاليت‌ و رسيدگي به شكايت از «سازمان».
8. تصويب نوع و ميزان وصولي‌هاي «سازمان» و نظارت بر آن‌ها.
9. انتخاب بازرس/ حسابرس «سازمان» و تعيين حق‌الزحمه آن.
10. انتخاب اعضاي هيئت‌مديره «سازمان».
11. تعيين حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت‌مديره «سازمان».
12.  انتخاب اعضاي «هيئت‌داوري» و تعيين حق‌الزحمه آنان.
13. اعطاي مجوز به «بورس» به‌منظور عرضه اوراق بهادار شرکت‌هاي پذيرفته‌شده خود در بازارهاي خارجي.
14. اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به «بورس»‌.
15. اعطاي مجوز به «بورس» جهت معاملات اشخاص خارجي در «بورس».
16. ساير اموري كه به تشخيص هيئت‌وزيران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
تبصره- مصوبات شورا پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي لازم‌اجراء خواهد بود.
ماده 5- «سازمان»، مؤسسه عمومي غيردولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و از محل كارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پذيرش شركت‌ها در «بورس»‌ها و ساير درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم براي آغاز فعاليت و راه‌اندازي سازمان يادشده از محل وجوه اماني شوراي بورس نزد سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمين مي‌شود.
تبصره- اساسنامه و تشكيلات «سازمان» حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط «شورا» تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 6- هيئت‌مديره «سازمان» داراي 5 عضو است كه از ميان افراد امين و داراي حُسن شهرت و تجربه در رشته مالي منحصراً از كارشناسان بخش غيردولتي به پيشنهاد رئيس «شورا» و با تصويب «شورا» انتخاب مي‌شوند. رئيس «شورا» حكم اعضاي هيئت‌مديره را صادر مي‌کند.
ماده 7- وظايف و اختيارات هيئت‌مديره «سازمان» به شرح زير است:
1. تهيه آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا.
2. تهيه و تدوين دستور‌العمل‌‌هاي اجرايي اين قانون.
3. نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط.
4. ثبت و صدور مجوز «عرضه عمومي» اوراق بهادار و نظارت بر آن.
5. درخواست صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس «بورس»ها و ساير نهادهايي كه تصويب آن‌ها بر عهده «شورا»ست.
6. صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس «كانون‌ها» و «نهادهاي مالي» موضوع اين قانون كه در حوزه عمل مستقيم «شورا» نيست.
7. تصويب اساسنامه «بورس‌ها»، «كانون‌ها»، و «نهادهاي‌ مالي» موضوع اين قانون.
8.  اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
9. اعلام آن‌دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعلام آن‌ها طبق اين قانون بر عهده «سازمان» است به مراجع ذي‌صلاح و پي‌گيري آن‌ها.
10. ارائه صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي ادواري در مورد عملكرد «سازمان» و همچنين وضعيت بازار اوراق بهادار به «شورا».
11. اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران در بازار اوراق بهادار.
12. ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در بازار اوراق بهادار و همكاري با ساير نهادهاي سياست‌گذاري و نظارتي.
13. پيشنهاد به‌كارگيري «ابزارهاي مالي» جديد در بازار اوراق بهادار به شورا.
14. نظارت بر سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در «بورس».
15. تهيه بودجه و پيشنهاد انواع درآمدها و نرخ‌هاي خدمات «سازمان» جهت تصويب توسط «شورا».
16. تصويب سقف نرخ‌هاي خدمات و كارمزدهاي «بورس»، و ساير «نهادهاي مالي» موضوع اين قانون.
17. صدور تأييدنامه «سازمان» قبل از ثبت شرکت‌هاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شركت‌ها و نظارت «سازمان» بر آن شركت‌ها.
18. بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات با اهميت توسط شرکت‌هاي ثبت‌شده نزد «سازمان».
19. همکاري نزديک و هماهنگي با مراجع حسابداري به‌ويژه هيئت تدوين استانداردهاي حسابرسي.
20.  انجام تحقيقات کلان و بلندمدت براي تدوين سياست‌هاي آتي بازار اوراق بهادار.
21. همکاري و مشارکت با مراجع بين‌المللي و پيوستن به سازمان‌هاي مرتبط منطقه‌اي و جهاني.
22. انجام ساير اموري که از طرف «شورا» به «سازمان» محول شده باشد.
ماده 8- مدت عضويت هر يك از اعضاي هيئت‌مديره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان براي يک دوره ديگر بلامانع است.
ماده 9- رييس هيئت‌مديره «سازمان» از بين اعضاي هيئت‌مديره به پيشنهاد اعضا و تصويب «شورا» براي مدت سي‌ماه تعيين خواهد شد.
تبصره 1- رييس هيئت‌مديره، «رييس» سازمان و بالاترين مقام اجرايي آن خواهد بود.
تبصره 2- وظايف و حدود اختيارات رييس «سازمان» در اساسنامه «سازمان» تعيين خواهد شد.
ماده 10- اشتغال اعضاي هيئت‌مديره به صورت موظف و تمام‌وقت بوده و به‌ هيچ‌وجه حق اشتغال يا پذيرش مسئوليت ديگري در ساير دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتي و غيردولتي را نخواهند داشت.
ماده 11- در صورت بركناري، فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي هيئت‌مديره، جانشين وي براي مدت باقي‌مانده، ظرف پانزده‌روز حسب مورد به‌ترتيب مقرر در ماده (6) منصوب خواهد شد. شرايط برکناري در اساسنامه «سازمان» قيد خواهد شد.
ماده 12- اعضاي هيئت‌مديره قبل از شروع به‌كار در «سازمان» موظف‌اند در جلسه «شورا» سوگند ياد كنند كه وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و بي‌طرفي را به كار برند و كليه تصميماتي را كه مي‌گيرند مقرون به صلاح كشور بوده و رعايت حفظ اسرار «سازمان» و هيئت‌مديره را بنمايند. متن سوگندنامه در اساسنامه «سازمان» مندرج خواهد شد.
ماده 13- حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت‌مديره «سازمان» از محل بودجه «سازمان» پرداخت مي‌شود.
تبصره- حق حضور اعضاي غيردولتي «شورا» در جلسات شورا، به پيشنهاد رئيس «شورا» و با تصويب «شورا» تعيين و از محل بودجه «سازمان» پرداخت مي‌شود.
ماده 14- در بدو انتصاب و خاتمه عضويت، اعضاي هيئت‌مديره بايد فهرست دارايي‌هاي خود، همسر، و افراد تحت‌تكفل خود را به «شورا» گزارش نمايند.
ماده 15- حسابرس/ بازرس «سازمان»، از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي براي يك‌سال توسط «شورا» انتخاب مي‌شود؛ انتخاب حسابرس/ بازرس حداكثر براي دو دوره امكان‌پذير خواهد بود.
ماده 16- انجام هر گونه معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده يا در شرف ثبت نزد «سازمان» يا هرگونه فعاليت و مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در انجام معاملات مذكور توسط اعضاي «شورا»، «سازمان»، مديران و شركاي مؤسسه حسابرسي «سازمان» و نيز اشخاص تحت تکفل آن‌ها ممنوع است.
ماده 17- اعضاي «شورا» و «سازمان» موظف‌اند، فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي خود و همچنين مشاغل تمام‌وقت يا پاره‌وقت خود را که طي دو سال اخير به آن اشتغال داشته‌اند يا دارند، به رئيس قوه قضائيه گزارش دهند.
ماده 18- اعضاي «شورا»، «سازمان»، مديران و شرکاي مؤسسه حسابرسي «سازمان» مكلف‌اند از  افشاي مستقيم يا غيرمستقيم اطلاعات محرمانه‌اي كه در اجراي وظايف خود از آن‌ها مطلع مي‌شوند، حتي پس از خاتمه دوران تصدي خود، خودداري كنند. متخلف به مجازات‌هاي مقرر در ماده (46) اين قانون محكوم مي‌شود.
ماده 19- «سازمان» مي‌تواند در اجراي وظايف قانوني خود با مجوز دادستان كل كشور، اطلاعات مورد نياز در چارچوب اين قانون را از كليه بانك‌ها، مؤسسات اعتباري، شركت‌هاي دولتي، دستگاه‌هاي دولتي و عمومي، از جمله دستگاه‌هايي كه شمول حكم نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام آن‌هاست و نيز اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي مطالبه نمايد. كليه دستگاه‌ها و اشخاص مذكور مكلف‌اند اطلاعات موردنياز «سازمان» را در موعد تعيين‌شده ارائه نمايند.
 
فصل سوم: بازار اوليه
ماده 20- «عرضه عمومي» اوراق بهادار در «بازار اوليه» منوط به ثبت آن نزد «سازمان» با رعايت مقررات اين قانون مي‌باشد، و «عرضه عمومي» اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است.
ماده 21- ثبت اوراق بهادار نزد «سازمان» به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات «سازمان» و شفافيت اطلاعاتي بوده و به‌منزله تأييد مزايا، تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركت‌ها يا طرح‌هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط «سازمان» نمي‌باشد. اين موضوع بايد در «اعلاميه پذيره‌نويسي» قيد گردد.
ماده 22- ناشر موظف است تقاضاي ثبت اوراق بهادار را همراه با «بيانيه ثبت» و «اعلاميه پذيره‌نويسي» جهت اخذ مجوز عرضه عمومي به «سازمان» تسليم نمايد.
تبصره- فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار، محتويات «بيانيه ثبت» و «اعلاميه پذيره‌نويسي» كه بايد به «سازمان» تسليم شود و نيز چگونگي انتشار «اعلاميه پذيره‌نويسي» و نحوه هماهنگي بين مرجع ثبت شركت‌ها و «سازمان» به‌موجب دستورالعملي است كه توسط «سازمان» تنظيم و به تأييد «شورا» مي‌رسد.
ماده 23- «سازمان» پس از بررسي تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و اطمينان از انطباق آن‌ها با مقررات، نسبت به تأييد «اعلاميه پذيره‌نويسي» اقدام مي‌كند.
تبصره 1- «عرضه‌ عمومي» اوراق بهادار بايد ظرف مدتي انجام پذيرد كه «سازمان» تعيين مي‌كند. مدت مذكور از سي‌روز تجاوز نخواهد كرد. «سازمان» مي‌تواند مدت پذيره‌نويسي را با تقاضاي «ناشر» و احراز ادله موجه حداكثر به‌مدت سي روز ديگر تمديد كند.
تبصره 2- «ناشر» موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت «عرضه عمومي»، «سازمان» را از نتايج توزيع‌ و فروش اوراق بهادار از طريقي كه «سازمان» معين خواهد نمود، مطلع نمايد. نحوه برخورد «ناشر» درخصوص عدم ‌فروش كامل، در «اعلاميه پذيره‌نويسي» مشخص مي‌شود.
تبصره 3- استفاده از وجوه تأديه شده، پس از تأييد تکميل فرآيند «عرضه عمومي» توسط «سازمان»، مجاز است.
تبصره 4- در صورت عدم تکميل فرآيند «عرضه عمومي»، وجوه گردآوري‌شده بايد حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمايه‌گذاران عودت داده شود.
ماده 24- اگر «سازمان» فرم تقاضاي تكميل‌شده و ضمائم ارسالي را براي ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخيص دهد، طي مدت سي‌‌روز مراتب را به اطلاع «ناشر» رسانده و درخواست اصلاحيه مي‌نمايد. «سازمان» در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حداكثر ظرف سي‌روز از تاريخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت يا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به «ناشر» اعلام كند.
ماده 25- از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون، براي ثبت شركت‌هاي سهامي عام يا افزايش سرمايه آن‌ها، اجازه انتشار «اعلاميه پذيره‌نويسي» توسط مرجع ثبت شركت‌ها، پس از موافقت «سازمان» صادر مي‌شود.
ماده 26- از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون، وظايف و اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، مصوب 30/6/1376 به «سازمان» واگذار مي‌شود.
تبصره- اوراق مشاركتي كه به موجب اين قانون معاف از ثبت نزد «سازمان» باشد، از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 27- اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان «معاف» است:
1. اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزي و شهرداري‌ها
2. اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت‌نظارت بانك مركزي
3. اوراق بهادار عرضه‌شده در «عرضه‌هاي خصوصي»
4. سهام هر شرکت سهامي عامي که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعيين‌شده توسط «سازمان» باشد.
5. ساير اوراق بهاداري که به تشخيص «شورا» نياز به ثبت نداشته باشند، از قبيل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانوني ديگر.
تبصره- «ناشر» اوراق بهاداري كه از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و نحوه و شرايط توزيع و فروش آن را طبق شرايطي كه «سازمان» تعيين مي‌كند، به «سازمان» گزارش كند.
ماده 28- تأسيس «بورس»ها، «بازارهاي خارج از بورس» و «نهادهاي مالي» موضوع اين قانون منوط به ثبت نزد «سازمان» است و فعاليت آن‌ها تحت نظارت «سازمان» انجام مي‌شود.
ماده 29- صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيئت‌مديره و مديران، حداقل سرمايه، موضوع فعاليت در اساسنامه، نحوه گزارش‌دهي و نوع گزارش‌هاي ويژه حسابرسي «نهادهاي مالي» موضوع اين قانون، بايد به تأييد «سازمان» برسد.
 
فصل چهارم: بازار ثانويه
ماده 30- پذيرش اوراق بهادار در«بورس» طبق دستورالعملي است که به پيشنهاد هر «بورس» و به تصويب «سازمان» مي‌رسد. «بورس» مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست که نزد «سازمان» ثبت نشده است.
تبصره- اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 31- «بورس» مكلف است فهرست، تعداد و قيمت اوراق بهادار معامله‌شده در روزهاي معامله را طبق ضوابط مصوب «سازمان» تهيه و به ‌اطلاع عموم برساند. اين فهرست در حكم سند رسمي است، و در سوابق بورس نگاه‌داري خواهد شد.
ماده 32- «سازمان» مجاز است با تشخيص شرايط اضطراري، دستور تعطيل و يا توقف انجام معاملات هر يك از «بورس‌«ها را، حداكثر به مدت سه روز کاري صادر نمايد. در صورت تداوم شرايط اضطراري،‌ مدت مزبور با تصويب «شورا» قابل تمديد خواهد بود.
تبصره- شرايط اضطرار براساس‌ آن دستورالعمل اجرايي‌ خواهد بود كه به پيشنهاد «سازمان» به تأييد «شورا» مي‌رسد.
ماده 33- شروع به فعاليت «كارگزاري»، «کارگزاري/ معامله‌گري» و «بازارگرداني» به هر شكل و تحت هر عنوان، منوط به عضويت در «كانون» مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن است.
تبصره- تا زماني كه «كانونِ» «کارگزاران/ معامله‌‌گران» و «بازارگردانان» تشكيل نشده است، وظايف مربوط به آن «كانون» را «سازمان» انجام مي‌دهد. هنگامي‌كه تعداد اعضاي «كانون» در سطح كشور به يازده نفر رسيد، تشكيل «كانونِ» «کارگزاران/ معامله‌گران» و «بازارگردانان» الزامي است.
ماده 34- فعاليت «كارگزاري»، «کارگزاري/ معامله‌گري» و «بازارگرداني» در هر «بورس» موكول به پذيرش در آن «بورس»، طبق دستورالعملي است که به پيشنهاد «بورس» به تأييد «سازمان» مي‌رسد.
ماده 35- هيئت‌مديره «بورس» به تخلفات انضباطي «كارگزاران»، «کارگزار/ معامله‌گران»، «بازارگردانان»، «ناشران» و ساير اعضاي خود از هريك از مقررات اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط طبق آيين‌نامه انضباطي خود رسيدگي مي‌نمايد. رأي «بورس» به ‌مدت يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در «سازمان» مي‌باشد. رأي «سازمان» قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ماده 36- اختلافات بين «كارگزاران»، «بازارگردانان»، «کارگزار/ معامله‌گران»، «مشاوران سرمايه‌گذاري»، «ناشران»، سرمايه‌گذاران، و ساير اشخاص ذي‌ربط ناشي از فعاليت حرفه‌اي آن‌ها، در صورت عدم ‌سازش در «كانون»‌ها توسط «هيئت‌ ‌داوري» رسيدگي مي‌شود.
ماده 37- «هيئت‌ ‌داوري» متشکل از سه عضو مي‌باشد كه يك عضو توسط رييس قوه قضاييه از بين قضات باتجربه و دو عضو از بين صاحب‌نظران در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد «سازمان» و تأييد «شورا» به اختلافات رسيدگي مي‌نمايند. رييس قوه قضاييه و «سازمان» با تأييد «شورا» علاوه بر نماينده اصلي خود، هريك عضو علي‌البدلي تعيين و معرفي مي‌نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در «هيئت‌داوري» شركت نمايند. شرايط عضو علي‌البدل همانند عضو اصلي مي‌باشد.
تبصره 1- رياست «هيئت‌ ‌داوري» با نماينده قوه قضائيه خواهد بود.
تبصره 2- مدت مأموريت اعضاي اصلي و علي‌البدل دوسال مي‌باشد و انتخاب مجدد آنان حداكثر براي دو دوره ديگر بلامانع است.
تبصره 3- «هيئت‌ ‌داوري» داراي دبيرخانه‌اي ‌است كه در محل «سازمان» تشكيل مي‌گردد.
تبصره 4- بودجه «هيئت داوري» در قالب بودجه «سازمان» منظور و پرداخت مي‌شود.
تبصره 5- آراي صادر شده از سوي «هيئت‌‌ داوري» قطعي و لازم‌الاجراست و اجراي آن به ‌عهده‌ اداره‌ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.
ماده 38- در صورتي‌كه «كارگزار»، «کارگزار/ معامله‌گر»، «بازارگردان»، «مشاور سرمايه‌گذاري»، و ساير تشكل‌هاي مشابه درخواست كناره‌گيري موقت يا دائم از فعاليت خود را داشته باشند، مراتب را به «سازمان»، «كانون» و نيز به «بورس» مربوطه اعلام نموده و مجوز فعاليت خود را نزد «كانون» توديع مي‌نمايند. تضمين‌ها و وثايق مربوط تا تعيين تكليف معاملات انجام‌شده و ساير تعهدات آن‌ها به قوت خود باقي خواهد ماند. قسمت اخير اين ماده نسبت به «كارگزاران»، «کارگزار/ معامله‌گران»، «بازارگردانان»، «مشاوران سرمايه‌گذاري»، و ساير تشكل‌هاي مشابه كه عضويت آن‌ها براساس ماده (35)‌ اين قانون تعليق يا لغو مي‌شود، نيز مجري است.
ماده 39- «كارگزاران»، «کارگزار/ معامله‌‌گران»، «بازارگردانان»، «مشاوران سرمايه‌گذاري»، و ساير تشكل‌هاي مشابه ملزم‌اند طبق دستورالعملي كه توسط «سازمان» تنظيم و ابلاغ مي‌شود، گزارش‌هاي لازم را تهيه و به مراجع ذي‌ربط تسليم نمايند.
 
 
 فصل پنجم: اطلاع‌رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه
ماده 40- «سازمان» موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعه اطلاعاتي كه در فرايند ثبت اوراق بهادار به دست مي‌آورد، حداكثر ظرف مدت پانزده روز، طبق آيين‌نامه مربوطه در دسترس عموم قرار گيرد.
ماده 41- «سازمان» موظف است «بورس‌«ها، «ناشران» اوراق بهادار،«كارگزاران»، «معامله‌گران» «بازارگردانان»، «مشاوران سرمايه‌گذاري»، و كليه ‌تشكل‌هاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا براسـاس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور، اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند.
ماده 42- «ناشر» اوراق بهادار موظف است صورت‌هاي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارش‌دهي مالي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي كه توسط «سازمان» ابلاغ مي‌شود، تهيه كند.
ماده 43- «ناشر»، «شرکت تأمين سرمايه»، حسابرس و «ارزش‌يابان» و مشاوران حقوقي ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمايه‌گذاراني هستند که در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به‌دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه که ناشي از فعل يا ترک‌فعل آن‌ها باشد، متضرر گرديده‌اند.
تبصره 1- خسارت‌ديدگان موضوع اين ماده، مي‌توانند حداکثر ظرف مدت يک‌سال پس از تاريخ کشف تخلف به هيئت‌مديره «بورس» يا «هيئت داوري» شکايت کنند، مشروط بر اين که بيش از سه سال از عرضه عمومي توسط «ناشر» نگذشته باشد.
تبصره 2- فقط اشخاصي که اوراق بهادار ناشر موضوع اين ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خريده باشند، مجاز به ادعاي خسارت‌مي‌باشند.
ماده 44- «سازمان» مي‌‌تواند در صورت آگاهي از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص يا گمراه‌کننده از طرف «ناشر» در «بيانيه ثبت» يا «اعلاميه پذيره‌نويسي»، «عرضه عمومي» اوراق بهادار را در هر مرحله‌اي که باشد، متوقف کند.
ماده 45- هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از «سازمان» دريافت کرده است، مكلف است حداقل موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايي که توسط «سازمان» تعيين خواهد شد، به «سازمان» ارائه نمايد:
1. صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي‌شده.
2. صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي شامل صورت‌هاي مالي شش ماهه حسابرسي‌شده، و صورت‌هاي مالي سه ماهه
3. گزارش هيئت‌مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس
4. اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه‌گذاران دارد.
 
فصل ششم: جرايم و مجازات‌ها
ماده 46- اشخاص زير به حبس تعزيري از سه‌ ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1. هر شخصي كه «اطلاعات نهاني» مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را كه حسب وظيفه در اختيار وي قرارگرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف آن‌ها به هرعنوان نمايندگي داشته باشد، قبل ‌از انتشار عمومي، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آن‌ها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد.
2.  هر شخصي ‎كه با استفاده از «اطلاعات نهاني» به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد.
3. هر شخصي كه اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه‎كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمت‎هاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
4. هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا «اعلاميه پذيره‌نويسي» به‌منظور عرضه عمومي اوراق بهادار نمايد.
تبصره 1- اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي «اطلاعات نهاني» شركت شناخته مي‎شوند:
الف) مديران شركت شامل اعضاي هيئت‎مديره، هيئت‎عامل، مديرعامل و معاونان آنان.
ب‌) بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكلاي شركت.
ج‌) سهامداراني که به تنهايي و يا به همراه افراد تحت‌تكفل خود، بيش‌از ده‎ درصد سهام شركت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان‌.
د‌) مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره و مديران ذي‌ربط يا نمايندگان شرکت‌هاي مادر (هلدينگ) که مالک حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يک عضو در هيئت‌مديره شرکت سرمايه‌پذير باشند.
هـ) ساير اشخاصي كه با توجه به وظايف، اختيارات و يا موقعيت خود به «اطلاعات نهاني» دسترسي دارند.
تبصره 2- اشخاص موضوع تبصره يك اين ماده موظف‌اند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را كه مبتني بر«اطلاعات نهاني» نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به «سازمان» و «بورس» مربوط گزارش كنند.
ماده 47- اشخاصي كه اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به «سازمان» و يا «بورس» ارائه نمايند يا تصديق كنند و يا اطلاعات، اسناد و يا مدارك جعلي را در تهيه گزارش‎هاي موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهند شد.
ماده 48- «كارگزار»، «کارگزار/ معامله‎گر»، «بازارگردان» و «مشاور سرمايه‌گذاري» كه اسرار اشخاصي را كه برحسب وظيفه از آن‌ها مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد، بدون مجوز افشاء نمايد، به مجازات‌هاي مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهد شد.
ماده 49- اشخاص زير به حبس تعزيري از يك‎ماه تا شش‎ماه يا به جزاي نقدي معادل يک تا سه برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1. هر شخصي كه بدون‌ رعايت مقررات اين قانون تحت هرعنوان به فعاليت‎هايي از قبيل «كارگزاري»، «کارگزار/ معامله‎گر» ي يا «بازارگرداني» كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يك از عناوين مزبور معرفي كند.
2. هر شخصي كه به موجب اين قانون مكلف به ارائه تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارك مهم به «سازمان» و يا «بورس» مربوط بوده و از انجام آن خودداري كند.
3. هر شخصي كه مسئول تهيه اسناد، مدارك، اطلاعات، «بيانيه ثبت» يا «اعلاميه پذيره‎نويسي» و امثال آن‌ها جهت ارائه به «سازمان» مي‎باشد و نيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي و اظهارنظر يا تهيه گزارش مالي، فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را برعهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد.
4. هر شخصي كه عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارك يا گزارش‎هاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.
ماده 50- «كارگزار»، «کارگزار/ معامله‎گر» يا «بازارگرداني» كه اوراق بهادار و وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاه‌داري آن در حساب‌هاي جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات‌هاي مقرر در ماده (674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهد شد.
ماده 51- در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي، مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده بر حسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي‌شود که از طرف اشخاص حقوقي يادشده، مسئوليت تصميم‌گيري را بر عهده داشته‌اند.
ماده 52- «سازمان» مكلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع اين قانون را گردآوري کرده و به مراجع قضايي ذي‎صلاح اعلام ‌نموده و حسب مورد موضوع را به‌عنوان شاكي پيگيري نمايد. چنانچه در اثر جرائم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد، زيان‎ديده مي‎تواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد.
 
فصل هفتم: مقررات متفرقه
ماده 53- «كارگزاران» «کارگزاران/ معامله‌گران» «بازارگردانان» و ساير فعالان بازار اوراق بهادار مكلفند ظرف شش‌ماه از تشكيل «سازمان» نسبت به ايجاد «کانون» خود، پس از تصويب اساسنامه آن اقدام کنند.
ماده 54- هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي، نمي‌تواند بيش از دو و نيم درصد (5/2%) از سهام «بورس» را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت داشته باشد.
ماده‌ 55- هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند بيش از پنج درصد (5%) از سهام «شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه» را به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت داشته باشد.
ماده 56- پس از تشكيل «سازمان»، كليه سوابق، اسناد و مدارك شوراي بورس موضوع قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران، مصوب 1345، به «سازمان» منتقل مي‌شود.
ماده 57- اموال و دارايي‌هاي سازمان‌ کارگزاران بورس‌هاي موجود اعم از منقول و غيرمنقول، وجوه نقد، سپرده‌هاي بانكي و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و ساير دارايي‌ها پس از كسر بدهي‌ها و همچنين وجوه ذخيره گسترش «بورس»، در كميته‌اي مركب از رئيس «سازمان»، نماينده منتخب كارگزاران «بورس» مربوط و نماينده «شورا» احصا و حسب ضرورت و نياز بين شركت سهامي «بورس» مربوط و «سازمان» به‌ترتيب به‌عنوان سرمايه و منابع مالي در اختيار تسهيم مي‌شود. تصميمات اين كميته پس از تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي لازم‌الاجرا مي‌باشد.
تبصره- سوابق كاركنان «سازمان كارگزاران» هر «بورس»، به‌موجب مقررات قانون كار بازخريد مي‌گردد.
ماده 58- دولت اقدامات لازم براي فعال‌كردن بورس‌هاي كالايي و تطبيق آن با اين قانون و ارائه راه‌كارهاي قانوني موردنياز را به عمل خواهد آورد.
ماده 59- اين قانون چهارماه پس از تصويب به‌طور كامل لازم‌الاجرا است و هيئت وزيران و ساير مراجع مذكور در اين قانون، موظف‌اند به نحوي اقدام نمايند كه مقررات اجرايي و سازماني و تشكيلات مناسب اجرايي اين قانون، ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصويب رسيده باشد.
ماده 60- پس از انقضاي مهلت‌هاي مقرر در اين قانون، قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 و كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون است، لغو مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بيست و نه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماده  1- اصطلاحات و عباراتي که در اين قانون به کار رفته است داراي معاني زير مي‌باشد:
الف- گواهي سرمايه‌گذاري؛ اوراق بهادار متحدالشکلي است که توسط صندوق سرمايه‌گذاري منتشر و در ازاء سرمايه‌گذاري اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمايه‌گذار و مبلغ سرمايه‌گذاري به آن‌ها ارائه مي‌شود.
ب- سهام شناور آزاد؛ بخشي از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آمادة عرضه و فروش آن سهام مي‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مديريت شرکت مشارکت نمايند.
ج- سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است که به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوري‌اسلامي‌ايران» مصوب 1/9/1384تشکيل ‌شده ‌است و در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود.
د- نهاد واسط؛ يکي از نهاد‌هاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است که مي‌تواند با انجام معاملات موضوع عقوداسلامي نسبت به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام نمايد.
ﻫ- صندوق سرمايه‌گذاري، نهاد مالي است که منابع مالي حاصل از انتشار گواهي سرمايه‌گذاري را در موضوع فعاليت مصوب خود سرمايه‌گذاري مي‌کند.
ماده 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق‌هاي موضوع بند‌هاي (19) و (20) مادة (1) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن» مصوب 25/2/1387 و ساير صندوقهايي را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نهاد مالي محسوب مي‌شوند، ثبت نمايد. اين صندوق‌ها از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌باشند.
ماده 3- در ازاء سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي موضوع ماده (2)، گواهي سرمايه‌گذاري بانام صادر مي‌شود. مسئوليت سرمايه‌گذاران در اين صنـدوق‌ها محدود به ميزان مبلغ سرمايه‌گذاري آن‌ها است.
ماده 4- تأسيس، ثبت، فعاليت، انحلال و تصفيه صندوق‌هاي موضوع ماده (2) طبق ضوابط زير خواهدبود:
الف- مدت فعاليت اين صندوق‌ها بايد متناسب با نوع فعاليت صندوق در اساسنامه قيد شود.
ب- حداقل سرمايه لازم براي تشکيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال مي‌باشد. شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌تواند حداقل سرماية لازم براي تشکيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را با درنظرگرفتن تغييرات نرخ تورم افزايش دهد.
ج- متغيّر يا ثابت بودن سرمايه و همچنين قابليت و نحوه نقل و انتقال گواهي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها از طريق صدور و ابطال و يا خريد و فروش بايد در اساسنامة صندوق قيد شود.
د- صندوق به موجب ترتيباتي که در اساسنامه پيش‌بيني مي‌شود بايد حداقل يک رکن اداره کننده و يک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.
ﻫ- وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي ارکان مذکور و ساير ارکان از قبيل ضامن بر عهدة اشخاص حقوقي واجد شرايطي خواهدبود که بايد در صندوق قبول سمت نمايند. حدود مسئوليت و اختيارات هر يک از ارکان در اساسنامه تعيين مي‌شود. رکن اداره‌کننده را مي‌توان از بين اشخاص حقيقي واجد شرايط تعيين کرد.
و- نحوة تصفيه صندوق در پايان مدت فعاليت و يا انحلال آن به موجب شرايط مندرج در اساسنامه بوده و مديرصندوق مديرتصفيه نيز مي‌باشد مگر اين که شرايط لازم براي ادارة صندوق را از دست بدهد.
ادارة صندوق‌هاي سرمايه‌‌گذاري طبق اساسنامة آن‌ها مي‌باشد.
ماده 5- هرگونه اختلاف ناشي از سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي موضوع ماده (2) و فعاليت آن‌ها و نيز اختلاف بين ارکان صندوق در هيأت داوري موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» رسيدگي مي‌شود.
ماده 6- ماده (143) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح، تبصرة (1) آن حذف و تبصره ‌‌هاي (2) و (3) به عنوان تبصره‌‌هاي (1) و (2) ابقاء گرديد:
ماده 143- معادل ده درصد (10%) از ماليات بردرآمد حاصل از فروش کالاهايي که در بورس‌‌هاي کالايي پذيرفته شده و به فروش مي‌رسد و ده درصد (10%) از ماليات بردرآمد شرکتهايي که سهام آن‌ها براي معامله در بورس‌هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌شود و پنج درصد (5%) از ماليات بردرآمد شرکتهايي که سهام آن‌ها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌شود، از سال پذيرش تا سالي که از فهرست شرکت‌هاي پذيرفته شده در اين بورس‌ها يا بازار‌ها حذف نشده‌اند با تأييد سازمان بخشوده مي‌شود. شرکتهايي که سهام آن‌ها براي معامله در بورس‌هاي داخلي يا خارجي يا بازار‌هاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي که در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيت‌هاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي‌شوند.
ماده 7- متن زير به عنوان ماده‌ي (143) مکرر و چهار تبصره ذيل آن به قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 الحاق مي‌شود؛
ماده 143مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ايراني و خارجي در بورس‌ها يا بازار‌هاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهدشد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهدشد.
کارگزاران بورس‌ها و بازار‌هاي خارج از بورس مکلفند ماليات يادشده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال کنند.
تبصره 1- تمامي درآمد‌هاي صندوق سرمايه‌گذاري در چهارچوب اين قانون و تمامي درآمد‌هاي حاصل از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمد‌هاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمد‌هاي حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت ماليات بردرآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات برارزش افزوده مصوب 2/3/1387معاف مي‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار يادشده مالياتي مطالبه نخواهدشد.
تبصره 2- سود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهي‌هاي سرمايه‌گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار يادشده نزد سازمان جزء هزينه‌‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي‌شود.
تبصره 3- در صورتي که هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران که سهامدار شرکت پذيرفته‌شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورس‌ها يا بازار‌هاي خارج از بورس خارجي بفروشد، از اين بابت هيچ‌گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهدشد.
تبصره 4- صندوق سرمايه‌گذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوز‌هاي صادره از سوي سازمان نمي‌باشد.
ماده 8- به موجب بند 25 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 حذف شده است.
ماده 9- بند (11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
11- خدمات بانکي و اعتباري بانک‌ها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار‌هاي خارج از بورس.
ماده 10- معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس‌هاي کالايي و کليه فعاليت‌هاي اشخاص در آن‌ها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذيل فصل مذکور با رعايت مادة (52) همان قانون تحت پيگرد قرار خواهندگرفت.
ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بردرآمد آن دسته از داراييهايي که تأمين مالي آن از طريق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت مي‌گيرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمين مالي که از طريق انتشار اوراق بهادار توسط اين گونه نهاد‌ها صورت مي‌گيرد، بايد در حساب خاصي متمرکز شود و هرگونه برداشت از اين حساب بايد تحت نظارت و با تأييد سازمان انجام گيرد. دستورالعمل مربوط به فعاليت نهاد‌هاي واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار خواهدرسيد.
ماده 12- درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واسط براي تأمين مالي از طريق عرضة عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچ‌گونه ماليات و عوارضي تعلق نمي‌گيرد. هزينة استهلاک ناشي از افزايش ارزش دارايي در خريد مجدد همان دارايي توسط فروشنده به هر نحوي که باشد جزء هزينه‌‌هاي قابل قبول مالياتي نخواهدبود.
ماده 13- مديران نهاد‌هاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌هاي خود انتظام شامل اعضاء هيأت مديره و مديرعامل بايد فاقد محکوميت قطعي کيفري مؤثر بوده و از صلاحيت حرفه‌اي لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان يا سلب صلاحيت حرفه‌اي نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت‌هاي يادشده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نمايد. شرايط و معيار‌هاي صلاحيت حرفه‌اي مديران مذکور صرفاً از حيث تحصيلات و سوابق تجربي مرتبط و همچنين نحوة سلب صلاحيت آن‌ها توسط سازمان، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهدبود که به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 14- ناشران اوراق بهادار، نهاد‌هاي مالي و تشکل‌هاي خود انتظام و نيز اشخاصي که به عنوان مديران آن‌ها انتخاب مي‌شوند، در صورت نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هر يک از آن‌ها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند نسبت به اخذ جريمة نقدي از متخلفين از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يک ميليارد (1.000.000.000) ريال اقدام و به حساب خزانه واريز نمايد. آيين‌نامة مربوط به تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتکابي به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌هاي اموراقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 1- مبالغ جزاي نقدي هر سه سال يک بار متناسب با رشد شاخص بهاي کالا‌ها و خدمات مصرفي که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام مي‌شود با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و تصويب هيأت وزيران تعديل مي‌شود.
تبصره 2- آراء صادره درخصوص جريمه‌‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طريق دواير اجراء ثبت و اجراي احکام دادگاه‌ها قابل وصول است.
تبصره 3- قوه قضائيه مي‌تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمي که آن سازمان به عنوان شاکي و در اجراي مادة (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نسبت به طرح شکايت در مراجع ذي‌صلاح قضائي اقدام مي‌نمايد را در حکم گزارش ضابطان دادگستري تلقي نمايد. کارکنان سازمان در اجراي دستورات قضائي مربوط به جرائم مذکور کليه اختيارات و مسئوليتهايي را که براي ضابطان دادگستري در قانون آيين‌دادرسي کيفري تصريح يا بيان شده است دارا مي‌باشند. کارکنان مرتبط با معرفي رئيس سازمان و حکم دادستان تعيين مي‌شوند.
ماده 15- در صورتي که اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس و يا اوراق بهادار مبتني بر کالا که در بورس کالا پذيرفته مي‌شود متضمن سود مصوب، سررسيد شده يا تضمين شده باشد، بايد به موقع و در چهارچوب مقررات، توزيع و پرداخت شود. در صورت خودداري ناشران و شکايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان، موضوع در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران طرح و آراء صادره در اين خصوص از طريق اجراء احکام دادگاه‌ها قابل اجراء است.
ماده 16- در صورت درخواست سازمان، کليه اشخاص تحت نظارت از قبيل ناشران، نهاد‌هاي مالي و تشکل‌هاي خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌هاي موردنياز براي انجام وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني سازمان را ارائه کنند. سازمان مي‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌هاي مذکور به مراجع و نهادهي [نهادهاي] ذي‌صلاح داخلي و يا بين‌المللي با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحيت‌هاي قانوني آن‌ها اقدام نمايد. مديران اشخاص حقوقي تحت نظارت در صورت خودداري از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محکوم مي‌شوند.
تبصره 1- در صورتي که ارائه دهندة اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نمايد که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاري وي محسوب و غيرقابل انتشار است، موضوع در هيأت‌مديره سازمان مطرح و تصميم‌گيري مي‌شود. تصميم هيأت‌مديره سازمان درخصوص موضوع، لازم‌الاتباع و مبناي اقدام خواهدبود.
تبصره 2- اسرار تجاري محرمانه تلقي مي‌‌شود و در صورت افشاي آن، سازمان مسئول جبران ضرر و زيان واردشده به ارائه‌دهندة اسناد، مدارک و اطلاعات مي‌باشد مشروط براين‌که افشاء اسرار تجاري توسط سازمان و در غير موارد قانوني صورت گرفته باشد.
تبصره 3- دولت، شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها از شمول تکاليف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) اين قانون مستثني هستند.
ماده 17- خريد و فروش کالا‌هاي پذيرفته شده در بورس‌‌هاي کالايي که با رعايت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد داد و ستد قرار مي‌گيرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و دستگاه‌هاي اجرائي نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آن‌ها ندارد.
ماده 18- دولت مکلف است کالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت‌گذاري خارج نمايد.
تبصره- دارو از شمول اين ماده مستثني است.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم آذرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/10/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماده 1- اصطلاحات و واژه هاي تعريف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1384- و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون  اساسي با همان تعاريف در اين آيين نامه به کار مي‌روند، ساير واژه‌ها و اصطلاحات به شرح زير تعريف مي‌شوند:
الف- قانون: قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي- مصوب 1388- .
ب- اشخاص تحت نظارت: نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشکلهاي خود انتظام.
پ- مدير: عضو حقيقي هيئت مديره، نماينده شخص حقوقي در هيئت مديره و مديرعامل اشخاص تحت نظارت.
ت- صلاحيت حرفه اي: دارا بودن سوابق علمي، تحصيلي و تجربي مرتبط با مديريت و حسن سابقه فعاليت مرتبط با مديريت از سوي مدير.
 ث- داوطلب مديريت: فردي که صلاحيت حرفه اي وي به عنوان مدير در يکي از اشخاص تحت نظارت بررسي مي‌شود.
 ماده 2- صلاحيت حرفه اي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل ناشر اوراق بهادار و نهادهاي مالي و تشکلهاي خودانتظام از حيث سوابق تحصيلي و تجربي منوط به احراز شرايط زير است:
 الف- شرايط اعضاي هيئت مديره ناشر اوراق بهادار:
1- داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت ناشر.
2- داشتن پنج سال سابقه کار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر.
تبصره 1- در صورت داشتن مدرک تحصيلي کمتر از کارشناسي و حداقل تا ديپلم عضويت در هيئت مديره ناشران منوط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر مي‌باشد.
تبصره 2- دارندگان مدرک تحصيلي بالاتر از کارشناسي با داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر مي‌توانند به عنوان عضو هيئت مديره ناشر انتخاب شوند.
ب- شرايط مديرعامل ناشر اوراق بهادار:
1- داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت ناشر و مدارک قابل قبول دال بر آشنايي با مباني مديريت، اقتصاد، حسابداري و قوانين و مقررات مرتبط.
2- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر.
 ج- شرايط اعضاي هيئت مديره نهادهاي مالي و تشکلهاي خود انتظام:
 1- داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي مرتبط
 2- داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفيد و مرتبط به نحوي که توانائي مديريت و راهبري نهادهاي مالي يا تشکل خودانتظام حسب مورد و با توجه به حجم سرمايه و نوع نهاد مالي يا تشکل خودانتظام را داشته باشد.
 د- شرايط مديرعامل نهادهاي مالي و تشکلهاي خود انتظام:
 1- داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي مرتبط و مدارک قابل قبول دال بر آشنايي با مباني مديريت، اقتصاد، حسابداري و قوانين و مقررات مرتبط.
 2- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط به نحوي که توانائي مديريت و راهبري نهاد مالي يا تشکل خودانتظام را داشته باشد.
تبصره- ضوابط مربوط به مدارک قابل قبول در جزء (1) بندهاي «ب» و « د» و تعيين ضوابط و شاخص هاي مربوط به احراز شرايط مندرج در جزء (2) بندهاي «ج» و « د» براساس قوانين و مقررات مربوط بنا به پيشنهاد سازمان و تأييد  وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود.
 ماده 3- سازمان در موارد زير از هريک از مديران اشخاص تحت نظارت سلب صلاحيت مي‌نمايد:
 الف- در صورتي که مشخص شود مدير انتخاب شده يا تأييد صلاحيت شده از ابتدا فاقد يکي از شرايط صلاحيت حرفه اي بوده يا محکوميت قطعي کيفري موثر داشته است.
 ب- در صورتي که مشخص شود مدير انتخاب شده يا تأييد صلاحيت شده يکي از شرايط صلاحيت حرفه اي را از دست داده يا به موجب حکم صادره از مراجع ذي صلاح قضايي محکوميت قطعي کيفري مؤثر پيدا کرده است.
 ج- در صورت محکوميت قطعي مدير به هريک از جرايم مالي شامل کلاهبرداري، اختلاس، خيانت در امانت، جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشويي، ورشکستگي به تقلب و دريافت و پرداخت رشوه.
 تبصره- سلب صلاحيت مديران اشخاص تحت نظارت حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا سلب صلاحيت به صورت دائم خواهد بود که براساس مقررات مربوط رسيدگي به تخلفات در سازمان اعمال مي‌گردد.
 ماده 4- مديران اشخاص تحت نظارت در صورت ارتکاب تخلفات زير با تصميم سازمان سلب صلاحيت مي‌شوند:
 الف- در صورتي که فعل و يا ترک فعل مديران ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشکلهاي خودانتظام موجب تخلف اشخاص تحت نظارت گردد و اين تخلف منجر به جريمه اي به ميزان بيش از نصف حداکثر جريمه هاي نقدي مذکور در ماده (2) آيين نامه ماده (14) قانون، موضوع تصويب نامه شماره 173265/ت45676ه- مورخ 2/9/1390 براي هر تخلف گردد.
 ب- در صورتي که مدير اشخاص تحت نظارت مرتکب تخلفات موضوع ماده (4) آيين نامه ماده (14) قانون و محکوم به جريمه نقدي به ميزان بيش از نصف حداکثر جريمه هاي نقدي مذکور در ماده (4) آيين نامه مذکور براي هر تخلف گردد.
 ماده 5- در صورت سلب صلاحيت از هريک از مديران اشخاص تحت نظارت، مرجع انتخاب کننده رأساً موظف است نسبت به برکناري وي ظرف يک ماه اقدام نمايد.  در صورت عدم برکناري، سازمان نسبت به ارسال اخطار برکناري مدير سلب صلاحيت شده به آن مرجع اقدام خواهد کرد. در صورت عدم برکناري مدير سلب صلاحيت شده ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، مرجع انتخاب کننده متخلف محسوب و به تخلفات وي، حسب مورد طبق آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون رسيدگي مي‌شود.
 تبصره 1- در خصوص مديراني که توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند اخطار سلب صلاحيت به تمامي مديران شخص تحت نظارت اعم از مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و نيز به بازرس شخص تحت نظارت ابلاغ مي‌شود و نامبردگان مکلفند براساس ترتيبات مقرر در قوانين و اساسنامه شخص تحت نظارت نسبت به دعوت مجمع اقدام نمايند تا جانشين مدير سلب صلاحيت شده را انتخاب نمايد. در صورت عدم دعوت مجمع، مديران اشخاص تحت نظارت متخلف محسوب و به تخلفات آنها طبق آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون، رسيدگي مي‌شود.
 تبصره 2- درخصوص آن دسته از نهادهاي مالي و تشکلهاي خود انتظام که در قالبي غير از شرکت فعاليت مي‌نمايند تکاليف و مسئوليتهاي مديران، مرجع انتخاب کننده و مجمع عمومي برعهده رکن مشابه در آنها خواهد بود.
 ماده 6- در صورتي که سازمان از مديري سلب صلاحيت نمايد، مدير مزبور مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، از تصميم متخده به هيئت مديره سازمان اعتراض نمايد. نظر هيئت مديره سازمان در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است.
 ماده 7- کساني که قبل از ابلاغ اين آيين نامه به عنوان مدير يکي از اشخاص تحت نظارت انتخاب شده اند بايد صلاحيت حرفه‌اي موضوع اين آيين نامه را داشته باشند. اشخاص تحت نظارت مکلفند حداکثر تا يکسال پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به انتخاب افراد داراي صلاحيت حرفه اي به جاي آن دسته از مديراني که شرايط صلاحيت حرفه اي موضوع اين آيين نامه را ندارند، اقدام نمايند در غير اين صورت مطابق ترتيبات مقرر در ماده (4) اين آيين نامه اقدام خواهد شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماده 1- علاوه بر اصطلاحات و واژه‌هاي تعريف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384ـ و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوب 1388ـ که در اين آيين‌نامه با معاني مندرج در قوانين يادشده بکار مي‌روند، اصطلاحات زير داراي معاني مشروح مربوط مي‌باشند:
الف- اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي که منحصراً عبارتند از:
1- ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشکل‌هاي خودانتظام.
2- مديران: مديرعامل، دبيرکل، اعضاي حقيقي و حقوقي هيئت مديره يا هيئت عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشکل‌هاي خودانتظام و نيز نماينده حقيقي شخص حقوقي عضو هيئت مديره يا هيئت عامل.
ب- قوانين و مقررات: مصوبات مجلس شوراي اسلامي، هيئت وزيران، شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات ساير مراجع ذي‌صلاح در حوزه بازار سرمايه که تحت عناويني از قبيل قانون، آيين‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرايي به تصويب رسيده و ابلاغ شده است.
ج- بازار سرمايه: بازار متشکل تحت نظارت شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان که کالا يا اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و يا معامله‌گران طبق قانون بازار اوراق بهادار و ساير مقررات مرتبط مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد.
د- تخلف: هرگونه فعل يا ترک فعلي که منجر به نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت اشخاص تحت نظارت گردد.
ماده 2- ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشکل‌هاي خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران به جريمه نقدي به شرح زير محکوم مي‌گردند:
الف- چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد:
1- تخلف از مقررات مربوط به افشاي اطلاعات از مبلغ بيست ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.
2- ارايه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ يکصد ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.
3- تخلف از مقررات مربوط به ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.
4- تخلف از مقررات مربوط به تغييرات سرمايه بدون عرضه عمومي اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.
5- تخلف از مقررات مربوط به پرداخت سود قابل تقسيم و همچنين عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانوني از مبلغ سي ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.
6- تخلف از ضوابط و استانداردهاي حسابرسي و حسابداري از سي ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.
7- عدم برگزاري مجامع ظرف مهلت مقرر قانوني و يا عدم رعايت تشريفات تشکيل يا اداره آن وفق مقررات از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ صد ميليون ريال.
8- عدم رعايت مفاد اساسنامه از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ چهارصد ميليون ريال.
9- تخلف از ساير قوانين و مقررات، برحسب اهميت و ميزان تأثير نوع تخلف در حقوق سرمايه‌گذاران، شفافيت، يکپارچگي و کارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.
ب- چنانچه متخلف از نهادهاي مالي باشد:
1- تخلف از مقررات مربوط به اطلاع رساني و گزارش‌دهي و ارائه اطلاعات از مبلغ سي ميليون ريال تا مبلغ يکصد ميليون ريال.
2- تخلف از مقررات مربوط به استفاده از کارکنان و مديران واجد شرايط از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يکصد ميليون ريال.
3- تخلف از مقررات مربوط به ضوابط و شرايط فعاليت مربوط به معاملات اوراق بهادار و يا کالا از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.
4- تخلف از مقررات مربوط به تبليغات از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يکصد ميليون ريال.
5- تخلف از مقررات معاملات در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس از مبلغ سي‌ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.
6- تخلف از مقررات سپرده‌گذاري و تسويه وجوه از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.
7- تخلف از مقررات مربوط به مشاور پذيرش يا سبدگرداني از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.
8- افشا يا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتريان تحت هر عنوان غيرموارد مجاز قانوني از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.
9- مبادرت به فعاليت‌هاي مستلزم اخذ مجوز يا معرفي خود تحت آن عناوين بدون کسب مجوز، از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يک ميليارد ريال.
10- عدم رعايت مفاد اساسنامه از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.
11- تخلف از ساير قوانين و مقررات، برحسب اهميت تخلف و ميزان تأثير نوع تخلف در حقوق سرمايه‌گذاران، شفافيت، يکپارچگي و کارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.
ج- چنانچه متخلف از تشکل‌هاي خود انتظام باشد:
1- عدم رعايت مفاد اساسنامه و تخلف از ساير مقررات مربوط به شرايط فعاليت تشکل خود انتظام از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ دويست ميليون ريال.
2- تخلف از مقررات تشکل‌هاي خودانتظام درخصوص معاملات، پذيرش، اعضاء و ساير مقررات ابلاغي توسط سازمان از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.
3- عدم رعايت مقررات در خصوص ارايه اطلاعات و گزارش‌ها به سازمان از مبلغ سي ميليون ريال تا مبلغ يکصد ميليون ريال.
4- تخلف از ساير قوانين و مقررات، برحسب اهميت تخلف و ميزان تأثير نوع تخلف در حقوق سرمايه‌گذاران، شفافيت، يکپارچگي و کارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.
ماده 3- جريمه نقدي هر يک از مديران علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار، از يک پنجم تا نصف مبلغ جريمه‌هاي مذکور در ماده (2) مي‌باشد، مشروط بر آنکه از حداقل جريمه‌هاي تعيين شده کمتر نباشد.
تبصره- احراز تخلف مديران ملازمه‌اي با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشکل‌هاي خود انتظام ندارد و هر کدام از اشخاص مذکور به طور مستقل و با توجه به مسئوليت خود جريمه مي‌شوند.
ماده 4- تخلفات مديران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقي تحت مديريت آنها، مستقلاً تخلف محسوب شده و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و جريمه نقدي هر يک از تخلفات يادشده به شرح زير مي‌باشد؛
الف- تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال.
ب- تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحيه‌هاي آن، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ چهارصد ميليون ريال.
ج- تخلف مديران از مصوبات هيئت وزيران که در خصوص بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران يا فعاليت هر يک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آنها تصويب و ابلاغ مي‌شود و همچنين تخلف از مصوبات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ سيصد ميليون ريال.
د- تخلف از مفاد اساسنامه اشخاص تحت نظارت و ساير قوانين و مقررات برحسب اهميت و ميزان تأثير نوع تخلف در حقوق سرمايه‌گذاران، شفافيت، يکپارچگي و کارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ دويست ميليون ريال.
ماده 5- محکوميت متخلف به جريمه نقدي مانع از شکايت سازمان عليه مرتکبين جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نبوده و عدم محکوميت متهم در مراجع قضايي ذي‌صلاح به اتهام وارده، مانع از رسيدگي به پرونده تخلفاتي و محکوميت به جريمه نقدي نخواهد بود.
ماده 6- متخلف در صورت ارتکاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرائم نقدي تخلفات ارتکابي، محکوم مي‌شود.
ماده 7- در صورتي که بر فعل يا ترک فعل واحد، عناوين تخلفاتي متعددي صدق کند، متخلف به جريمه تخلفي محکوم مي‌گردد که اشد است.
ماده 8- در صورتي که متخلف قبل از محکوميت، اقدام به تکرار همان تخلف نموده باشد، به حداکثر جريمه مقرر براي آن تخلف محکوم خواهد شد.
ماده 9- در صورت استمرار تخلفات از تاريخ صدور حکم و نيز در صورت تکرار هرگونه تخلف از سوي متخلف تا دو سال از تاريخ صدور حکم، جريمه نقدي براي بار دوم حداقل دو برابر بار اول و براي بار سوم حداقل سه برابر بار  اول و در هر صورت حداکثر مبلغ يک ميليارد ريال خواهد بود.
ماده 10- در تعيين ميزان مقطوع جريمه‌هاي نقدي در حدود مبالغ تعيين شده در اين آيين‌نامه توسط سازمان، عوامل و شرايط زير نيز مدنظر قرار مي‌گيرد:
1- سوء نيت در ارتکاب تخلف؛
2- امکان پيش‌بيني وقوع تخلف توسط مرتکب؛
3- ميزان منفعت به دست آمده يا خسارات دفع شده ناشي از تخلف؛
4- تأثير بالفعل يا بالقوه تخلف در کارايي، نظم و اعتماد بازار يا در معرض خطر قراردادن آن؛
5- اثر تخلف براي تسهيل وقوع جرائم مالي ديگر؛
6- ميزان تلاش متخلف در رعايت مقررات بازار سرمايه و برقراري ساختار نظام‌مند جهت پيشگيري از وقوع تخلفات؛
7- تأثير بالفعل يا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادي يا معنوي بر فعالان بازار سرمايه؛
8- ميزان اهتمام متخلف نسبت به رعايت شرايط و مقررات مراجع قانوني به طور کلي؛
9- سوابق انضباطي، حقوقي و کيفري متخلف در زمينه فعاليت در بازار سرمايه نزد مراجع مربوط.
ماده 11- سازمان مي‌تواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرايط زير و با رعايت حداقل جريمه مقرر قانوني، در تعيين ميزان جزاي نقدي نسبت به متخلف تخفيف دهد:
1- مشارکت متخلف در بازرسي جهت کشف تخلف؛
2- هرگونه اقدام مؤثر متخلف در راستاي رفع تخلف و جبران خسارات ناشي از آن؛
3- رعايت ساير شرايط و مقررات بازار سرمايه و مصوبات مراجع قانوني؛
4- اطلاع‌رساني سريع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان؛
5- اقدامات مديران و مسئولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف کردن آن؛
6- فقدان شکايات و دعاوي عليه متخلف در خصوص مورد نقض شده.
 
 

 

[1] - نظريه شوراي نگهبان به شماره 20518/30/85 مورخ 28/11/85: «معامله اوراق مذکور در ماده (52) قانون تجارت از اين جهت که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازين شرع شناخته شد.»
 
[2] - مهلت مذکور، به موجب قانون تمديد مهلت شرکت‌هاي سهامي مصوب 25/12/1350، از 3 سال به 4 سال تغيير يافته است.
 
[3] - مهلت مذکور، به موجب قانون تمديد مهلت شرکت‌هاي سهامي مصوب 25/12/1350، از سه سال به 4 سال تغيير يافته است.
 
[4] - منظور، ماده 199 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 است.
 
[5] - منظور ماده 199 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 است.
 
[6] - مدت‌هاي مقرر در مواد 286 و 287 طبق لايحه قانوني راجع به تهديد مهلت‌هاي مندرج در مواد 286 و 287 مصوب 26/10/1358 شوراي انقلاب، مندرج در روزنامه رسمي شماره 10190، 27/11/1358 به ترتيب از سه ماه و شش ماه، يک سال و دو سال افزايش يافته است. 
 
[7] - مدت‌هاي مقرر در مواد 286 و 287 طبق لايحه قانوني راجع به تهديد مهلت‌هاي مندرج در مواد 286 و 287 مصوب 26/10/1358 شوراي انقلاب، مندرج در روزنامه رسمي شماره 10190، 27/11/1358 به ترتيب از سه ماه و شش ماه، يک سال و دو سال افزايش يافته است.
 
[8] - منسوخ (2/6/1382)
 
[9] - مواد 355 و 356 با توجه به ماده 13 قانون دلالان مصوب 1317و آيين نامه دلالان معاملات ملکي مصوب سال 1319 با اصلاحيه‌هاي بعدي نسخ شده اند.
 
[10] - مواد 355 و 356 با توجه به ماده 13 قانون دلالان مصوب 1317 و آيين نامه دلالان معاملات ملکي مصوب سال 1319 با اصلاحيه‌هاي بعدي نسخ شده اند.
 
[11] - ماده 671 قانون مجازات اسلامي، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده که حاکم بر مجازات تاجر ورشکسته به تقصير است: ماده 671 مجازات ورشکسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است.